G. A. OUDIJK Turfmarkt H No. 80. DE JONG C°. G. A. OUDIJK. WIJK R. en Amsterdam, JULI 1886. Onder referte het bovenstaande be- aan m KA T<)(>K Directeuren der Onderlinge Brand waarborg Maatschappij te Amsterdam, brengen ter- kennis van belanghebbenden, dat in plaats van den Heer Mr. P. P. P. KIST te Gouda, aan wien. wegens; vertrek naar elders, eervol ontslag werd verleend, als Correspondent is aangesteld de Heer aldaar, onder wiens berusting alle tot het Cor respondentschap behoorende stukken zijn gesteld. bij wien voortaan alle verlangd wordende in lichtingen te bekomen zijn. veelt de ondergeteekende zich in genoemde be trekking aan. zoowel tot het sluiten van posten onderlinge verzekering als tegen billijk gestelde vaste premiën. 49 12 4 N“. 266 268 44 43 47 81 82 83 84 39 60 N°. NAMEN EN BEROEPEN. 261 G. Toornvliet, aannemer. 262 M. J. v. Dugteren, leeraar B. II. S. 263 M. J. v. Bolhuis Hoitsema, koopm. 264 A. F. Cremer, leeraar R. H. S. 263 P. J. van Kekem, opzichter. 263a A van Kekem, aannemer. NAMEN EN BEROEPEN. A. K. v. d. Garden, assuradeur. Mevr Wed. van Goor—Romeijn. 269« A. Jonkheid. 270 H Schinkel, koopman. 271 W. R. Schwemmer, kastelein. N°. 1 tot 20. Spoorwegstraat. N». NAMEN EN BEROEPEN. 1 J. Matze, bouwman. 2 M. Wildschut, arbeider. 2a H. van Riet, veehouder. 4 A. Berendsen, spoorbeambte. 3 P. J. v. d. Linden, conducteur. 6 C. van Maurik, klompenmaker. 7 P. Sevenhoven, koetsier. 8 J. van Eijk. arbeider. 9 C. Gravestèin, werkman. 10 J. Mastwijk, baggerman. 12 W. van der Wegden. werkman. 13 B. Noordegraaf, arbeider. 14 D. van Bekkum, smid. 15 G. Streng, stalknecht. 16 Wed. H. Teokens-van Eeuwen. 17 A. van Rossum. 19 D. Usselstljn, fabrikant. 20 J. H.Grottendieck.togemenfAouder. N». 21 tot 179. Boelekade. 21 Wed. Schouten—Molenaar. 22 Th. Kampo. 23 C. Furrer, aannemer. 24 S. van den Eng, tuinier. 23 J. M. Vaal, kleermaker. 26 J. F. Zitwing, agent van politie. 29 H. Aarsen touwslager. 30 S. Timbergen, barbier. 31 B. Boeren. 32 D. Steenbeek, touwspinner. 33 A. B. de Bruijn. arbeider. 34 A. Th. v. Werkhooven, bleekerskn. 33 J. de Jong, arbeider. 36 Wed. Hulscher—van der Wolf. 37 Wed. Jongeneel—van der Laan. 38 W. den Hertog, koopman. 39 C. Hunik, melkboer. 40 A. A. van der Pool, touwslager. 41 P. W. v.Werkhooven,pakhuiskn. N“. NAMEN EN BEROEPEN. 42 M. van Maanen, spoorwachter. 43 J. van Rijswijk, J. van Roon, klompmaker. W. van Leeuwen, tuinman. C. de Vroom, werkman. 48 L. Smit, tapper. 30 Sociteit «Ons Genoegen”. 52 Wed. van Roogen—Borst. 53 K. Koerts, timmerman 34 J. J. van Mullem, bezemmaker. 33 G. IJpelaar, touwslager. 56 J. Piket, verver. 57 G Sevenhoven, koetsier. P. H. Rozestraten, metselaar. Wed. Heerkens—Wendels. 61 J. Boere, stukadoor. 62 Wed. Walpoot—Delchambre. 63 W. de Koning, machinist. 65 C. Mul, smid. 66 G. Lapoutre. smid. 67 J. Sjouke, sigarenmaker 68 J. fioudijck, bleeker. 70 W. F. Endenburg, bleeker. J. Hardjjzer, 71 C. Hoogendoorn, metselaar. 72 M. Bosch, sigarenmaker. 73 H. van Loon. smid. 74 G. N. Veerman, pakhuisknecht. 73 Th. Okkerse, arbeider. 76 Joh. Rijweg. 77 P. W. Blauw, kunstdraaier 78 P. B. Streetland, stukadoor. 79 P. Ziere, werkman. 80 C. v. d. Pouw. borstelmaker. A. van Leest, werkman. A. van den Berg, schoenmaker. A. de Bruin, metselaar. P. I. Nijkiel, sigarenmaker. 85 M. Verschut, hekelaar. 86 M. Lens, werkman.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 33