9° 91 t i Protestantsche Zondagschool. Opgericht door de afdeeling Gouda van den Nederlandschen Protestantenbond, J. J. Verdries. C. Brunt. Het Magdalenaiiuls te Zetten. Geopend 1 September 188*2. P. S. van der Staal, Correspondent. Er zjjn thans te Gouda -20 begunstigers. en de Kleine Kerk. H. W. M. Steevens. P. W. Kamphuijzen- G. van der Zwalm. He Unie. ■■Een School met den Bijbel." H. W. Otto, Voorz.-Corresp. D. Katsburg, Secretaris. J. van de Putte, Penningm. „Dorcas”. J. J. Verdries, Voorzitter. C. Verkade, Secretaris. Chr. Jongedochters-Vereeniging Opgericht 31 October 1867 ca. 18 leden. L. Bik, Voorzitster. W. de Jong, Secretaresse. H. Bik, Penningmeesteres. Vereeniging ter Bevordering van Chr. Nationaal Onderwijs te Gouda. Bestuur. P. M. Roosendaal,Penningm. H. W. Otto. onderwijs onder Mingegoeden te Gouda. Bestuur. B. J. Swaan, Com. v. toez. A. van Os, P. W. Kamphuijzen, Nederlandsche Zendingvereeniging. Afdeeling Gouda. derzending. P. S. v. d. Staal, Secret, id. H. A. Toen, Algem. Penn. Eens Stuivers-Coïlecte. Önder bestuur van P. S. van der Staal, bij wien inlich- nnon 'Zanriinrrhln«1 rlioc” vortriirrlttl r '/iin „De Kinderen van Korah!” Penningm. J. van Oei, Directeur. P. de Raadt, Voorzitter. M. van Deth, Secretaris. M. Ketel, Voorzitter der Kin- Kinderzending. Avondschool der afdeeling met p. m. 130 kinderen, per maand. Donderdag, in het Lokaal "tot Heil des Volks”. lingen en «Zendingblaadjes” verkrijgbaar zijn. P. van Dorp, Voorzitter. J. v. Dongen Bolding, Secret. P. S. v. d. Staal, Penningm. en Commis. van toezicht. De vereeniging suppleert thans voor 7-2 kinderen van mingegoeden, die op de Chr. Schoot onderwijs ontvangen, 43J cents per maand, per kind, bij voor uitbetaling. De ouders dier kinderen betalen dan per week slechts 10 cents schoolgeld voor elk kind. De vereeniging telt 216 contribueerende Leden. Chr. Zangvereenig. B. J. v. d. Berg, Voorzitter. T. v. d. Heuvel, Secretaris. gehouden in de Remonstrantsche kerk, en in bet gebouw van de Loge. Bestuur. H. P. Schim van der Loeff, Voorzitter. L. P. Hoogendijk, Secretaris. G. C. de Vooijs, P'enningmeester Zondagschool der Ned. Hervormde Kerk. Onder de zinspreuk: „Laat de kinderkens tot mij komen”. Gehouden in de St. Jans- B. J. Swaan, Voorzitter. Dr. J. H. Gunning J.Hz. Secr. J. M. Kortlandt, Penningm. Onderwijzend personeel 23. Aantal kinderen 630. Zondagschool „.lozef”. Gehouden in de Bizondere School voor Chr. Nat. Onderzuijs, 275 kinderen. Bestuur. I T. van den Heuvel, Penning. J. van Oei. C. A. C. v. Dongen Bolding, Vice-Secret.-Penningm. J. J. Verdries, Voorzitter. G. v. d. Zwalm, Onder- Vz. C. Brunt, Secretaris. Aantal leden 36 en p. m. 40 begunstigers. De leden betalen onderling het eventueel jaarlijksch tekort van de Chr. School. Zij kiezen uit hun midden het bestuur der Chr. School. Begunstigers geven jaarlijks eene vrijwillige bijdrage. Vereeniging ter Bevordering van Chr. School-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 56