93 92 M. Ketel, Voorzitter M. van Deth, Secretaris. J. de Jong Azn. Vice-Secret. L. van den Berg, Penningm. H. C. v. Staveren, rc Commis. B. Nieveld, 2C J. Ypelaar, 3' I J. Hornes, Commissaris. van Vliet, Penningm. A. T. v. d. Pool, Penningm. K. Annaars, Vice-Penningm. G. de Raadt, Bibliothekaris Nedcrlandsche Vereeniging voor Israël. Afdeeling Gouda. G. v. d. Zwalm, Voorzitter. P. S. v. d. Staal, Seer .-Penn. Contributie f 1,23 per jaar, 26 Leden. J. van de Putte, Directeur. H. van Triet, Secretaris. Christelijke Zangvereeniging „Halleluja'’ voor gemengd koor. P. Bik, Penningmeester. Chr. .longclings-Vereeniging „Daniël”. J. J. Bik, P'enningmeester G. Prince, Biblioth. L 1. ure, op de «Tot Heil des Volks”. Bibliotheek van 623 num- Zondagscholen der Afdeeling te Gouda, Haastrecht en Sluipwijk te zamen 500 kinderen. I K. Annaars, P'enningmeester P. van Dorp, Voorzitter. J. v. Dongen Bolding, Secr. Vergadert eiken Zondag: ’s morgens te 8.! en des avonds te 7.J bovenzaal van het lokaal "Tot Hei! des Ynll“” mers, die gratis ter lezing gegeven worden. Vereeniging „Tot Heil des Volks”. Afdeeling Gouda. P. de Raadt, Voorzitter. M. van Deth, Vice-Voorzitt. M. Ketel, Secretaris. A. de Leede, Vice-Secretaris. Contributie 2.30 per jaar. p. m. 24 leden. Gedurende de wintermaanden elke Maandag openbare Bijbellezing, des avonds te 7*- uren. Bidstonden. In t lokaal "Oranje en Nederland” Turfmarkt, door rechtzinnige leeraars. H. W. Otto, Voorzitter. I J. He L. van der Wolf, Secretaris. I A. J. Vereeniging „Oranje en Nederland". Opgericht 10 Juni 1872 J. van Oei, Voorzitter. P. S. v. d. Staal, Vice-Voorz. K. J. v. d. Berg, Secretaris. 70 leden. Nationale Vereen. „Oranje en Nederland”. Met daaraan verbonden ziekenfonds. Bestuur. W. G. v. Geelen, Voorzitter- P enningmeester A. Haverkamp, Secretaris. Nederlandsche Militaire-Bond. Gouda en Omstreken, P. S. van der Staal, Correspondent, 13 leden en begunstigers. Contributie f 2.— per jaar. Maatschappij van Weldadigheid. Afdeeling Gouda. Voorzitter., H. W. G. Koning, Secret.-Penningmeester Genootschap van Moederlijke Liefdadigheid. De vereeniging beoogt verleenen van onderstand aan behoeftige kraam vrouwen. A. W. van Goor, geb. van Haren Neman. M. Haverkamp Begemann, geb. Caldemeijer. A. M. Klaus, geb. Boon van Ostade. C. de Jong, geb. Evekink Busgers. E. Lulius van Goor, geb. Romeijn. A. Schoneveld v. d. Cloet, geb. Schouten. S. M. van Amerom, geb. Koppeschaar. J. Prince, geb. de Jong. H. van Bergen IJzendoorn, geb. Evekink Busgers. A. Wernink, geb. van Ravestéij'n. J. Fortuijn Droogleever, geb. van Gulpen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 57