Mej. 94 95 C. J. Koot, Magazijnmeester .laar nan Aftreding. 1890. 1890. 1889. t 5? >5. Tabitha. Smits, geb. Büchner, Voorz. A. M. Klaus, geb. Boon van Ostade. maanden portiën voedzame soep uit. Werkinrichting tot wering der Bedelarij. Het lidmaatschap wordt verkregen door de betaling van een of meer cen ten daags. Bestuurders. W. J. Fortuijn Droogleever, Voorzitter. D. G. van Vreumingen. C. Hoogenboom. G. C. de Vooijs. J. Kortenoever. J. M. Noothoven van Goor. C. van Veen. P. C. van der Meulen. Mr. D. N. Brouwer. H. Enno van Gelder. W. J. AFortuij n Droogleever. M. E. J. W. Haverkamp Be- gemann, Thesaurier ster Het doel dezer vereenlging is aan minvermogenden kleedingstukken, naar mate van derzelver behoeften, te verscbaffen, l werkende en 36 contribu- eerende ieden. St. Elizabeths- Vereeniging. tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen. J. Goorissen, geb. de Hoog, Voorzitster. C. M. Carlier, geb. Gonnet. A. N. Wessels, geb. Palms. H. Kabel, geb. van der Veer. W. Adams, geb. Goorrissen. J. van der Zanden, geb. Huijgens. Barnes-V ereeniging. Opgericht Februari 1878. Doel: de St. Elizabeths-Vereeniging (hierboven) bij te staan door bet ver richten van naaiwerk. M. Koster, Voorzitster. Wed. A.J. Bertels, geb. Kabel. Secretaresse. Vereenlging: Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede. A. M. C. Wernink, geb. van Ravesteijn, Voorzitster. H. v. Bergen IJzendoorn, geb. Evekink Busgers, Ond.-Voorz. G. W. de Jong, Secretaresse. W. J. A. Fortuijn Droogleever, Vice-Secretaresse. M. Vorstman. M. Haverkamp Begemann, geb. Caldemeijer. S. C. Roest van Limburg. B. M. van Goor. J. C. Jonker, geb. de Lange. M. Luijten. C. de Jong, geb Evekink Busgers. A. van de Velde, geb. Smits. Het doel is om door het verschaffen van werk aan behoeftige huismoeders eeuigen zedelijken invloed op de gezinnen te kunnen uitoefenen. Sub-Comité voor het R. C. Eiefdewerk „Oud Papier”. H. M. Carlier, Voorzitter. H. Goorissen, Secretaris. Kinderbewaarplaats. Mevr. E. Viruly, geb. Ledeboer te Leiden, Eere-Voorzitster. H. J. Schouten, geb. Hoefhamer, Voorzitster. G. S. de Koning Munting, geb. van Oordt, Secretaresse. Mej. L. Jaeger, Penningmeesteresse. Mevr. C. van Sonsbeek, geb. van Leeuwen. C. M. G. Dutilh. L. van Hinloopen Labberton. W. de Lange. Bereiding en uitdeeling der tEconomische Soep. Commissarissen. W. J. Fortuijn Droogleever, Voorzitter. Mr. A. A. van Bergen IJzen doorn, Onder- Voorzitter. H. G. Hoefhamer, Secretaris. H. W. G. Koning, Penningm. J. F. M. Temminck. De benoodigde gelden worden gevonden door inschrijving der ingezetenen a 3,— per lijst. Voor deze f 3,— deelt de commissie gedurende de winter-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 58