98 99 Mej. Albertine P. v. M. de Graaf. M. Schieveen. H. Bergman. C. M. E. Dutilh. J. M. Saltzer. N. J. Schelling. De Vrije Universiteit. H. W. Otto, Correspondent Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst. Afdeeling Gouda. C. C. H. Prince, Voorzitter. I C. Witte van de Velde, Penn. H. W. G. Koning. Algemeen Ned. Vrouwen-vereeniging „Tesselschade” van Mierop, Correspondente. Contributie jaarlijks f 1,30 Leidsche kweekschool voor zeevaart. W. J. Fortuijn Droogleever, Correspondent. Jongelingen van 12—18 jaren kunnen geplaatst worden op genoemde in richting. Het hoogste bedrag der onkosten is f 33.— :i f 43,— voor de ge- heele verpleging en opleiding, zakgeld hieronder mede begrepen. Onvermo- genden worden voor rekening der sub-commissie opgenomen, waartoe ouders of voogden zich bij den secretaris hebben aan te melden. Het Roode Kruis. Afdeeling Gouda. Bestuur. C. A. Schouten, geb. Hoef- hamer, Voorzitster. G. Saltzer, Secretaresse. G. W. de Jong, Penningm. Liefdadigheids- Vereeniging. tot ondersleuning van armen en ongelukkigen. OpgericM 30 April 1866. Leeuwen, Voorzitster. M. Zwanenburg, Vice-Voorz. C. Hermans, M. Slangen. Deze dames-vereentging houdt zich digen en uitdeelen van kledingstukken, daartoe in staat gesteld door liefde- Het Asyl „Steenbeek’' bij Hemmen in Gelderland. B. J. Swaan, Correspondent. Het doel is opbeuring en terechtbrenging van boetvaardige gevallene vrou wen, die zich vrijwillig ter opbeuring aanbieden of door anderen worden aanbevolen. Nederlandsch genootschap tot zedelijke ver betering der gevangenen. A fdeeling Gouda. H. W. G. Koning, Correspondent. Nederlandsch Genootschap tot bevordering van de Christelijke Heiliging van den Zondag. (Erkend bij Kon. Besluit van 3 Dec. 1869, N°. 19). Doel: in den titel uitgedrukt. Contribueerende leden: minstens f 0,23 ’sjaars. Dr. J. H. Gunning J.H.zn. Correspondent. Toevluchtsoord voor weezen, te Neerbosch bij Nijmegen. Opgericht 29 Juni 1863. P. S. van der Staal, Correspondent. 705 weezen. onderhouden door giften. Om de drie maanden verschijnt een verslag, gratis verkrijgbaar. Het Gesticht „Doorgangshuis” te Hoenderloo (gemeente Apeldoorn.) B. J. Swaan, Correspondent. Het doel is opname en terechtbrenging van verwaarloosde knapen, die niet jonger zijn dan acht- en niet ouder dan vijftien jaren. De plaatsing in het gesticht geschiedt tegen betaling van 120 ’sjaars voor iederen knaap, waar voor huisvesting, voeding, bewassching en schoolonderwijs worden verstrekt. Vereeniging ter Bevordering van Zondagsrust. H. P. Schim van der Loeff, Correspondent. Vereeniging tot opvoeding en opleiding van zo nen van Evangelie-arbeiders in onze Over- zeesche Bezittingen, waarvan het hoofd bestuur gevestigd is te Utrecht. B. J. Swaan, Correspondent. hoofdzakelijk onledig met het vervaar- giften, welke jaarlijks door hen worden ingezameld.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 61