104 io5 J. J. Grootendorst. 5? Penningm. J. IJpelaar Pzn. Sociëteit H. W. Otto. A. Vingerling. COMMISSIE VAN ADVIES. I H. M. Dercksen. C. W. van de Velde. Mr. J. Fortuijn Droogleever. J. M. Noothoven van Goor. C. J. C. Prince. Werklieden-Verbond Afdeeling Gouda. P. Scholten, Voorzitter J. Schultz, Ondervoorzitter. G. Jue, Secretaris. Afdeeling Gouda van het Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond. Bestuur. Voorzitter. Secretaris. Vereeniging van gepensioneerde Onderofficieren en minderen van het Nederl. Veger. Afdeeling Gouda. A. de Jong, Voorzitter. Secretaris. Afdeeling Gouda J. Breebaart Lz., Voorzitter. P.Hooftman Jzn. Ond- Voorz. A. v. Veen, Seer -Penningm. W. T. Blom. H. Verbeek, 2' Secretaris. J. van Elk, Penningmeester „Patrimonium”. Goudsche Coöperatieve Vleeschhouwerij. Bestuur. Dr. F. H. G. v. Iterson, Voorz. W. F. C. van Essen, Penn. Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Departement Gouda. Dr. H. IJssel de Schepper, Voorzitter. H. Enno van Gelder, Secret. C. C. H. Prince, Thesaurier Contributie 5,23 per jaar, waarvoor men tevens het Tijdschrift van Nij- Contrihutie 7,—. „Ons Genoegen”, in de Boelekade. Commissarissen. J. M. Noothoven van Goor, Voorzitter R. P. M. van Alderwerelt van I A. Rosenburgh, Eere-Voorz. j Beschermer is men door eene bijdrage van 10,— per jaar of minstens I' S3,— in eens. Lid van 0,30 tot beneden 10,—. Zieken- en Weduwenfonds „Providentia”. (met eigen vereenigingsgebouw, in den Langen Groenendaal I 114/115.) Bestuur. F. Hooggeboren, Commiss. J. Zijleman, J. Hooggeboren, Bestuurslid. J. Hulscher, P. Steen, voor ongehuwden 11 ets. per week; Uitkeering bjj ziekte 16 genieten bij ‘de bevalling” hunner vrouw eene” uitkeering in eens J. de Graauw, Voorzitter. J. Th. Imholz, Secr.-Boekh. J. P. Waltz, Penningmeester. J. v. d. Steen, Commissaris. M. IJsselstijn, Contributie voor gehuwden 13 ets. en waarvan 2 ets. tot onderhoud van het gebouw. L weken per jaar f 5,— per week: bij overlijden van een gehuwd lid f 50.— (ichuwdên p’Or'iafon hi! rln hntmllinrr hunnnn viiAim- nnnn fl-Annl r, r» 1 van f 3,—. 85 donateurs en 443 leden. Sociëteit verheid in eigendom ontvangt. Hollandschc Maatschappij van Lanilbouw. en Omstreken. J. Brouwer de Koning te Haastrecht. D. v. d. Grift, P. J. Goudriaan Drost, De Reunie”, op de Oosthaven. Commissarissen. G. J. Steens Zijnen, Voorz. H. Groenendaal, Penningm. H. G.Hoefhamer, Vice- Voorz. J. M. Noothoven van Goor. C. C. H. Prince, Secretaris. Contributie f 20.—. Entree f 10,—, Sociëteit „Vrede Best”, op de Markt. Commissarissen. P. Goedewaagen, Voorzitter. J. J. v. Bentum Dijxhoorn. F. Th. Lafeber, Secr.-Penn. - - G. H. G. de Lange.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 65