io6 107 A. Willers, Secretaris. I I G. Prince Jr. A. Simons. J. H. van der Hegge Zijnen. J. v. Nijmegen Schonegevel. H. J. Iwes. H. Robberse, Secretaris. E. Oostenrijk. W. Konincks, Directeur. H. Jager, Onder- Voorzitter. J. C. IJsselstijn, Secretaris. W. Begeer, 2' A. v. Veen, Penningmeester P. J. Bellaart, 2' Penningm. G. A. Bonter. C. IJsselstijn. F. Herman Fzn. Contributie f 8,—. Tijdelijke Omslag f 1,— R. K. Leesvereeniging, Westhaven. d. Hoeven, (h If age) Eefe-Voorz. J. Jansen, 2e Secretaris. H. H. Week, Bibliothekaris en Verslaggever. Mr. H. A. des Amorie v. W. C. van Dillen, Voorzitter. F.H.Peeters, Vice- Voorzitter. J. J. v. d. Sanden, Penningm. D. A. Ponsioen Az., re Seer. p. m. 170 leden. Contributie 3,30. De Goudsche Kegelclub. (In de kegelbaan der Sociëteit "de Reunie”. Bestuur. A. J. Dijxhoorn. Afdeeling Ulterlijke Welsprekendheid. B. P. v. Cittert Jr., Voorz. I D. Ruijter, Onder- Voorzitter. Goudsche Zangvereeniging. Bestuur. C. C. H. Prince, Voorzitter. C. Witte v. de Velde, Penn. Bibliothec. Joh. Vermeij, V- Vrz. en Com. J. F. Herman de Groot, Com. C. J. Verschoor, Penningm. J.G.C.Kamphuijzen,^rzzzztr<Z. 23 werkende leden. Contributie 7,20 ’sjaars en 0,50 entree. 50 Kunst lievende Leden. Contributie 2,— ’sjaars. 4 Eere-Leden. Oefeningsvergadering: ’s Maandagsavond van 8—10 ure in bet Gymnas tieklokaal Gouwe C 176. De gelegenheid bestaat voor ieder werkend lid der vereeniging om gratis les te ontvangen in het schermen. OPLEIDINGSKLASSE. Voor Jongens van 12—16 jaar. Opgericht 1 Februari 1882. 8 werkende leden. Contributie 6,— ’sjaars. Oefeningsvergadering: 's Zaterdagsavonds van 7—8 uur in het stedelijk Gvmnastiekiokaal aan de Spieringstraat. Dr. H. IJssel de Schepper,Sec. A. J. Dijxhoorn. S. van Milligen, Directeur. Contributie werkende leden f 5.— (meerdere uit hetzelfde huisgezin ƒ3.— per pers.) Buitengewone leden f 2,50. Donateurs en Donatrices minstens ƒ5,— Nederlandsche Koorvereeniging. G. A. D. J. Gabry, Correspondeerend lid. Contributie 3,—. Debating-Club. Bestuur. Dr. W. Julius, Voorzitter. I A. Roozeboom, Secret.-Pen- Dr. D. Terpstra, Vice-Voorz. ningmeester. Doel: Ontwikkeling door verplichte voordracht en discussie. Bijeenkomst den tweeden Dinsdag van de maanden September—April, ’s avonds ten7.‘ ure. Contributie: omslag van kosten. Gymnastiekvereeniging „Excelsior”. Opg. 31 Mei 1880. Goedg. bij Kon. Besl. van 5 Sept. 1883 n“. 27, Stc. n°. 244. H. Ouderkerk, Directeur. J. Coster Jr., Voorzitter. C. C. Krom, Sec. Wijdstr. 164. Dr. H. IJssel de Schepper. C. C. H. Prince. De Goudsche Straussvereeniging. Contributie 6,—. Aanmelding bij het Bestuur. J. M. Noothoven van Goor, Voorzitter L. F. Leijds, Onder-Voorz. C. P. Cheriex, Secretaris. CF. Fre vel, Penningmeester. Nederlandse!» Tooneelverbond. Afdeeling Gouda. H. W. G. Koning, Voorzitter. Mr. W. J. Fortuijn Droogleever, Secret.-Penningm. Contributie 5,— waarvoor men tevens het tijdschrift »het Nederlandsch Tooneel gratis ontvangt. Zangvereeniging „Apollo”. Commissarissen. H. J. W. Huber, Voorzitter. J. Gonda, Penningmeester. B. Scholten. Contributie voor Hon. en werkende leden 3,—. 56 werkende leden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 66