Mrf I 5 o w ■ji jiF h <1 W f c s 55 JHI Q D O o N •- 5 8 rd g s 5 t. S I z s M [gjr Mhb! iBy i «■jsWii' fr 2 - - rr* PQ a >r=® 1 2 -s a C S :p« 2 <1 2 1 io8 i-J v C. J. Faure, Secretaris. e~a - 'i J. Breebaart Lzn., Voorz. C. van Veen Azn., Penningm. W. Begeer, Secretaris. W. T. Blom. A. Hoogendijk, Vice-Secr. E. van Dantzig, Penningm. H cc 0. c U1 i i) s s o •w CD .E ‘E CC ex V) "o ^5 O o Goudsche Criket-Club „Olympia”. Beschermheer Dr. H. IJssel de Schepper. N. Schouten Hoogendijk, Vz. F. Herman, Vice-Voorzitter. J. H. Nederhorst, Penningm. c 1 C\ 15 b£ Goudsche Zweinelub. A. D. van Vreumingen, Vrz. Vice-Voorz' H. J. L. Kamsteeg, Secret. Aantal werkende leden -20, contrlbueerende 81. Om als werkend lid te worden aangenomen, moet men den leeftijd van 16 jaar bereikt hebben; contributie ƒ2,—, (een entree van 23 cents). Donateurs eene jaarlijksche contributie van 1,—. leder, die lid der vereeniging wenscht te worden, moet zijn voornaam, naam en woonplaats door een lid schriftelijk aan den Secretaris doen opge ven, terwijl het bestuur over de aanneming der candldaten, als lid, beslist. Nederlandsche Schaakbond. Afdeeling Gouda. Bestuur. W. Kamphuizen, Voorzitter. C. Messemaker, Secr.-Penn. Schaak- en Damgezelschap „Messemaker”. LokaalHarmonie (Markt) Maandagavond 8 uur. Bestuur. C. Messemaker, Voorzitter. J. Coster, Penningmeester. Entrée 1,—. Contributie 1,—. 18 Leden. Goudsche Harddraverij- en SchoonrijderiJ- Vereeniging „Eendracht Maakt Macht.”. Bestuur. A. D. van de Weg. G. A. Bouter. H. Schinkel. C. Jonker, Secretaris. C. Wijkhuizen, 2e ISBSg ii e 4 «si Q Q - -I"ll KT»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 67