BEVOLKING VAN GOUDA OP 31 DECEMBER 1886. NAMEN DER INGEZETENEN DE WIJKEN GERANGSCHIKT. ft WIJK A. te zamen 19244 VOLGENS 796 1119 Totaal 21139 a. 723 N°. fe. 1801 19338 De werkelijk gedomicilieerde bevolking bedroeg op 1 Januari 1886: van het mannelijk geslacht van het vrouwelijk geslacht In den loop van het jaar 1886 vermeerderd door de geboorte van 422 jongens en 374 meisjes door vestiging in de gemeente van 332 personen van het mannelijk en 387 van het vrouwelijk geslacht 49 31 32 daarentegen verminderd: door sterfte van 373 mannelijke en 330 vrouwelijke personen, te zamen door vertrek uit de gemeente van 317 personen van het man nelijk en 539 van het vrouwelijk geslacht, te zamen 1076 a. b. 80 84 39 40 46 47 48 74 75 76 77 78 79 33 54 69 70 71 72 20 21 26 27 29 30 33 35 38 N°. 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 9042 10202 G. van der Velden, kerkknecht. P. Theussen, kuiper. M. van Vliet, kerkknecht. G. J. Engelbrecht, koster. W. G. Oudijk, verver. C. Jungerius, koetsier. Wijdstraat o. z. Zoodat de wettige bevolking op 31 December 1886 bestond uit 9104 mannelijke en 10254 vrouwelijke ingezetenen, uitmakende een getal van Hieronder zijn begrepen 138 mannen behoorende tot de landmacht. De indeeling der bevolking naar de onderscheidene godsdienstige gezindheden is als volgt Nederduitse!) Hervormden Fransch of Waalsch Hervormden Anglikaansche Episcopalen Evangelisch Lutherschen Hersteld Evangelisch Lutherschen Doopsgezinden of Mennonieten Remonstranten Christelijk Gereformeerden Roomsch Katholieken Oud-Roomschen of van de Bisschoppelijke Klerezy Israëlieten Tot geen der genoemde gezindheden behoorende 42 42a 42ó 43 44 43 In 1886 zijn 137 huwelijken gesloten, droeg 18. Kiezers voor de Tweede Kamer: 1139. Provinciale Staten1158. den Gemeenteraad: 1136. N°. 39 tot 52. H. Hobbel. A. H. van Dillen, verfwaren. 41 J. C. Götte, ijzerwaren H. ter Haar, schoenmaker. J. H. Faay, timmerman. Wed. Koopman—Rozestraten. J. W. van der Geest, schoenmaker. M. Spruijt, winkelier. K. Meijer, koopman. P. Meijer, onderwijzer. B. Nieuwenhuizen, visch en fruit. J. Bredius, bakker. Wed. N. v. d. Geest, schoenmaak- ster. D. G. van Vreumingen, fabrikant. L. M. van der Laar, behanger. M. K. de Vries, garen en band. N°. 53 tot 72. Botermarkt. G. Houtman, manufacturier. J. Hoogenboom, tailleur. N°. 1 tot 38. Achter de Kerk. NAMEN EN BEROEPEN. 2 P. K. van der Burg, koetsier. 19a E. van Maaren, blikslager. C*A G. Fraikin. hoedenfabr'ikant. Wed. H. Bedijs. L. Boot, koekbakker. NAMEN EN BEROEPEN. N. Olifiers, goudsmid. J. Breebaart. banketbakker. J. van Bemmel, ijzerwaren. I). Samsom, manufacturier. G. C. de Vooijs, goudsmid. F. Bahlman. manufacturier. Wed. v. <1. Linden, ko/fie en thee. A. Pino, kleedingmag. ,1. .1. Joosten. manufacturier. .1. C. L. F. Busch, E. Overbosch. veearts. .1. van Dantzig, manufacturier. ,1. .1. v. d. Sanden, banketbakker. A. 1). Veening, dameshoeden, A. A. H. van Helden, koopman. F. Stroeve. galanteriBn. J. ,1. van Leeuwen, goudsmid. G. Schieveen, tapper. Wed. van Dorst, tapster. G. M. Peelers, timmerman. N“. 73 tot 87. Stoofsteeg. A. H. Sparnaaij, timmerman. I. Gompers, koopman. B. Heerkens, winkelier. S. P. van den Hoek, uitdrager. P. van Gassel, pijpmaker. lo A. Schiedon, barbier 79<r J. I. van der Hoeden, winkelier. Wed. Stappershoef, tapster. S. C. van Hooft, borstelmaker. 84« L. C. de Knoop, timmerman. N". 88 tot 109. Regenboog. 88 M. Vermant Sr., hotelhouder. 89 M. E. Monasch, goudsmid. 11409 33 2 409 4 44 401 440 0040 122 361 93 - 19338 Het aantal onechte geboorten be-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 6