n6 117 Willems. (J. Responsabilité Invrp pn dpr «Prudentia” te Am- Verbeeck. (A. J. G. Verbarendse. (J. Vos. (W. de Willems. (J. Bouter. (G. A. Boumans. (C. Boumans. (P. P. Daalmans. (J. F. Eijk. (K. van Jaspers Lzn. (J. T. Jaspers. (T. Jaspers Zoon (L. Jaspers. (J. T. Jaspers Zoon. (P. Waarborgmaatschappijen enz. S. A. ARONSON Jr., Agent van de Binnenlandsche Vaart risico Sociëteit en der Glasverzekering Maatsch. «de Alias" Correspondent der Boll. Brand waan). Maatscb. te Öud-Karspel en der Haagsche Assurantie Comp van Brand enz. van 1805. II. J. van dek BEN, Agent der Onderl. Brandw. Maatschappij, te ’s Hage. Mr. A. A. van BERGEN IJZENDOORN, Correspondent der Bataafsche Maatschappij te’s Hage. Geiiu BIEZENAAR, Hoofdagenten voor Gouda en omstreken der Binnenl. Vaart-rlsico-societeit, te Amsterdam. F. N. BOER, Agent der Patria Belgica, Verzekering Maatschappij tegen brand, ongevallen en op het leven. M. .1. van BOLHUIS HOITSEMA, Agent der Levensverzekering Maatschappij New-York. Mr. D. N. BROUWER, Agent der Levensverzekering de Vennootschap .Ne derland,” te Amsterdam. A. H. van DILLEN, Agent der Nederlandsche Spiegelglas-Verzekering Maat schappij te Rotterdam. C. van DILLEN Zonen, Agenten der Brandverzekering Maatschappij te ’s Hertogen bosch. van der DOES Co., Agenten van de Dusseldorpsche Algemeene Verze kering Maatschappij en der Brandwaarborg Maatschappij Imperial te Londen. G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER. Correspondent der Algemeene Brand waarborg Maatschappij te Rotterdam. G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER, Correspondent der Hollandsche Socië teit van Levensverzekering, te Amsterdam. A. K. van der GARDEN. Generaal Agent voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, tevens Hoofdagent voor Gouda en om streken der Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het leven, te gen invaliditeit en ongelukken, gevestigd te ’sGravenhage; Hoofdagent der Preusische National-Versicherung-Gesellschal't (Brandverzeker. Maatschappij) te Stettin. Agent der Brandverzekering Sociëteit «de Amstel”, te Amsterdam. P. van den HOEK, Agent van het Nederlandsch Brandwaarborg Genoot schap, opgericht 18'21 te Amsterdam. Directeur I. A. C. van den Broek, en van de Naamlooze Vennootschap van Verzekering op het leven» La Fonciere” te Parijs. A. H. M. KABEL. Agent van de Rotterdamsche Brandassurantie «de Maas". -Agent der Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en lijfrente te Amstérdam. J. W. KNIPSCHEER Jr., Agent der Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij, te Leeuwarden. Wed. KNOK DORTLAND, Correspondenten der Arnhemsche Brand waarborg Maatschappij. H. P. N. KOEMANS, Correspondent der Algemeene Brandwaarborg Maat schappij, te Utrecht. W. KROM HOUT, Agent der Brandwaarborg Maatsch. «Vesta” te Amsterdam. D. C. W. van der LAAR Dzn Hoofdagent der Fransche Levensverze kering Maatschappij «Caisse Paternelle” te Parijs. -Agent der Zwitserscbe Maatschappij van Verzekering tegen invaliditeit en ongelukken te Winterthur. LAFEBER Co., Agenten der Maatschappijen «de Phenix", «La Conflance” en «La Sécurité Générale et la Responsabilité civiles, réunies” te Parijs, «l’Equateur et I’ Atlantique" te Havre, en der Londen guarantee and acci- dentey Maatschappij te Londen. M. H. MICHAEL, Agent der Onderlinge Glasverzekering Maatschappij te Amsterdam. MONTIJN Co., Agenten der Brandverzekering Maatschappij «Holland” te Dordrecht. J. J. A. MONTIJN, Agent der Assurantie Compagnie onder directie van van der Vies van Bosse, te Amsterdam. P. M. MONTIJN, Directeur voor Nederland der Engelsche Levensverzeke ring Maatschappij «the Eagle”. -en J. A. P. MONTIJN. Directeuren der Nederlandsche Brandwaarborg Maatschappij, opgericht te Oudewater. A. NORTIER, Agent der Glasverzekering Maatschappij sterdam. J. van OIJE, Hoofdagent der le Hollandsche Levensverzekeringsbank ge vestigd te Amsterdam en der Maatschappij tegen invaliditeit en ongelukken te s Gravenhage. Hoofd-agent der Spiegelglas-Verzekerings-Maatschappij «de Peeters. (M. Schrave. (II. Schrave. (J. C. Straaten Zoon. (E. v. Stoombleekerijen. Jaspers. (G. Toosten. (T. N. Nichting. (C. Peeters. (M. Peeters. (F. H. Schrave. (H. Schrave. (J. C. Straaten v. Verbarendse. (J.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 73