125 124 dagelijks F. P. de Jong, Schipper. uren. Voorkajuit •H. Woltman, Kapitein. Van Schoonhoven en 4,uur. per 100 kilo. Kleine pakjes T arief. ro,3o - 0,70 van Schoonhoven. naar HAASTRECHT. f0,30 GOUDA-0,70 Stoonibootdienst. tusscben Rotterdam en Gouda. van Gouda.- Maandag en Dinsdag ’s morgens 5} uur, overige dagen, be halve Zondag, ’s morgens 7 uur. Van Botterdamalle dagen, behalve Zon dag, s namiddags 2 uur. VRACHTPRIJZEN. Van Gouda naar Rotterdam. Groote kajuit f 0,10. Retour f 0,33. Voorkajuit - 0,30. - 0,40. P. J. K. v. Werkhooven, Com. Stoomboot-dienst „Estafette44. dagelijks tusschen Rotterdam en Utrecht uitgenomen Zondag. Afvaart van Oudewater: Maandags en Dinsdags ’s morgens te 4,j- uur. Gouda: 6 Overige dagen van Oudewater 's morgens 6 uur en van Gouda te 7.1 uur. Vertrek van Rotterdam ’s namiddags 2 uur. BEURTSCHIPPERS SCHROEFSTOOMBOOT-DIENST. tusschen Gouda, Moordrecht, Ouderkerk, Capelle a/d IJsel en Rotterdam. Met de Schroefstoomboot „STAD GOUDA" Van Gouda: Zondag voormiddag te 6 uren; Dinsdags voormiddags te 5 uren 30 minutenDonderdag namiddag te 1 uren. Van Rotterdam: Maandag middag te 12 uren; Woensdag voormiddag te 6 uren; Vrijdag namiddag te 2 uren. Vertrek der zeilschuit van Gouda, Donderdag; van Rotterdam, Zaterdag namiddag. J. Pot, Schipper. Jac. Pot, Leidsche Stoomboot Maatschappij. Volharding N". 1, 2, 3, 4, 3. Ligplaats te I.eiden: in de haven-, te Gouda: aan het Bolwerk; te Amsterdam; Blnnen-Amstel bij de Achtergracht. 1ste klasse f 1—Retour f 1.30. 2de klasse f 0,00. Retour ƒ1,—. Gedurende December en Januari Zondags geen dienst. Zie voor de dienstregeling de ollicieele Gids. Stoombargedienst. Van Alten naar Gouda ’s morgens 3 uur en namiddag 4 uur. Van Gouda naar Alten namiddag 3,30 en ’s avonds 8 uur. Ijzeren Barge op Amsterdam. Vertrek des avonds precies te 7 uren. Ligplaats te Gouda Rotterdamsche veer. Amsterdam: Singel bjj de Gasthuismolensteeg. Barge op Leiden. Vertrek van 1 Maart tot 30 NovemberWoensdag. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag en van 1 December tot 28 Februari: Donderdag en Vrijdag ’smor gens te 11 uren. I. de Haas en A. Kabel, Schippers. Prijzen der vracht: ROEF 1,RUIM f 0,70. Informatiën aangaande deze Veeren te bekomen bij C. van der Groef," bij wien tevens een lijst van vertrek der Stoombooten te verkrijgen is. Schroefstoomboot-dienst. tusschen Amsterdam en Rotterdam vice versa. -De Amlcitia”. »de Jacobus”, ’-de Aurora”, allen voor passagiers en goede ren vertrekkende dagelijks, uitgenomen Maandag, van Amsterdam, zoowel als van Rotterdam, ’s avonds te 8 uur. Van Amsterdam naar Gouda. Kajuit f 1,20. Vooronder f 1.— Gouda naar Rotterdam. - 0,70. - 0,40. n.m. 12,30 Schroefstoomboot-dienst. tusschen Dordrecht, Gouda en Amsterdam, in directe aansluiting voor het vervoer naar de Moerdijk. De Schroefstoombooten Dordrecht. N° 1, 3 en 4 vertrekken: Van Dordrecht: Zondag, Dinsdag èn Donderdag des morgens te 3 MoerdijkZondag, Dinsdag en Vrijdag 3 Amsterdam: Zondag. Woensdag en Vrijdag »6 1 October tot April het vertrek van Amsterdam een uur later. Van Dordrecht naar Amsterdam ƒ1,50 I Van Amsterdam naar Dordrecht/’1,50 Gouda - 0,60 Gouda - 0,30 Tarief voor Goederen. Zware goederen ƒ0,20 per 100 kilo, lichte goederen ƒ0,33 Maatgoederen de 100 vlerk, palm als 100 kilo zwaar goed. 0,13 tot 0,23. Groote partijen bij overeenkomst. Zware en lichte goederen onder 50 kilo of maatgoederen onder 30 vlerk, palm worden berekend tegen 100. Geen aanteekengeld. Laden en lossen voor rekening der reederij. De vrachtprijzen van Dordrecht naar Gouda en van Gouda naar Amsterdam, worden berekend op ongeveer J en omgekeerd. van Gouda. naar HAASTRECHT. SCHOONHOVEN. v.m. 4,15 uur,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 77