Firma A. JONKER&Zonen Portland cement fabriek JOSSON Co. HAARD-, KACHEL-, SMEE- en MACHINEKOLEN, HOUTSKOOL BRIQUETTEN. Parket-, Trottoir- en Wandtegels. tan ^niktitat^rV C. (JSSEL8TIJN, Gouwe C No. 183. BRIE VENPOSTERIJ. Bekroond met de Gouden Medaille AMSTERDAM 1883. Eere-Diploma ANTWERPEN 1885. KANTOOR. VEST bij de Vlamingstraat N°. 584. Q O U D A. handel in Zngdsche en Deutsche ZWEEDSCHE TEER, KLUIT-, STEEN-, SCHELP- en GEBUILDE KALK. GIPS, VUURSPECIE EN VUURSTEEN, WAAL-, RIJN- EN IJSELSTEEN. fsteen, I’tinuen, Tegels, RIETVORSTEN EN BAKKERSOVENTEGELEN. SCHELPEN, GHENT en BIGGELZANI). Alsmede alle Soorten van 129 hoven 230 toten met SOO gram ƒ0,20 300 1000 0,23 Ambtenaren. Commies 4e klasse. F. H. de Groot, Surnumerair P. Visser, Adsistent. DEPOT DER Bestellingen worden ook aan huis aangenomen. bodekosten door den afzender is ƒ0,70 (afstand hoogstens 11 K.M.) of 1,40 (afstand hoogstens 22 K.M.) verschuldigd; moeten die kosten van den ge- adresseerde geheven worden, dan betaalt hij die werkelijke kosten. Voor be zorging per estafette (bestelling te paard) moet borg gesteld worden. Elk af schrift van een telegram kost 0,25 per 100 woorden. Dringende telegram men hebben voorrang en kosten het dubbele van een gewoon telegram van hetzelfde aantal woorden. b. Van de Khijnspoorweg-Maatschappij. Geopend van ’s morgens 6} tot n ure ’s avonds door- loopend. Depêches door het geheele Rijk en voor het Buitenland, geluk aan het Tarief van den Rijks-Telegraaf. A. Simons, Directeur. T. J. Montijn, Commies 2e kl. M.F.deJongh, 3e J. v. Nijmegen Schonegevel, BINNENLAND. Het verschuldigde port voor Brieven door geheel Nederland bedraagt: tot en met ISgram 0,05 boven 13 100 0,10 100 230 0,13 Ongefrankeerde brieven worden, onverschillig hun gewicht, 3 cent hooger belast dan gefrankeerde. Bij ontoereikende frankeering is het port der ongefrankeerde brieven van toepassing, na aftrek van de -waarde der gebezigde zegels en met aanvulling van gedeelten van 3 cent tot 3 cent. Boven het gewacht van 1000 grammen worden geene pakketten met brieven of papieren ter verzending toegelaten. AANTEEKENING VAN BRIEVEN. Het recht voor aangeteekende brieven bedraagt, behalve het gewone port, 10 cent, waarvoor men bij verlies van het aangeteekende stuk eene schade loosstelling van hoogstens 23,— kan bekomen. Voor Brieven met aangegeven Geldswaarde, wordt betaald, behalve het ge wone frankeeringsport-. 13 cents tot en met een bedrag van 600,— en ver volgens voor iedere 100,— meer, 2‘ cent. De kosten voor aanteekening is in dit tarief begrepen. In geval van verlies -wordt alsdan de aangegeven som geheel vergoed, mits 9

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 80