i3° i3i 15 150 ■200 300 400 ■200 300 400 300 BRIEFKAARTEN VOOR HET BINNENLANDSCH VERKEER. Eene briefkaart voor dit verkeer kost 3 cent, t. w. 2> cent voor het porten J- cent voor de kaart. Briefkaarten met betaald antwoord kosten 0 cent per stuk. PAKKETPOST. Pakketten van goederen, het gewicht van 3 kilogram niet te boven gaande. Monsters mogen niet zwaarder zijn dan 300 grammen. Grootste afmeting 30 Centimeters in lengte, breedte en hoogte. Bij monsters of stalen mag geene mededeeling gevoegd worden, behalve het adres, den naam des afzenders, handelsmerken, nommers of prijzen. Bij ontoereikende frankeering worden deze stalen of monsters bezwaard met een port van driemaal de onlbrekende som. 7i 10 12 J- ■5 INVORDERING VAN GELDEN. De postadministratie belast zich met het invorderen van kwitanciën, het bedrag van Z130,— niet te boven gaande, op het Binnenland, tegen vooruit betaling van 10 cents voor elke som van f 10 of minder (in postzegels op de kwitanciën te plakken). De hiertoe benoodigde gedrukte formulieren zijn gratis aan elk postkantoor verkrijgbaar. Kwitanciën, hooger dan f 10,— van een plakzegel te voorzien. PORT VAN GEWONE DRUKWERKEN BINNENLANDSCH VERKEER. Onder gewone drukwerken zijn begrepen alle door middel van boek-, steen of plaatdruk, photographisch of door middel van autographic, den hectograaf (minstens 25 Exemplaren te gelijk te bezorgen) en Edison's electrische denk machine vermenigvuldigde stukken, uitgezonderd die, welke door de copieer- of schrijfmachine, door den multiplex, door decalque en in het algemeen door zelfdruk zijn verkregen. Op deze gedrukte stukken is het navolgende port van toepassing: een cent voor elke 25 grammen of gedeelte van 23 grammen. Bij zwaarder gewicht -- -issen cent de daartoe strekkende aanvrage binnen één jaar wordt ingediend en de ver missing niet is veroorzaakt door overmacht. Aangeteekende brieven met aangegeven geldswaarde tot een hooger bedrag dan «000,—worden niet ter verzending toegelaten POSTWISSELS. Voor de verzending van geld zijn aan alle postkantoren postwissels te beko men tegen betaling van J cent, terwijl voor de uitbetaling van het daarbij aangegeven en gestort bedrag wordt gevorderd3 cent voor elke som van 12,30 of gedeelte daarvan. Voor telegraphische postwissels welke tot een bedag van hoogstens/300 worden aangenomen te verzenden naar postkantoren in plaatsen waar ook rijkstelegrafen zijn gevestigd, moeten nevens de bovenvermelde kosten, die van het telegrafisch bericht voldaan worden. Overmaking van verschillende post wissels, gezamenlijk 300 te boven gaande, worden op denzelfden dag niet toegelaten. VOOR EX.PRES-BESTELLING van brieven (gewone en aangeteekende), briefkaarten, gedrukte stukken, mon sters van koopwaren, postwissels, brieven en pakketten met aangegeven waarde, de som van f 600,— niet te boven gaande, is, behalve het gewone port. 13 cent verschuldigd wanneer dé geadresseerde woont binnen den bestel- lingskring van een postkantoor; woont de geadresseerde daarbuiten, voor eiken afstand van 2,3 Kilometer 23 cent meer Onkosten voor veergelden enz. niet medegerekend. Op de adressen enz. het woord Expres-Bestelling te plaatsen. Portvrije dienstbrieven kunnen mede bij expresse besteld worden. POSTSPAARBANK. Alle postkantoren, de bijkantoren, in plaatsen waar postkantoren gevestigd zijn en de -daartoe aangewezen hulpkantoren zijn belast met hel aannemen van gelden ter belegging in de Rijksposlspaarbank en met het doen van te rugbetalingen. Genoemde kantoren zijn daartoe dagelijks, gedurende den gan- schen diensttijd van den dag, geopend, doch niet vóór 9 uur 's morgens en niet na 9 uur 's avonds. In plaatsen waar geen dezer kantoren gevestigd zijn, kunnen inlagen en terugbetalingen geschieden door tussclienkomst der postboden. Elke inlage moet minstens 25 cent bedragen, doch formulieren, die bij de kantoren en depothouders kosteloos verkrijgbaar zijn, geven gelegenheid tot het ter zijde leggen van kleinere bijdragen. Het Spaarbankboekje wordt kosteloos verstrekt bij de eerste inlage en be hoeft niet vernieuwd of verwisseld te worden, wanneer de inlegger zich op eene andere plaats vestigd. Voor brieven aan het adres van den Directeur der Rijks-postspaarbank te Amsterdam is geen port verschuldigd. Inleggers, die tijdelijk of voor goed naar België verhuizen, kunnen hunne ingelegde gelden op de Belgische Spaarkas doen overschrijven of daar terug betaling op hun boekje bekomen. voor - - dan van 100 grammen is het navolgende port toe te pat boven 100 tot en met 130 grammen 3 en voorts voor elk gewicht van 230 grammen of gedeelte daarvan een port van 2' cent daarenboven, tot een maximum van 3 kilo. ‘Naam- of visitekaartjes (bedrukt of beschreven) kunnen verzonden worden als drukwerk, hetzij onder kruisband, of in enveloppe of los met het adres op de keerzijde. Deze mogen van de letters p. f. of p. c. voorzien, en moeten min stens 6 liij 9 centimeters groot zijn. PORT VAN DAG- EN WEEKBLADEN MET OF ZONDER BIJVOEGSELS. Beneden 23 gram j cent, daarboven 1 cent voor elke 23 gram. PORT VAN MONSTERS OF STALEN VAN KOOPWAREN IN T BINNENLANDSCH VERKEER. Het port van monsters of stalen van koopwaren, geene eigenlijke handels waarde bezittende, bedraagt 2* cent voor elke 13 gram of gedeelte van 73 gr Dit port wordt bij vooruitbetaling door postzegels voldaan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 81