r T33 132 2 Denemarken 1 Duitschland 2 Frankrijk t) 3 Italië 2 Luxemburg Naar alle Luxemburg, 0,75 0,50 0,75 1.12} 0,02' 1,37< 1,25 0,75 BUITENLAND. Het port voor brieven, briefkaarten, monsters en gedrukte stukken naar de Europeescbe en eenige andere Staten, die tot bet algemeen postverkeer zijn toegetreden, beloopt: Voor gefrankeerde brieven12} cent per 15 gram of minder gewicht. Voor ongefrankeerde brieven: 25 cent per 15 gram of minder gewicht. Voor briefkaarten: 5} cent Voor papieren en bescheiden, die niet het karakter van 1 O1 briefwisseling hebben I 2X-cent pet oO Voor monsters of stalen van koopwarenI Voor gedrukte stukken en dergelijkenaei gewicnt. Monsters ol' stalen van koopwaren mogen het gewicht van 250 en de be scheiden en gedrukte stukken dat van 1000 gram niet te boven gaan. LANDEN DIE TOT HET ALGEMEEN POSTVERKEER ZIJN TOEGETRE DEN, EN WAARVOOR BOVENSTAANDE BEPALINGEN GELDEN. In Europa: Andorra. België. Denemarken (met inbegrip van Ijslanden de Faroer). het Duitsche Rijk. Finland. Frankrijk. Griekenland. Groot-Brittanje en Ierland (met inbegrip van de Normandische Eilanden, Hel goland, Gibraltar en Malta.) Italië. Lichtenstein. Luxemburg. San Marino. Monaco. Montenegro. Noorwegen. Oostenrijk-Hongarije. Portugal (met inbegrip van Madeira en de Acoren). Romanie. Rusland. Servië. Spanje (met inbegrip van de Canarische Eilanden). Turkije, Zwe den. Zwitserland. In Azië: Perzlë. Rusland (met Siberië, Midden-Azië en den Kaukasus). de Turksche Landen. Voorts Peking, Kalgang, Oerga en Tientsin in China (mits verzonden over Rusland.) In Afrika: Algerië. Egypte. Marokko. Tripoli. Tunis. In Amerika: Canada. N.-Foundland. Prince. Edward-Island. de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. niet langer, breeder of booger dan 80 centimeter en behoorlijk ingepakt, wor den aan alle Hoofd- en Hulpkantoren (binnen het Rijk) verzonden: ii 15 cents tot een gewicht van 1 kilogram. 20 van 1 tot 3 kilogram. 25 3 5 Men kan de waarde van het pakket verzekeren tot ten hoogste 500,— te gen een afzonderlijk recht van 10 cent per f 100.— of gedeelte daarvan. Bij het verloren gaan van gewone pakketten wordt de werkelijk geleden schade vergoed, doch in geen geval meer dan f 2,50 voor elk kilogram of ge deelte van een kilogram, tenzij de waarde is aangegeven, in welk geval het volle bedrag der aangegeven waarde aan den afzender wordt vergoed. Levende dieren uitgezonderd visch en schelpdieren, mits goed ingepakt worden niet ter verzending toegelaten. Evenmin voorwerpen of zelfstandigheden aan ontploffing of ontbinding onderhevig. Geen gesloten brieven mogen in de pakketten worden ingelascht, en samen voeging van verschillende adressen is niet geoorloofd. De postbeambten hebben des noodig, het recht den inhoud na te'zien. De pakking moet behoorlijk hebben plaats gehad, vooral van goederen aan breken en andere ongevallen onderhevig. Elk pakket moet behoorlijk worden geadresseerd en vergezeld gaan van eene adreskaart volgens model, Ingevuld volgens de daarop voorkomende aanwijzing. VERMINDERD TARIEF VOOR BRIEVEN NAAR BELGIE EN TUSSCHEN EENIGE NEDERLANDSCHE EN DUITSCHE GRENSPLAATSEN. Met België: Voor gefrankeerde brieven 10 cent per 15 gram of minder. Voor ongefrankeerde brieven 20 cent per 15 gram of minder. Het port wordt verminderd tot 5 cent voor gefrankeerde en to* tO cent voor ongefrankeerde brieven, wanneer de plaatsen van afzending en bestem ming niet meer dan 30 kilometer (p. m. 5} uur) van elkander zijn verwijderd. TUSSCHEN NEDERLANDSCHE EN DUITSCHE GRENSPLAATSEN. Dezelfde vermindering als tusschen Nederlandsche en Belgische grensplaat sen, wanneer de afstand 30 kilometers of minder beloopt. VERZENDING NAAR NED. OOST-INDIE. Per Landmail (via Napels, Brindisi of Marseille) bedraagt het port van ge- frank. brieven 25 cent per 15 gram; ongefrank. 40 cent per 15gram. Monsters 5 cent per 50 gram, afzonderlijke verzending minstens 7'-cent. Aanteekenings- recht 10 cent. Postwissels tot een bedrag van f 150,—, tegen 20 cent voor elke f 10,— of gedeelte daarvan. Met scbeepsgelegenbeid (met Nederl. Stoomschepen) bedraagt het port van gefrankeerde brieven 12} cent per 15 gram, ongefrankeerde brieven 30 cent per 15 gram; briefkaarten 5' cent, met betaald antwoord 11 cent; drukwerk 2} cent per 50 gram. Monsters 2' cent per 50 gram, minste verzending 5 cent. Postpakketten naar Ned. Oost-lndië worden verzonden tot een gewicht van 5 kilogr. door middel van stoomschepen die rechtstreeks tusschen Nederland en Indië varen. Het port bedraagt tusschen alle postkantoren in Nederland en de aanlegplaats der schepen in Indië: tot een kilogr. f 0,85, van 1 tot 3 kilogr. f 1,35, van 3 tot 5 kilogr. f l,8o VERZENDINGEN NAAR WEST-INDIE. Naar Nederl. Guyana en Curacao is het port der gefrankeerde brieven 25 cent per 15 gram; der ongefrankee’rde tot en met 15 gram 10 cent; der brief kaarten 7} cent, met betaald antwoord 15 cent; der gedrukte stukken 5 cent per 50 gram; der monsters 5 cent per 50 gram,afzonderlijke verzending 7}cent. Aanteekeningsrecht 10 cent. Met scheepsgelegenheid is het port der gefrankeerde brieven 12} cent, der ongefrankeerde 40 cent per 15 gram; der briefkaarten 5}, met betaald ant woord 11 cent; der gedrukte stukken 2} cent per 50 gram en der monsters 2} cent per 50 gram; afzonderlijke verzending dezer laatste minstens 5 cent. PAKKETPOST MET HET BUITENLAND. plaatsen in België, Denemarken, Duitschland, Frankrijk. Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Hongarije, Portugal, Zweden en Zwitser land, kunnen pakketten ter verzending worden aangenomen tot een gewicht van 5 kilogram en naar onderstaand tarief: 2 Belgiëf 0,50 1 Noorwegen (via Hamburg), f 0,87} .ais 2 Oostenrijk-Hongarjje. 0,75 2 Portugal t) 2 Zweden. 2 Zwitserland (over Duitsch land) Het getal vóór de namen der landen geplaatst, duidt het getal douanen verklaringen aan, bij elk pakket te voegen. Pakketten voor deze landen mogen het gewicht van 3 kilogram met te boven gaan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 82