I NAAMLIJST VAN INGEZETENEN. 134 Amerom (H. C. N. van) pred. der Hen. Gem., Turfmarkt H 77. Pakketten naar Groot-Brtttannië. voorzien van 1 douaneverklarlng, worden ter verzending aangenomen naar het volgende tarief: tot 1 kilogr. f 0,00, van 1 tot 3 kilogr. f 1,—, van 3 tot 3 kilogr. f 1,33. De pakketten mogen het gewicht van 3 kilogram en voor sommige landen dat van 3 kilogram niet te bovengaan, geen grootere inhoud hebben dan 20 Kub. Decimeter en geen grootere afmeting langs een der vlakken dan 60 cM. De bepalingen betreffende niet aan te nemen pakketten zijn dezelfde als bij het binnenlandsche verkeer, met de bijvoeging, dat ook geweigerd worden voorwerpen, die in het land van bestemming, of in een der landen, waardoor het vervoer geschieden moet, niet worden toegelaten. Bij elk pakket belmoren de noodlge douaneverklaringen te W'orden gevoegd, zoowel voor het land van bestemming als voor de landen waar het pakket moet doorgevoerd worden. De verschuldigde belasting wordt ter plaatse van bestemming, tegen uitrei king der pakketten, van den geadresseerde ingevorderd. Weigert de ge adresseerde de betaling' der belasting, zoo wordt het pakket niet afgegeven. Pakketten, waarvan de waarde niet is aangegeven en die verloren gaan, kunnen hoogstens tot eene schadevergoeding van 7,30 aanleiding geven. Bij overmacht kan die schadevergoeding niet worden gevorderd. De hoogste waarde die men kan aangeven, bedraagt f 300,—. BRIEFOMSLAGEN. voorzien van den postzegelstempel van 5 cent en van 121 cent, zijn verkrijg baar a 101 en 23J- de 2 stuks. Zij kunnen zoowel voor de frankeering van binnenlandsche brieven als voor die naar de koloniën en het buitenland wor den gebezigd, doch bij ontoereikendheid van bet port door den postzegelstem pel vertegenwoordigd, moet het ontbrekende door frankeerzegels worden aan gevuld. Alderw'erelt van Rosenburgh (R. P. M. van) gep. kap. O. I. L., West- haven B 134. «Allart (J. F.) fabr. van miner, wateren, Lange Tiendeweg D 45. Altena (P. v.) binnenvader in 't weeshuis, Spieringstraat F 12. «Amerom (H. C. N. van) pred. der Hen. Gem., Turfmarkt H 77. Amerom (Mej. C. C. W. van) onderwijzeres, Turfmarkt H 77. Amerom (Mej. M. D. van) Turfmarkt H 77. «Amesz (D.) timmerman, Naaierstraat H 27. Amesz (J.) in sigaren, Gouwe C 63. Anemaet (Mej. P. G.) Turfmarkt H 247. Anker (H.) fabrieksknecht, Buurtje P 36. «Anker (J.) Oude Gouwe S 23a. «Anker (K.) bouwman, Broekweg T 13. Annaars (J.) vrachtrgder, Jaagpad Q 48. Annaars (K.) letterzetter, Kattensingel Q 149. Arends (G. J. D.) smid, Nieuwehaven N 121. Arentz (J. G.) muziekonderwijzer, Fluweelensingel R 376. ARONSON (S. A.) directeur der maatschappij „Uit Voorzorg”, Gouwe C 162. «Baaien (G. J. van) pypenfabrikant, Gouwe C 40. Baan (C.) koopman, Korte Tiendeweg D 98. Baars (wed. C.) in kruidenierswaren, Gouwe C 171. «Baarzel (H. van) zadelmaker, Bleekerssingel R 187. Baarzel (H. P. B. van) zadelmaker, Spoorstraat Q 199. Backers (C. P.) kofflehuishouder, in bieren, minerale wateren, Markt A 109. Backers (J. J. N.) Nieuwsteeg E 13. De met aangeduiden zijn Kiezers. Aalst (wed. J. M. van) Korte Noodgodsteeg B 172. «Aalst (M. van) koopman in manufac., Korte Noodgodsteeg B 172. Adams (wed. A.) in kruidenierswaren, Waalstraat A 166. «Adegeest (O. M.) koopman, Gouwe C 23. Adels J. F. C. W.) kap. der inf., Crabethstraat Q 257.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 83