POSTERIJEN en TELEGRAPHIE. 207 2. Op Zon- en Feestdagen N.B. (Plaatselijke tijd). 3. Aanvang der bestellingen enz. *250 500 750 150 250 500 750 7 10 12* 15 P. C. de Mol, klerk post, en telegraphic 2e kl. Mej. Z. J. Stikker, telefoniste. Mej. A. E. Groeneboom, telefoniste. A. M. A. Wolff, assistent post, en telegraphic. P. J. Schlosser, assistent. L. Berlijn, boven 500 tot en met 1000 gram ƒ0,20 1000 1300 „0,23 1300 2000 0,30 elke 23 grammen of gedeelte van 23 grammen. Bij zwaarder gewicht, boven Ï0Ö tot en met Ï30 grammen J> cent. Ambtenaren M. C. Hennequin, directeur. T. A. van Hellen, commies der telegraphic i' kl. A. I. J. Schmalhausen, comm. der posterijen 2e kl. Mej. J. H. Hofs, comm.post. en telegr. 4' kl. G. Grisnigt, klerk post, en telegraphic ie kl. E. M. Bernsen, klerk post, en telegraphic ie kl, 1. Openstelling van het kantoor: Op werkdagen: Postkantoor ’s morgens 7.30 tot 's avonds 9.20 uur. Telegraafkantoor ’s morgens 7.30 tot ’s avonds 9.50 uur. Post- en Telegraafkantoor 's morgens 7.30 tot 8.30, ’s middags 12.30 tot 1.30 uur Voor de pakketpost op werkdagen ’s morg. 7.30 tot ’s av. 9.20 ure. Op Zond, gesloten Voor de storting en uitbetaling van post wissels en de invordering van gelden op kwitantlsn alleen op werkdagen van 8.30 uur ’s morgens tot 2.50 uur ’s avonds. Voor den dienst der Rijkspostspaarbank op werkd. s morg. 8 30 uur tot ’s av. 8.30 uur. Op Zon- en Feestd. ’s morg. 7.30—8.30 uur. Op werkdagen 7.30. 10 30 s morgens, 1.40, 0.30 en 8.43 ’s avonds. Op Zondagen 8.10 uur ’s morgens en op Alg. Christel. Feest dagen, niet vallende op Zondag 7.30 ’s mor gens en 1.20 uur ’s namiddags. 4. Rijks-Depothouders voor den verkoop van postzegels, briefkaarten J. T. Swartsenburg, Kleiweg en Wed. C. Bitter, Crabethstraat. Nota. De aangeteekende brieven en postpakketten moeten om in de eerst volgende post te worden begrepen, minstens 13 minuten en gedrukte stukken, dienstbrieven enz. in groole hoeveelheden tegelijk, minstens 30 minuten voor de buslichting bezorgd zijn. BINNENLAND. Het verschuldigde port voor Brieven door geheel Nederland bedraagt: tot en met 13 gram f 0,03 1- boven 13 200 0,10 200 300 0,15 I Indien echter een brief niet zwaarder dan 200 gram, bestemd is voor iemand, wonende binnen den kring van liet post- of hulpkantoor, waar de brief ter post is bezorgd, bedraagt het port van een gefrankeerden brief van niet meer dan 13 gram. 3 cent. boven 13 tot en met 200 gram. 3 Ongefrankeerde brieven worden, onverschillig hun gewicht, 5 cents hooger belast dan gefrankeerde. Bij ontoereikende frankeering is het port der ongefrankeerde brieven van toepassing, na aftrek van de waarde der gebezigde zegels. Boven bet gewicht van 2000 grammen worden geene pakketten met brieven of papieren ter verzending toegelaten. AANTEEKEN1NG VAN BRIEVEN. Het recht voor aangeteekende brieven bedraagt, behalve het gewone port 10 cent, waarvoor men bij verlies van bet aangeteekende stuk eene schade loosstelling van hoogstens f 23,— kan bekomen. Voor Brieven met aangegeven Geldswaarde, wordt betaald, behalve het ge wone frankeeringsporl: 12} cents tot en met een bedrag van ƒ.300,— en ver volgens voor iedere f 100,— meer, 2} cent. De kosten voor aanteekening zijn in dit tarief begrepen. in geval van verlies wordt alsdan de aar,gegeven som geheel vergoed, mits de daartoe strekkende aanvrage binnen één jaar wordt ingediend. Aangeleekende brieven met aangegeven geldswaarde tot een hooger bedrag dan f 6000,—, worden niet ter verzending toegelalen. Ook kunnen brieven met gewone sluiting (dus zonder lakken) worden aan- geteekend, doch alleen ingeval de waarde niet is aangegeven. VOOR EXPRES-BESTELLING van brieven (gewone en aangeteekende), briefkaarten, gedrukte stukken, mon sters van koopwaren, postwissels, brieven en pakketten met aangegeven waarde, de som van f 600,— niet te boven gaande, is, behalve het gewone port, 13 cent verschuldigd wanneer de geadresseerde woont binnen den bestel- ilngskring van een postkantoor; woont de geadresseerde daarbuiten, voor eiken afstand van i uur 13 cent. Onkosten voor veergelden enz. niet mede- gerekend. Op de adressen enz. het woord Expres-Bestelling te plaatsen. Portvrije dienstbrieven kunnen mede bij expresse besteld worden. BRIEFKAARTEN VOOR HET BINNENLANDSCH VERKEER. Eene briefkaart voor dit verkeer kost 3 cent, t. w. 2} cent voor hel porten cent voor de kaart. Briefkaarten met betaald antwoord kosten 6 cent per stuk. PORT VAN GEWONE DRUKWERKEN BINNENLANDSCH VERKEER. Onder gewone drukwerken zijn begrepen alle door middel van boek-, steen of plaatdruk, photographic of door middel van autographie, den hectograaf (minstens 20 Exemplaren tegelijk te bezorgen) en Edison’s electrische druk- machine vermenigvuldigde stukken, uitgezonderd die, welke door de copieer- of schrijfmachine zijn verkregen. Op deze gedrukte stukken is het navolgende port van toepassing: éen cent VOGT e11'«rvommon r»f dan van 10Ö grammen is het navolgende port toe te passen: l.4 AA .not lltn n-vo mmnn X nonf 1000

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 105