2o8 209 2} cent 5 10 15 20 25 en voorts 5 cent voor elke som van f 25,—’of gedeelte van f 25,— boven tof ^z.f r ynn Bóven dit bedrag is’voor elke f 100,— of gedeelte van f 100.— een recht -r. 1h z>zvr,4- knfpA- boven f 5,— 12,30 23, 37,50 - 30,— f 73,— tot en met f 3ÖÖ,— van 10 cent te hellen. Voor telegraphische postwissels welke tot een bedrag van hoogstens ƒ500 worden aangenomen te verzenden naar postkantoren in plaatsen waar ook rijkstelegrafen zijn gevestigd, moeten nevens de bovenvermelde kosten die van het telegrafisch bericht voldaan worden. INVORDERING VAN GELDEN. De postkantoren belasten zich met het invorderen van kwitantiën tot een bedrag van f 500.—. Daarvoor moet betaald worden 3 cent voor elke kwitantie. Kwitantiën hooger dan f 10.— van een plakzegel te voorzien. De kwitantiën mogen niet grooter en kleiner zijn dan in de lengte 14—30 c.M. en in de breedte 8—14 c.M. De hiertoe benoodigde gedrukte formulieren zijn aan elk postkantoor verkrijgbaar ii j cent. Bij de afrekening is van het ingevorderde bedrag een recht verschuldigd als voor een postwissel van hetzelfde bedrag. POSTSPAARBANK. Alle postkantoren, de bijkantoren in plaatsen waar postkantoren gevestigd zijn en de hulpkantoren zijn belast met het aannemen van gelden ter beleg ging in de Rjjkspostspaarbank en met het doen van terugbetalingen. Genoemde kantoren zijn daartoe dagelijks, gedurende den ganschen diensttijd van den dag geopend doch niet voor 9 uur ’s morgens en niet na 9 uur's avonds,plaats, tjjd. In plaatsen waar geen dezer kantoren gevestigd zijn, kunnen inlagen en terugbetalingen geschieden door tusschenkomst der postboden. Elke inlage moet minstens 25 cent bedragen, doch formulieren, die bij de kantoren en depothouders kosteloos verkrijgbaar zijn, geven gelegenheid tot het ter zjjde leggen van kleinere bijdragen. Het spaarbankboekje wordt kosteloos verstrekt bij de eerste inlage en be hoeft niet vernieuwd of verwisseld te worden, wanneer de inlegger zich op eene andere plaats vestigt. Voor brieven aan het adres van den Directeur der Rjjks-postspaarbank te Amsterdam is geen port verschuldigd. Inleggers, die tijdelijk of voor góed naar België verhuizen, kunnen hunne ingelegde gelden op de Belgische Spaarkas doen overschrijven of daar terug betaling op hun boekje bekomen. PAKKETPOST. Pakketten van goederen, liet gewicht van 5 kilogram niet te boven gaande niet langer, breeder of hooger dan 100 centimeter en waarvan de inhoud niet meer bedraagt dan 23 dM3. en behoorlijk ingepakt, worden aan alle Hoofd en Hulpkantoren (binnen het Rijk) verzonden a 13 cents tot een gewicht van 1 kilogram. 20 van 1 tot 3 kilogram. 23 3 3 Men kan de waarde van het pakket verzekeren tot ten hoogste f 300,— te gen een afzonderlijk recht van 10 cent per f 100.— of gedeelte daarvan. Bij het verloren gaan van gewone pakketten wordt de werkelijk geleden schade vergoed, doch in geen geval meer dan f 2.50 voor elk kilogram of ge deelte van een kilogram, tenzij de waarde is aangegeven, in welk geval het volle bedrag der aangegeven waarde aan den afzender wordt vergoed. Levende dieren uitgezonderd visch en schelpdieren, mits goed ingepakt worden niet ter verzending toegelaten. Evenmin voorwerpen of zelfstandigheden aan ontploffing of ontbranding onderhevig. Geen gesloten brieven mogen in de pakketten worden verzonden, en samen voeging van verschillende adressen is niet geoorloofd. De postbeambten hebben des noodig, het recht den inhoud na te zien. De pakking moet behoorlijk hebben plaats gehad, vooral van goederen aan breken en andere ongevallen onderhevig. Elk pakket moet behoorlijk worden geadresseerd en vergezeld gaan van eene adreskaart volgens model, ingevuld volgens de daarop voorkomende aanwijzing. BUITENLAND. Het port voor brieven, briefkaarten, monsters en gedrukte stukken naar de Europeesche en eenige andere Staten, die tot het algemeen postverkeer zjjn toegetreden, beloopt: Voor gefrankeerde brieven: 12J- cent per 13 gram of minder gewicht. Voor ongefrankeerde brieven23 cent per 13 gram of minder gewicht. Voor briefkaarten3} cent. men tegen betaling van cent. Ki; T„>Am,;ikAi.u;i --- - tot èn met f 3,- 12,50 23,— 37,30 30,— 73,- en voorts voor elk gewicht van 1000 grammen of gedeelte daarvan een portvan 2.J cent daarenboven, tot een maximum van 3 kilo. Naam- of visitekaartjes (bedrukt of beschreven) kunnen verzonden worden als drukwerk, hetzij onder kruisband, of in enveloppe of los met het adres op de keerzijde. Deze mogen van de letters p. f. of p. c. voorzien, en moeten min stens 6 bij 9 centimeters en hoogstens 13 X 18 cM. groot zijn. PORT VAN DAG- EN WEEKBLADEN MET OF ZONDER BIJVOEGSELS Tot 50 gram J cent boven 40 tot en met 150 1 boven 130 gram voor elke 30 gram J cent meer. PORT VAN MONSTERS OF STALEN VAN KOOPWAREN IN TBINNENLANDSCH VERKEER. Het port van monsters of stalen van koopwaren, geene eigenlijke handels waarde bezittende, bedraagt 21 cent voor elke 73 gram of gedeelte van 73 gr. Dit port w'ordt bjj vooruitbetaling door postzegels voldaan. Monsters mogen niet zwaarder zijn dan 330 grammen. Grootste afmeting 30 Centimeters in lengte, 20 c. M. breedte en 10 c. M. hoogte. Bij monsters of stalen mag geene mededeeling gevoegd worden, behalve het adres, den naatn des afzenders, handelsmerken, nommers of prijzen. Bij ontoereikende frankeering worden deze stalen of monsters bezwaard met een port van tweemaal de frankeeringskosten met aftrek der gebezigde post zegels. POSTWISSELS. Voor de verzending van geld zijn aan alle postkantoren postwissels te beko men tegen betaling van J cent. Het bij vooruitbetaling verschuldigde recht bedraagt voor een bedrag:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 106