WIJK E. F 23 22 No. NAMEN EN BEROEPEN No. NAMEN EN REROEPEN. No. No. 31 87 63 NAMEN EN BEROEPEN. No. 17 J. 1 2 L 3 4 Korte 72 48 23 9 10 29 78 37 35 36 26 27 wijk I> en E. NAMEN EN BEROEPEN. 43 46 19 20 42 44 39 40 41 39 60 61 62 69 70 82 83 84 83 86 32 33 54 35 36 49 30 21 22 31 32 3 6 7 37 38 64 63 66 93 93 91 93 96 97 98 Wijk I>. NAMEN EN REROEPEN. 33a G. A. van den Berg timmerman. 336 Wed. B. II van de Werve-Thim. Firma C. Lourens in wijnen en gedistilleerd. R. Buisman slijter. 31a R. N. van der Pool kantoor- Wed P. de Graaf—de Goeij melkverkoopster. F. II. Wildenburg broodbakker. H. Lugthart in sigaren. 50a II Gijzenij kantoorbediende. W. Erberveld stalhouder. D. Kering zadelmaker C. van Vliet grutter. R. Slangen smid. C. G. Dekker vleeschh. enspeksl. G. de Groot commies te klasse 's Kyks bel. F. P. J. Gouverneur reiziger. N. de Graat koopman. van bediende. M. J. Boot kaashandelaar. Firma L. de Jong Neurenbur- gerwaren. .1. A. Kaars spekslager. Wed. H. Hola—de Kejjzer. W. Hola barbier. C W. den Hoed aannemer. H. .1. Blaazer kledingmagazijn. van der Vlist behanger. de Gidts kantoorbediende. NAMEN EN BEROEPEN. tot de 80 81 81a W. K. 736 J 74 76 Wed II. v. Wijngaarden-Puyk G. M. v. Wijngaarden kastelein. J. Uittenbogaard horlogemaker. B. Goinpers koopman. J. Mokkenstorm timmerman. W. van Ejjk winkelier. L. Rietveld koopman 72 tot 87 en 93 tot 9S Tiendeweg tot de Markt. G. H. van Zutphen kapper. Wed. J. T Markenstejjn-Exalto. A van den Rerg vleeschhouwer. No. 45 tot 71 Lange Tiendeweg o a B. T. J. Kuipers timmerman. B. G. J. van Deutekom serg. maj. inf. P. 75 73a Wed. Van Mastrigt—Van den Ham. A. Rovekamp 2e luit. inf. X. Hoogendoorn melkboer G. C van Vliet rijwielhandel. S. S Polak fabrikant. N. S. Polak in gasgloeilicht. na P. Hulleman zadelmaker. B. W. van de Pavoordt, meubel- magazijn. B W. van de Pavoordt behanger. P. Bik schoenmaker- G. Flux fabrieksopzichter. 15a K. J. van lagen onderwijzer. C. Slootjes tapper. 18a J. Wjjkstra ryks-ambt. G. C. de Bruin. van der Laan melkboer. ind Wed. E. Vossaert—Andrufs. 21a Kantoor Notaris J. J. A Montijn.. Kantoor Nederl. Brandw.-Mij. Directie Montijn C 41a M. J Rijks Hoogere Rurgerschool. Depót Ruttens bierbrouwerij. L. W. Nowée zetkastelein. No. No. 1 tot 10 Kleiweg o Nieuwsteeg P. Hoottman boomkweeker. W. de Ven onderwijzer. W. C. van Oije winkelierster. J van Oije agent brandverz. H van der Wouden koekbakker. 3a W de Visser koopm. in pleisters. Filiaal Roomboterfabriek „Nu- tricia.” W. M. Bertels winkelier. ia Mej. M. M. Kruisheer. M. W. Kruisheer onderwijzeres in handw. A. Kruisheer kapt. inf. OIL. A. A. C. van Asch koopman. 1 S. Cats vleeschhouwer. J. F. de Nooy horlogemaker. J. van de Bolte. H. P B Martinetparapluiefabri- kant. K. van Wijk tapper. No. II tor 21. Nieuwsteeg Ila Petronella Lucia van Heel. 12a W. F Schaap klerk. 13a A. Verhart kleermaker Ila A. van der Wegilen wagenm. N. van Leeuwen metselaar. F. C. Bik koopman. F. T. Jorink corsetten en onderg. S. 1. Cats koopman. Z. v. d Kasteelen koopman. W J. v. d Kasteelen G. Tiesema rywielh. en smid. No 21 tot 56. Kleiweg o z J. A. P. Montijn assuradeur. Oude Vrouwenhuis. Wed B. P. Jansen—Groenen- daal huismeesteres. P. C. '1'. Malingré deken en past. T. A. van der Laar kapelaan. II J. Maas W. Mul schipper. A. LMtee vleeschhouwer. 28a I. Noothoven van Goor uitgever. J F. F J. Boon van Ostade sigarenh 30 C. Smits schoenhandel. 30a Wed v. Werkhoven-Huivenaar., A. 11. de Groot broodbakker. J. T. Bertels tapper P. P Soos koperslager H. A. C. Brinkman uitgever. C. A Brinkman onderwijzeres K. G. van Buuren koopman D. T. de Boer kooper en slijter. A. van Hellemondt koekbakker. L. van Wankom koekbakker. A Ti'ijbits huidenkoopman. G. J. Bik kleermaker. J C. Trijsburg modenaaister. 66a E. .1. Vonk agent van politie. J. C Meijer ambt S. S G Wientjes winkelier. H. Sliedrecht koopm. in groenten. Wed II Sliedrecht—van Heek 70a J. Ouderkerk kantoorbediende. 705 J. P Arts barbier. 70c Wed J. M. Jager—v. Leeuwen. 71 N Nieuwerkerk schoenhandel. 71a Dames de Beer. No.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 13