JWrcsbock 6ouuu 1905. StoombooireeÊerij „De Ysel.” w Alle goederen, welke voor korten of langen tijd in die bergplaatsen worden opgeslagen, zijn tegen brandschade verzekerd. - 1105 Uitgave KOCH KNUTTEL, Gouda. Stoombooten voor pleziertochten op bil lijke voorwaarden te huur. - - - - Kantoor en Bergplaats te Rotterdam- - - Nieuwe Haven Z.Z. 96 Agent Th. DIJKSMAN, Expediteur. - Intercommunaal Telephoonnummer 1950 DE DIRECTIE. Agent P. J. K. VAN WERKHOOVEN Intercommunaal Telephoonnummer 1. Opgericht 14 April 1840. - - Geregelde dienst tusschen Gouda en Rotterdam, in directe doorvoer voor Leiden en Am sterdam en tusschengelegen plaatsen. - Kantoor en Bergplaatsen te Gouda- - Nieuwe Veerstal.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 1