Verjaardagen van liet KoiMlijte Huls. BEVOLKING VAN GOUDA OP 31 DECEMBER 1904. te zemen 802 Totaal daarentegen verminderd: HENDRIK WLADIMIR a. 410 1870 b. 1464 1874 5 Juli wijlen Prins en 15 vrouwen 1810 onderscheidene godsdienstige gezind- 1838 H M 1880 f In de Provinciale Staten: -2310 12389 40 381 44 41 303 2 1330 441 7424 181 338 136 '296 a. b. 1288 25642 31 Augustus. H M WII.IIEEMIAA Helena Paulina Maria, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz Dochter van wjjien Z. M. Koning Willem III (geb. 19 Feb. 1817, overt. 3 Nov. 1890) en van Konlngin-Moeder Emma 19 April. Nederlanden, Hertog H. M. de Koningin 2 Augustus. H. M. Adelaida EMMA Wilhelmina Theresia van Waldeck-Pyrmont, Koningin-Moeder der Nederlanden 23768 Het aantal onechte geboorten 1904 zijn 138 huwelijken gesloten, bedroeg 13 Kiezers voor de Tweede Kamer: 2333; voor en voor den Gemeenteraad: 2216. In den loop van het jaar 1904 vermeerderd: door de geboorte van 427 jongens en 373 meisjes, door vestiging in de gemeente van 670 personen van het man nelijk en 618 van het vrouwelyk geslacht. door sterfte van 222 mannelijke en 188 vrouwelyke per sonen, te zamen door vertrek uit de gemeente van 711 personen van het mannelijk en 753 van het vrouwelyk geslacht, te zamen Zoodat de wettige bevolking op 31 December 1904 bestond uit 11466 mannelijke en 12302 vrouwelyke ingezetenen, uitma kende een getal van Hieronder zijn begrepen 86 mannen militaire gebouwen. De indeeling der bevolking naar de heden is als volgt: Nederduitse!) Hervormden Fransch of Waalsch Hervormden Evangelisch Lutherschen Hersteld Evangelisch Lutherschen Doopsgezinden of Mennonieten Remonstranten Hernhutters of Moravische Broeders Gereformeerden. Christelijk Gereformeerden Roomsch-Katholieken Oud-Roomschen of van de Bisschoppelijke Klerezy. Israëlieten Niet Genoemden Tot geen der genoemde gezindheden behoorende 23768 gehuisvest in de Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth MARIA, Prinses der Nederlanden, Gemalin van Prins Willem Adolph Maximi- liaan Karel, Prins von Wied, Dochter van Frederik, Oud Oom van Koningin Wilhelmina De werkelijk gedomicilieerde bevolking bedroeg op 31 December 1903 - van het mannelijk geslacht 11302 van het vrouwelijk geslacht 12250 23552 Albert Ernest, Prins der van Mecklenburg-Schwerin, Gemaal van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 4