io8 109 3e Kiesdistrict. Personeel ter Secretarie. N. Cos. Commies J. Vermeij. Bode voor de Gemeente*Finantiën. G. Landwehr. Deurwaarder. Schatter der lokalen waar Sterken Drank in het klein verkocht wordt. R. L. Martens. 5 Tuli 30 Juni 15 Juli Aftreding September. 1875—1905 1901—1905 PLAATSELIJKE GELDMIDDELEN. Ontvanger. PLAATSELIJKE SECRETARIE. Mr. D. N. Brouwer, secretaris. 2e AFDEELING. j R. Moerkerk, hoofdcommies. M. Gelijns, ie commies. J. E. W. Harmsma, 2e comm. L. Boer Jz., klerk. ie AFDEELING. W. Kromhout, hoofdcomm. A. A. van Dorth, ie commies. S. Olman, 2e comm. J. van Eijk, klerk. G. Landwehr, bevolk, agent. De Wethouder J. van Galen, voorzitter-. Vingerling. Commissie belast met het ontwerpen en het herzien der Plaatselijke Verordeningen, tegen welker overtreding straf is bedreigd. F. Herman Fz. A. Vingerling. De Burgemeester, voorz. Dr. F. H. G. van Iterson. C. P. W. Dessing. Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeente-pensioenfonds R. L. Martens, Burgemeester, G. Prince. voorzitter. R. U. Jongenburger. J. Vermeij, secretaris. Commissaris van wege de Gemeente bij de Goudsche Water* leiding Maatschappij. Kantoor geopend van 9j—1 en van i—i uur, behalve Zaterdags en op erkende Christelijke feestdagen. J. M. Noothoven van Goor. R. U. Jongen burger C. P. W. Dessing H. J. Nederhorst G. Prince J. L. van Eijk Ambtenaren van den Burgerlijken Stand. I C. H. Engels. W. Kromhout. S. Olman. Gekozen. 20 Juli to Dec. 17 April 18941907 T 19011907 1896 1909 1903—1909 A. A. van Dorth. GAARDERS VAN PLAATSELIJKE INKOMSTEN. Marktmeester van de laar- en Weekmarkten. F. Weil Fz. R. L. Martens. J. M. Noothoven van Goor. J. van Galen. Zegel- en Legeskosten der Extracten uit de Registers van Geboorte of Over lijden, ongelegaliseerd f 1.— Idem van Huwelijk en Echtscheiding, buiten de kosten van Registratie of Legalisatie f 1.15— Bewijzen van Huwelijks aangiften, f 1.— Idem van gedane Huwelijksafkondigingen f 0.95— Trou wen op Woensdag na den middag f 15.— en op andere dagen voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand niet aangewezen voor kostelooze huwelijksvoltrekking f 30.—. Commissie van bijstand in het beheer der Stedelijke Gasfabriek. C. W. van de Velde. P. D. Muylwijk. Havenmeester. G. J. van der Linden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 56