J. H. de I J.v. 125 124 Oud-Roomsch Katholieke Kerk. W. Gol. Wilde. G. Smit, organist, Andries J. van i Dantzig Az„ thesaurier Andries J. Godsdienstleeraar. L. M. Rood. Koster. A. J. van der Sanden. A. Ketellapper. A. Jaspers. M. Peeters. G. H. Lakerveld. J. P. van Beuzekom. B. van Roozelaar. Aansprekers. P. H. Jansen, noodhulp-aan- spreker. j J J o. 1 J. Voorend. A. W. van Berkel. N. de Graaf, penningm. E. J. van der Heijden. H. Boumans. W. Gol. Kerkeraad. S. S. Polak. N. Mogendorft. M. van Aalst. A. Horneman. I. Stodel, secretaris. KERK VAN DEN H. JOSEPH OP DE GOUWE. Bedienende geestelijken. J. P. G. Tack, pastoor. A. P. Daniels, kapelaan. F. P. van Hemert, P. C. Th. Malingré, deken en pastoor, voorzitter. H. Zandvoort. C. van der Vlist. H. Steenwinkel. P. H. Jansen. W. Boekraad. Israëlieten. Kerkbestuur. Dantzig, I I. J. van Dantzig, vice-voorz. voor zit ter. Beambten. G. Bik, koster. Bestuur. G. Smit. Lijkdragers. C. Verheul. G. H. Kroeders, noodh.lijkdr. C. Boer, A. van der Neut, grafmaker Roomsch Katholieke Begraafplaats. Het Bestuur bestaat uit de Zeer Eerw. Heeren Pastoors en Heeren Kerk meesters der belde Parocblën. Dagelijksch Bestuu-, A. Jaspers, penningmeester J. S. Kam po, secretaris. Directeur. Th. Gulikers, kapelaan. G. Schuurman. Kerkmeesters. I J. A. Biezenaar. J. H. W. Naber. Beambten. B. Zegveld, koster. W. Konincks, organist. Roomsch-Katholiek Armbestuur. C. A. van Berkel, voorz. J. A. Biezenaar, vice-voorz. C. A. B. Bantzinger, secr. St. Josephs-Weeshuis. Regenten. T. C. v. Xanten, president. J. Jaspers. C. A. B. Bantzinger, secr. B. G. J. Evers, penningm. H. JOHANNES DEN DOOPER OP DE GOUWE. Pastoor. van Dantzig, I voorzitter. I. J. van Dantzig, vice-voorz. J. v. Dantzig Az., thesaurier. A. v. Wijnbergen, kerkvoogd. S. E. Cats, Israëlitisch Armbestuur. E. S. Cats, voorzitter. A. Trijbits. M. van Aalst, vice-voorzitter. M. Monasch Mz. S. van Praag, thesaurier. S. W. van Buuren, secret.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 64