I5° 151 der wordt gehouden een cursus voor het onderwijzend personeel. D. G. van Vreumingen. P. G. Overeijnder. C. Kooijman. P. van Reedt Dortland. J. Punselie. Mr. D. J. van Heusde. P. W. Kamphuizen. H. van Assendelft. A. Ketellapper, eere-voorz. leer aar. Centraal Israëlitisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis voor Nederland en Koloniën, gevestigd te Gouda. Hoofdbestuur. J. Compries, Amsterdam. S. van Dantzig, Rotterdam. J. van Cleeff Izn. Mr. M. de Pinto, 's-Gravenh. W. Berkelbach van der Sprenkel. P. W. Kamphuizen. J. Visser. dezer heeren Predikanten voor een jaar Voorzitter. Onderwijzend personeel 28. Aantal kinderen 700. Door de drie predikanten E. S. Cats, voorzitter. M. van Aalst, vice-voorzitter. S. van Praag, thesaurier S. S. Polak. W. Visser, Amsterdam. S.W.v.Buuren Nz.,secretaris. Gustaaf-Adolf-Vereeniging. Afdeeling Gouda. L. ten Bosch, voorzitter. J. M. Noothoven van Goor, secr .-penningmeester Nederlandsche Protestantenband Afdeeling Gouda en Omstreken. H. van Assendelft,voorzitter. D. Hoogendijk, penningm. T. Crebas, secretaris, Nederlandsch Gods Tractaatgenootschap. A. Wartena, correspondent. Nederlandsch Zendelinggenootschap. Afdeeling Gouda. C. G. van der Pot (Wad- j L. ten Bosch, secretaris. dingsveen), voorzitter. penningm. Bestuur van den Arbeid der Gemeente-diaconessen. J. de Jong. C. G. A. Kooij. C. van 'Xon'gs.xXoo. penningm. F. C. Bik. A. Wartena, voorzitter. J. W. Berkelbach van Sprenkel, secretaris. L. ten Bosch. J. G. Deur. Om beurten is een der heeren Predikanten voor een jaar Voorzitter of Secretaris. Theologisch Genootschap „Besjith Chokma”. D. Leefsma, voorzitter. S. M. Kats, secret.-penningm. Vereeniging ter bevordering der Zendingszaak. L. ten Bosch, voorzitter. J. Visser, secretaris. J. Vos, penningmeester Utrechtsche Zendingsvereeniging. A. Wartena, correspondent. Zendingsvereeniging „Java-comité”. Zeister Zending, Nederl Vereeniging voor Israël en Vereeniging de „Egypte-Zending"’. P. S. van der Staal, correspondent. Maandbladen gratis. Nederlandsche Zendingsvereeniging. Afdeeling Gouda. P. S. van der Staal, voorzitter en secretaris. H. A. Toen, penningmeester F. J. J. Boon van Ostade. Kinderzending. Avondschool der afdeeling met p. m. ISO kinderen. Eens per maand. Donderdag, in het Lokaal „tot Heil des Volks”. Stuivers-Collecte. Onder bestuur van P. S. van der Staal, bij wien inlich tingen en „Zendingblaadjes” verkrijgbaar zijn. Hel Orgaan bij H. A. Toen. Protestantsche Zondagsschool. Opgericht door de afdeeling Gouda van den Nederlandschen Protestantenbond gehouden in de Remonstrantscbe Kerk en het gebouw van de Loge. Bestuur. H. van Assendelft, voorzitter C. J. C. Hoogendijk, secretaris-penningmeester Zondagsschool der Ned. Hervormde Kerk. Onder de zinspreuk: „Laat de kinderkens tot mij komen.” Gehouden in de St. Jans- en de Kleine Kerk. *A. Wartena, voorzitter. J. H. van Elk, secretaris. M. van der Burg, penningm. *L. ten Bosch. Om beurten is een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 77