154 155 Bibliotheek van 1000 num- n J. G. Deur, voorzitter. L. F. Duymaer van Twist, secretaris. P. W. Kamphuizen. W. G. T. C. M. Gol. L. M. Rood. M. C. Heunequin. R. Moerkerk. H. van Assendelft. U. J. W. van Nooten. Nederiandsche Hervormde Kerk te Gouda. Bestuur. R. U. Jongenburger, penn.m. G. Krook. G. A. Bielen. Militair Te Huis. Bestuur. i P. W. Kamphuizen. A. Vingerling, president. P. W. Kamphuizen. L. F. Duymaer van Twist, J. van Galen. secretaris-penningm. J. L. de Raadt. W. K. Schneijder, huisvader. „Leger des Heils”, Korps No. 9. Officieren in bevel G. J. Tolhoek, ensign. M. TolhoekMonsma, ensigne. G. den Ouden, penningmeester lederen Zondag 4 Samenkomsten, ’s Morgens 7 uur: Bidstond. 's Morgens 10 uurHeiligingsbijeenkomst. ’s Namiddags 3 uur: Verblijdingsbijeenkomst (met ’t Mu ziekkorps). ’s Avonds 7J- uur: Reddingsbijeenkomst (met ’t Muziekkorps). Verder iederen avond in de week om 8 uur openbare samenkomst (Dinsdags uitgesloten). Het „Leger des Heils” stelt zich ten doel om met Gods hulp aan dakloozen een dak, aan hongerigen voedsel en aan werkeloozen werk te verschaften en gevallen mannen en vrouwen op te richten en alle menschen te brengen tot het Geloof in Jezus Christus als de eenige weg tot waarachtig en blijvend geluk voor tijd en eeuwigheid. van Limburg. J. J. Bik, vice-penningm. J. van Ham, commissaris. G. Prince, J. E. van Dongen Bolding, commissaris. Zondagsscholen der Afdeeling te Gouda te zamen 800 kinderen B. Punselie, voorzitter. H. A. Toen, vice-voorzitter. B. Belonje, secretaris. J. L. de Raadt, vice-secret. G. J. van der Togt, pen ningmeester. in de lokalen Peperstraat, Wilhelminastraat en Heerenstraat. Vereeniging „Calvijn”, opgericht ter verbreiding der Gereformeerde beginselen onder de leden der J. van Vliet, penningmeester. A. den Held, bibliothecaris. Vereeniging ter bevordering van Christelijk School onderwijs onder mingegoeden. G. Prince, voorzitter en penningmeester. J. van Dongen Bolding, secretaris. Deze vereeniging suppleert thans voor 31 kinderen van mingegoede ouders die op de Christelijke School onderwijs ontvangen. Chr. Jongelings-Vereeniging „Daniël”. Goedgekeurd bij Kon. Best, van 20 Oct. 1893 N°. 21, Stscrt. No. 283. G. Prince, voorzitter. H. F. Nieveld, secretaris. Vergadert eiken Zondag: 'smorgens te 8J en des avonds te 8 ure, op de bovenzaal van het lokaal „Tot Heil des Volks.” Bibliotheek var. 199“ num roers, die gratis ter lezing gegeven worden. Vereeniging „Armenzorg”. Bestuur. J. W. Berkelbach van der Sprenkel, voorzitter. A. Wartena, secretaris. C. Luger, secr. onderst, comm. J. L. de Raadt, penningm. A. W. Roes. G. J. Goedewaagen. C. J. C. Hoogendijk. Genootschap van Moederlijke Liefdadigheid. De vereeniging beoogt: verleenen van onderstand aan behoeftige kraam vrouwen. Mevr. A. Noothoven van Goor, geb. Roest L. Fortuyn Droogleever, geb. de Jong. A. van de Velde, geb. Smits. E. A. IJssel de Schepper, geb. Bussemaker. M. de Jong, geb. Schotsman. A. J. Montijn, geb. Schelling. J. van Iterson, geb. Graafland. L. Brouwer, geb. van Oldenborgh. L. Prince, geb. Schim van der Loeff. J. Schoneveld van der Cloet, geb. Schouten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 79