I iÓ3 IÓ2 M. J. ten Bosch,^.Scholtens, voorzitster. C. Saltz er, secretaresse. P. J. Schelling, penningm. A. van Reedt Portland. H. Knuttel. M. Spruijt, voorzitter. P. W. Mari, te Moordrecht, vice-voorzitter. Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde. zlfdeeling Gouda en Omstreken, 23 leden. Bestuur. Dr. P. Scheltetna, re secret. B. G. J. Evers, 2e secretaris. Dr. A. Montagne Iz., penn. Volkssanatoria. Subcommissie voor „Gouda en Omstreken,” van de Vereeniging tot oprichting en exploitatie van Volkssanatoria voor Borstaders in Nederland. Bestuur. P. W. Mari, te Moordrecht, voorzitter Dr. P. J. A. Levedag, secretaris. J. A. P. Montijn, penningmeester. Goudsche Vereeniging voor Gezondheids-Koloniën. Eere-VoorzitterR. L. Martens. Bestuur. IIJssel de Schepper, ie voorz. Mevr. J. P. van de Velde Smits, 2e voorzitter. A. Montagne Iz., ie secret. Mej.M.B.Burgersdijk,2e secr. N. A. dejoncheere, iepenn. Mevr. J. T. A. Halewijn Westeneng, 2e penningm. Mej. C. S. Biezenaar. Mej. J. C. Brouwer. j C. L. Canevascini. A. Kabel. i M. C. Slangen. Fonds tot ondersteuning en aanmoediging van den gewapenden dienst in de Nederlanden. dfdeeling Gouda. J. H. Schouten. Maatschappij „Arti et Amicitiae”. Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Dr. J. C. Schoneveld van der Cloet, correspondent. Nederlandsche Vereeniging „de Stuers”. Afdeeling Gouda, 22 leden. M. Spruijt, correspondent. Het doel dezer vereeniging is om aan behoeftige verminkten kunstledematen te verstrekken. Coniribulie f 2,30 per jaar. Maatschappij tot redding van Drenkelingen. Opgericlit in 1867 te Amsterdam. Afdeeling Gouda. M. Spruijt, correspondent. Het Roode Kruis. Jfdeeling Gouda. Bestuur. J. M. Saltzer. E. C. de Backer. M. Vergeer. R. K. Liefdadigheids-Vereeniging Tot ondersteuning van armen en ongelukkigen. M. de Graaf, voorzitster. C. Hermans, vice-voorz. E. Sandmann. Deze dames-vereeniging houdt zich hoofdzakelijk onledig met het vervaar digen en uitdeeien van kleedingstukken, daartoe in staat gesteld door liefde giften, welke jaarlijks door hen worden ingezameld. Mevr. L. E. H. Prince-Schim van der Loeff. C. A. van Berkel. I. van Dantzig. G. C. Fortuyn Droogleever. J. M. Noothoven van Goor. R. U. Jongenburger. D. C. W. van der Laar. J. H. B Spaanderman. R. Triezenberg. Vereeniging tot bevordering der Homoepathie in Nederland. Afdeeling Gouda. Bes’ uur 1905. L. F. Duymaer van Twist, voorzitter. S. D. Boon, secretaris. R. U. Jongenburger. J. L. de Raadt. A. Zwanenburg. Dr. A. C. A. Hoffman, Geneesheer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 83