I I 164 165 Dr. A. van IJsendijk. E. Oostenrijk. W. Bokhoven. C. van Veen Azn., penningm. O. A. van der Want. J. van Tellingen. E. Oostenrijk. J. Vergeer. Jan Zwart Pz., voorzitter. J. L. Belonje, secretaris. H. J. v. Weelden, penningm. Vrijzinnige Kiesvereeniging „Burgerplicht”. Voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en voor de Provinciale Staten. Bestuur. Mr. M. M. Schim v. d. Loeff, voorzitter. I. IJssel de Schepper, secret. H. J. Nederhorst, Plaatselijke Anti-Revolntionnaire Kiesvereeniging „Vreest God, eert den Koning.” Bestuur. N. van Vliet. R. U. Jongenburger. P. Blazer. A. Revet. A. Vingerling, voorzitter, Gouda. vice-voorzitter. secretaris. R. U. Jongenburger,pen ningmeester, Gouda. P. D. Muylwijk, Gouda. Boskoop. A. Verheul, Moercapelle. D. Bretntner, Waddingsveen. Centrale Anti-Kevolutionnaire Kiesvereeniging „Nederland en Oranje”. (Voor het Hoofdkiesdistrict Gouda van de Tweede Kamer der Staten-Generaal). Bestuur. C. Tom, Moordrecht. A. Hoogendijk, Ouderkerk a/d. IJsel. G. Hogeweg, Nieuwerkerk a/d. IJsel. N. Heukels, Capelle a. IJ. Krimpen a. Lek. H. Vermeulen, Krimpen a. IJ. D. Tom, Gouderak. Lekkerkerk. A. Vingerling, voorzitter. R. A. den Ouden, ie secr. H. Heistek, 2e secretaris. penningmeester P. D. Muylwijk. Vrijzinnig Democratische Kiesvereeniging. Bestuur J. Bojawal. C. van Ardenne. Vrijzinnige Kiesvereeniging „Gouda”. Goedgekeurd bü Kon. Besluit van 30 Juni 1897, No. 169. Voor den Gemeenteraad. Bestuur. Dr. H. IJssel de Schepper, I voorzitter. Mr. M. M. Schim v. d. Loeff, vice-voorzitter C. J. C. Hoogendijk, te secr. H. E. v. d. Roer, 2e secr. De vereeniging stelt zich ten doel: a. Het aanbevelen voor liet lidmaatschap van den Gemeenteraad van personen die door hun kunde, rechtschapenheid en zelfstandigheid geacht kunnen worden tot den bloei en de welvaart van de gemeente te zullen medewerken b. liet bespreken van Gemeente-belangen, (art. 3 statuten.) Voor het lidmaatschap kunnen zich b(j het Bestuur aanmelden zonwel kie zers voor den Gemeenteraad als niet-kiezers boven de 23 jaar, mits zij de vrijzinnige beginselen toegedaan en niet lid zijn van eene andere Kiesver eeniging voor den Gemeenteraad, (art. 4 statuten). Ieder lid is verplicht de statuten en het huishoudelijk reglement te teeke- nen, en de contributie te voldoen. Deze bedraagt minstens 10 cent per jaar en wordt vooruit betaald, liet staat den leden vrij, zich voor de betaling van eene hoogere contributie te verbinden, (art. t huishoudelijk reglement). Vrijzinnige Propoganda-Vereeniging Vooruitgang”. Bestuur. J. van Kranenburg, voorz. L. J. M. Vermaat, vice-secr. L. D. Keus Jr., vice-voorz. A. Goedewaagen Jr., penn. P. Bokhoven Wz. secretaris. Werkende leden kunnen zijn alle jongelieden van 18—23 iaar, de vrijzinnige beginselen toegedaan en woonachtig in liet kiesdistrict Gouda. Contributie minstens 0.S0 per jaar. Donateur kunnen zjjn alle personen, onverschillig waar woonachtig. Bijdrage minstens per jaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 84