167 166 H. H. Week, X 111 <111 t Akl^ClIIGC Ka nloorbedienden M. van Westrienen., secret. A. H. Teepe, voorzitter. T. Crebas, penningmeester A. Goedewaagen. H. J. de Voogt. Dr.A.C.A.Hoffman, itvoorz. C. A. Staal, 2e voorzitter, H. J. Nederhorst. W. Kromhout. N. van Krimpen. J. G. C. Kamphuizen. A. Steensma. H. Knuttel. Spaarkas. Beheerd door het Burgerlijk Armbestuur. ie secretaris. 2e penningmeester Bertelmanfonds. Tot ondersteuning van behoeftige, veel belovende leerlingen der Avond school voor Ambachtslieden ter aanschaffing van benoodigdlieden bij het vakteekenonderwijs. A. van Reedt Dortland, boekhouder-secretaris. Dr.A.C.A.Hoffman, itvoorz. C. H. Engels, 2e voorzitter. H. H. Weck, ie secretaris. J. A. Donker, 2e Th. de Graaf, ie penningm. Kiesvereeniging „Kerkelijk Beheer’’. Bestuur. J. M. Noothoven van Goor, voorzitter. Commissie van Beheer. H. J. de Voogt, Lid van het Burg. Armbestuur J. J. A. Montijn, Lid der Comm. van Toezicht-op het L. O. B. E. Spijker, Directeur Avondschool voor Ambachtslieden. Volksleeszaal (Noodgodsteeg B 172). Open; Zondag-, Dinsdag-, Donderdag- en Zalerdag-avond. Toegankelijk voor betalende leden (contributie minstens f0,60 per jaar, te betalen in driemaandelijksche termijnen), geïntroduceerden en leden van bij- dragende vereenigingen. Op andere dan” leêsa'vonden is het locaal beschikbaar voor vergaderingen. In de Volksleeszaal zijn geplaatst de bibliotheken van het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, der Afd. Gouda van den Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden in Ned. en de Afd. Gouda der S. D. A. P. Waddingsveen. H. H. Weck, ie secretaris, j zlfdeeling Provinciale Staten. Bestuur. Dr.A.C.A.Hoffman, itvoorz. F. A. Moerel, 2e voorzitter, Oudewater. R K Kiesvereeniging. zlfdeeling Tweede Kamer. Bestuur, J. Nieuwsteeg, 2e secretaris. Boskoop. C. B. Lünnemann, iepenn., Boskoop. Bestuur. R. Triezenberg, voorzitter. J. L. Belonje, penningm. J. N. de Groot, secretaris. Concierge van het gebouw en Custos van de Nuts-bibliotlieek W. Roepers. Huisvlij tschool. H. C. German, onderwijzer. Spaar- en Hulpbank. Commissarissen. Mr. D. N. Brouwer, voorz. G. C. Fortuyn Droogleever. D. Hoogendijk. C. D. Julius. H. Braat. C. G. van der Post. N. van Krimpen. Dr. A. van IJsendijk. rlfdeeling Gemeenteraad. Bestuur. C. P. W. Dessing, 2e penn. B. J. van Raay. F. H. Wildenburg. C. H. Koemans. secretaris. A. v. Reedt Dortland, penn. Pensioen verzekering voor Werklieden. Afdeeling Gouda. voorzitter. C.D. Julius, penningmeester. J. H. v. d. Voort, secretaris. Mr. D. N. Brouwer. Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Departement Gouda. A. H. Teepe, voorzitter. B. P. van Cittert.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 85