i7o i7i 99 11 99 19 J. S. van der Sloot, voorz. J. Heij, vice-voorzitter H. L. Klingen, secretaris. A. J. v. d. Sanden, penningm. L. ten Bosch, voorzitter. R. U. Jongenburger, vice- voorzitter. A. H. Kulik, voorzitter. A. Grendel, vice-voorzitter. A. H. Kulik Jr., secretaris. H. Rabouw, penningmeester. Hel doel is gelijk aan dat der vereeniging voor timmerlieden 91 J.H. van de Werken, tecomm. C. H. Kraneveld, ze Koninkl. Nederl. Bond van Oud-Onderofflcieren. Jfdeeling Gouda. Beschermheer R. L. Martens. Bestuur. L. Edelkoort, 2e commissaris. C. J. van Iperen, militair adviseur. P. J. Schlosser, voorzitter. Th. J. Droste, secretaris. L. Bisschop, penningmeester R.N.v. d. V<x>\,commmissaris. L. Verstoep, J. Vermeij, C. van der Post, J. H. Steijns, j G. de Boer, Nederl. Bond van Mineraalwaterfabrikanten en Bierhandelaren. Jfdeelinq Gouda. Bestuur. H. van der Linden, voorz. H. van Bunde, secretaris. Henri Duynstee, penningm. Afdeeling Gouda van den Volksbond. Bestuur. S. van Praag, penningm. E. J. van der Heyden. T. Crebas. Kleermakers-Vereeniging „Onderl. Hulpbetoon”. Opgericht Februari 1859. Bestuur. K. van Vliet. W. van der Steen. T. Lens. J. de Mol. Het doel is onderlinge geldelijke bijstand in geval van ziekte; bovendien Schietvereeniging „Koningin Wilhelmina”. Bestuur. J. Smient, commissaris. H. van Duuren, I F. van Gent, een geldelijke uitkeering bij overlijden. Vereeniging voor Timmerlieden. Onder de zinspreuk„Zorg voor de Toekomst". Bestuur. C. Groeneweg, ie commiss. J. Klopper, 2e Th. J. Droste, voorzitter. P. J. Schlosser, secretaris. J. C. Menge, penningm. M. Esser Jr., te commissaris. Correspondent voor de stoffelijke belangen, de Penningmeester. Het doel van den bond is: Toewijding aan Vorstin en Vaderland, en de behar tiging van de stoffelijke belangen zijner leden in het Maatschappelijk leven met bepaalde uitsluiting van alle politieke en godsdienstige belangen. A. Koot Jr., voorzitter. Th. Revet, secretaris. 1 A. Klopper, penningmeester. I Het doel is: onderlinge geldelijke bijstand in geval van ziekte of overlijden, contributie 12 ets per week 100 leden. In geval van ziek zijn ontvangt men f 6,— per week. Metselaars-Vereeniging „Onderl. Hulpbetoon”. Bestuur. C. Verschut, commissaris. J. van der Klis, H. J. Verblaauw, A. de Jong, Sehoenmakers-Vereeniging „In tijds gezorgd”. Bestuur. J. H. van der Vegt, voorzitter, i B. v.Tongerloo, 2epenningm. J. A. Roepers, te secretaris. J. H. Verkerk, commissaris. E. Bout, 2e 1 I,. Melkert, A. Sliedrecht, ie penningm. D. Steenwinkel, Bond van Oud-Onderofficieren te Gouda. Bestuur. C. C. v. d. Bergh, voorzitter. I L. Bisschop, penningmeester M. Esser Jr., secretaris. Doel: Ondersteuning bij ziekte en uitkeering bjj overlijden, benevens gezellige bijeenkomsten. Contributie ƒ3- per jaar, entree 30 cents. Vergadering le en 3e Woensdag der maand.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 87