I i78 179 geestelijk adviseur. P. J. Bellaart Jr., secretaris. A. van der Kroef, commiss. Vereeniging „Floralia”. Dr. H. IJssel de Schepper. M. Spruijt. A. Steensma. D. C. Wvan der Laar. J. B. van Catz. J. G. Kropman. C. P. W. Dessing. P. van der Pol. J. B. van Catz. Maatschappij ter bevordering van Nijverheid. Departement Gouda. E. Kortenoever. Dr. A. C. Geitel. Mr. M. M. Schim v. d. Loeff, secretaris. P. Goedewaagen, eere-voorz. J. Breebaart Lzn., voorzitter. L. P. Hoogendijk Jr., secr. Commissie voor Openbare Feesten te Gouda. H. A. C. Brinkman. P. J. C. Dessing Cz. W. de Ven. H. J. Nederhorst. E. S. Cats. G. J. Goedewaagen. C. C. Krom. P. J. Kolijn. J. H. van Oorschot. F. Stroeve. J. Vergeer. G. D. Heij. H. Eyssen. J. F. Willems. F. Egeter. R. Moerkerk. C. Witte van de Velde, voorzitter. J. W. Schouten, vice-voorz. I. IJssel de Schepper. Contributie ƒ20,—. Entree 10.— Sociëteit J. N. Both, penningmeester F. van Vliet, Stolwijken sluis. I W. Dogterom, Haastrecht. L. de Vries Jz. Contributie ƒ3,— Sedert primo Januari 1892 ontvangt elk lid een weekblad. Vereeniging tot bevordering der Pluimveehouderij in Nederland. Onder- Afdeeling Gouda en Omstreken. Bestuur. J. H. van der Torren Kz., voorzitter. P. Kersbergen, vice-voorz. ,Vrede-Best”, op de Markt. Commissarissen. H. Berlijn, penningm. B. H. van de Werve. P. Kersbergen. K. J. Klijweg, eere-lid. Contributie 10.—. Bleekersgezellen-Vereeniging. C. Bron, voorzitter. H. van den Nieuwendijk, secretaris. H. van Putten, penningmeester. R. K. Gildenbond. .4fdeeling Gouda. J. F. Willems. C. H. Engels. Dr. H. IJssel de Schepper, voorzitter. J. W. Molijn. C. Witte v. d. Velde, penn. Contributie 3,23 per jaar, waarvoor men tevens het Tijdschrift van Nij verheid in eigendom ontvangt. Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Afdeeling Gouda en Omstreken. H. N. Valckenier de Greeve, voorzitter. N. Zijderlaan, Stolwijk, onder-voorzitter. W. C. v. d. Stolpe, secretaris. De Réunie” op de Oosthaven. Commissarissen. I N. A. de Joncheere. Dr. J. C. Schoneveld van der Cloet, secretaris. A. van Reedt Dortland, ie voorzitter. B. P. van Cittert, secretaris. J. v. d. Jagt, ie penningm. (waarn.) A. H. Teepe, 2e Dr. A. Montagne Iz., best.lid. Dr. L. A. Kesper, J. IJpelaar Jz. H. Ouderkerk. J. A. Donker. W. I. D. van Rijmenam. J. J. Prins van Doesburgh. Dr. S. de Jong. Th. Schmidt. S. van Praag. Sociëteit

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 91