i86 187 J. H. van der Voort. Loeff, secretaris. Postduiven-Vereeniging „de Vriendenclub”. P. J. Rijnaarts, waarn. secretaris. P. M. van Waas, president. T. van Gent, vice-president. A. L. Bouwmeester, secret. D. L. Soer, vice-secretaris. voorzitter. H. N. Valckenier de Greeve, vice-voorzitter Dr. A. Montagne Iz., secret. G.F.W.van de Velde, 2^ seer. L. Verstoep, penningmeester A. J. H. van Deursen, vice- penningmeester J. H. Steijns, regisseur. L. L. van Dorst. A. J. J. de Ruiter. W. Bokhoven. Ijsclub. Jhr. H. A. A. Meijer, iepenn. H. J. Nederhorst Jr., 2epenn. N. A. de Joncheere. A. J. Schilt. A. Steensma. College van Brandmeesters. Opgericht 1871. L. Burgersdijk, voorzitter. L. Koole Wz.,vice-voorzitter J. L. Vos, secretaris. C. J. P. Spruit, penningmeest Nederlandsche Schaakbond. A/deeling Gouda. C. Messemaker, correspondent. Leesvereeniging. H. E. van der Roer, voorz. W. de Ven, secret.-penningm. Leesgez „Wordtin ’tVerstand Volwassen”. Bestuur. A. J. Dijxhoorn. Contributie f 6,—. J. Slop, voorzitter. G. D. Heij, vice voorzitter H. E. v. d. Roer, secretaris. I Commissie voor liet Ondersteuningsfonds de heerenB. P. VAN C1TTERT J. GONDA en G. N. KRUISHEER. Bestuurders der Spaarbank de heeren H. J. W. HÜBER, J. GONDA en B. P. VAN CITTERT. Commissarissen der Spaarbank de heeren R. LEOPOLD en J. SLOP. Correspondent voor de Levensverzekering-raaatschappij en van het onder steuningsfonds de heer J. SLOP. Bond van Ned Onderwijzers. ^fdeeling Gouda en Omstreken. Ed. van Dantzig, ie voorzitter L. J. den Hartog, 2e P. de Vos, ie secretaris. M. Bontenbal, 2e C. H. N. de Nooijer, penningmeester Postduiven-Vereeniging „de Vriendschap”. Bestuur. N. J. Montagne, voorzitterR. Kersbergen, penningm. waarn. secretaris. Abr. van Dijk. Kunstkring. Dr. J. C. Schoneveld van der Cloet, voorzitter. I Mr. M. M. Schim van der Dr. A. C. Geitel,penningm J. W. Molijn. Doel der vereeniging: Het laten circuleeren van geïllustreerde tijdschriften, boek- en plaatwerken, die uit een oogpunt van kunst belangrijk zijn. Con tributie 12,-. Tooneel-Vereeniging „Nut en Genoegen”. (Opgericht 23 Mei 1892). Waas, president. A. van Reedt Dortland. G. C. de Vooijs. Alleen Hollandsche werken. Contributie f 6,—. Maximum 42 leden. Het leesjaar vangt aan 1 Januari. Aanmelding bij het Bestuur. Ned. Onderwijzers-Genootschap. dfdeeling Gouda. J. Kila, vice-secretaris. M. S. Both, penningmeester.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 95