S Algemeen Assurantiekantoor co o o i i Bedrijfsongevallen en Ziekte. s 11 h® his til hïs'-li W -111 ft ill lift ill lift it? hit g-j iïp 1 h’J'iHi® 45 Hl hïl |1ï W til h R^P>N:s:gp^p':»Ni3:Sp^p>NN2pSp>NNSP^P rHC(CO-rflO©OCCOOH«CO-$lOd>CCgCHClCO-^lÖtOt'®^Or-< sflfWhfi tl® hfl tl» hïl tllhfl p>NNSp^p>iss:Sp^p^tSt<Sp'^p>N!s:Sp^Rt»t3 r-iCÏCO^iOcDt>cOCiOHgICO-^in<X:i>®aOr-(CiCO'?<intOt'®©Or-< 1 hffilï h’*s t®l hiFh' irfl 1 flXIift Pft sft 111 lift ill I BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 810. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. der Maatschappij van Assurantie Disconteering en Beleening der Stad Rotterdam te Rotterdam, opge richt in 1720. (Directie: Bikker Caarten Obreen). Brand, Inbraak en Transport van verschillende soliede Maatschappijen voor assurantie op allerlei gebied. Behandelt Beurspolis op Rotterdamsche en Amster- damsche Beurs. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stotïeerderij, O 45 Collectieve verzekering van arbeiders bij den Land- en Tuinbouw tegen - cö a cö Karnemelksloot 32. Telef. Interc. 308. sk □C Z HOOFDVERTEGENWOORDIGING VERTEGENWOORDIGING BIJKANTOOR van het Ned. Handels-Informatie-Bureau v. d. Sluijs Co. te Amsterdam. Sh CÖ CÖ •>—3 der Zuid-Hollandsche Maatschappij van Verzeke ring op het Leven en bij Ziekte te ’s-Gravenhage. (Directie Mr. KONING. Pres. CommissarisMr. SCHIM VAN DER LOEFF). Levensverzekering. - Begrafenisfonds. o c DIRECTIE van de Algemeene Onderlinge Verzekeringbank. CD z UJ CD s o z cd o o CO CE* CD m u. 1 r-’ClCO’J'lOCOt^XffiOrHglMrJincOt'UJOJOr-<ClCC’i'ia«OI>®C50r-l i-’HHHHr-IHHHHWCiCiCiC} gt gl gl gl gl CO CO Hgico-<?in©i>®®OH(nco-^incoi>coa>Or-'gico-^iocoi>®oO HrHr-Hr-I r—r—r—r—I r—I r—IglglglglglglglglglglCO hfi tV hii liiïrfï si'iïii o u ss o o c3 o o n es o o ET 75 o .5m HClCO-^iOtCt'®OCr-<01COTMrecOt'XgOHg5COT}iincOt'WroOrH r—lr-<r—<r—<r—Hr—lr—<r—<r—<r-Hglglglglglgtglglglg<COCO riClcO’JiOCDt'XQOr-lgiM^LR^t>®C>OHglCO^iOOÏ>®gO r—r—I r—I i—r—r—i r—I r—I r—H gl gl gl gl gl gl gl gl gl CO '-IClCO'^inCi>COCiOf-lgiCO'?iratOI>CCgOHgJCOTtlinOi>®0'. OrH r—1r-Hj—Ir—Ir-Hr—<r—ir—Ir-Hr—IglglglglglglglglglglCOCO r—Ir-lr—Ir—Ir—li—Ir—Ir—Ir—Ir-lglglgtglglglglglglO^CQCO Kïsi5&P>Ns:3p^p>Nt3Ep^p>[3i3spfeR>NiSs lg)CO’#iacOi>®aJOr-lglCOrflOCCt>GOgOr-lglCO-ri<in«5i>®QO I—li—<r—Ir-li—lr-<r-<i—<i—4r-«gtgtgtgtglgtgtgtgtg*CO r—Ir-1 H r-Ir-Ir—Ir—C i—r—I r—gl gl gl gl glglglglglglCOCO HglcO-^intOixCgOr-lglCO’#llO<mt'CC®Or-igtCO-^KOtOlr-OOOSO rH r—Ir—Ir-Ir—I H r-Ir—Ir—Ir-<glglglglglgtglglgtglcO NfCSP^P^StCgp^PX-isiER^p^NlSsiS^P^NNK HgltCT?incOi>®C10HOlCO’?UÏ©I>COOOHgiCO'rJlötCi>®gOH r—r—I rH H r-Ir—I H H r-Ir—IglglglglglglglglglCÏCOCO iflilIfltHitfiipjFffifl3!- Hg(c0r}<lö<at>00a50r-I<nc0r?10tct>xro0r-1 gl CO rf 1O CO CO r-1 r—<r—Ir—Ir-Hi—Ir-H^Mr—Ir—IgtCTgtgtOtgtgt gt gt hlï H'ï h’S Hihü slihlï dïhi fep> B d S n N tS B5Sr> g p p: p rH<Sa0rfin<0i>C0C5Or-ICTtOT*incOt>®gOr-lgtCO-4<tOe£>t-.COCT>Or—I r—Ir—Ir—<r—Ir—Ir-r—H r—I rH r-ICQQiglgtglglgtgtglgtCOCO

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 3