BEVOLKING VAN GOUDA OP 31 DECEMBER 1910. BAIILMAA’A’ Co., HARKT 9, GOUDA. Telephoonnuiumer 310. Mantels, Japonstoflen, Tapijten. RAHLHAM Co., MARKT 9, GOUDA Telephoonnummer SW. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47 Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. 7& 77 te zamen 680 Totaal 367 1887 «4856 1353 26737 In den loop van het jaar 1911 vermeerderd: door de geboorte van 360 jongens en 320 meisjes door vestiging in de gemeente van 683 personen van bet mannelijk en 670 van liet vrouwelijk geslacht 13287 42 11974 12730 21704 LOOPT VAN Karnemelksloot Groenendaal Gouwe TOT Graaf Florisweg Gouwe Achter de Vischmarkt a. b. u. b. 389 44 66 446 Raam Prins Hendrikstraat Turfmarkt Nieuwehaven Spieringstraat Turfsingel Watertoren St. Antboniestraat Bogen I Graaf Florisweg De werkelijke gedomicilieerde bevolking bedroeg op 31 December 1910: van het mannelijk geslacht van het vrouwelijk geslacht Zijstraat Ijsellaan Vest Boschweg Nieuwehaven Regentesseplantsoen Tuinstraat Onder de Boompjes en Laza ruskade Doelesteeg Veerstal Varkenmarkt Kaam Goejanverwellendijk Spoordijk Baanstraat Markt Zijstraat Karnemelksloot Veerstal Lange Tiendeweg Peperstraat Willens Vierde Kade Vischmarkt (Achter de) Viscbsteeg Viackstraat (Adriaan) Vlamingstraat Vorstmanstraat Vrouwesteeg Vrouwevestesteeg Vjjverstraat Wachtelstraat Spieringstraat Gouwe Rozendaal Keizerstraat Steijnkade VanStrijenstraat Groeneweg Gouwe en Dubbelebuurt Walesteeg Weslbaven Wilbelminastraat Willemsteeg (Lange) Willens Winterdijk Wijde Poort Wjjdstraat Ysellaan Zeedijk (HoogeScbielandscbe) Zeugestraat Zwaansgal Zwarteweg Zoodat de wettige bevolking op 31 December 1911 bestond uit 12089 mannelijke en 12761 vrouweljjke ingezetenen, uitmakende een getal van Hieronder zijn begrepen 63 mannen en 10 vrouwen gehuisvest in de militaire gebouwen. De indeeling der bevolking naar de onderscheidene godsdienstige gezindheden is als volgt; Nederduitse!) Hervormden Fransch of Waalsch Hervormden Engelsche of Presbyt. Hervormden Evangelisch Lutherschen Hersteld Evangelisch Lutherschen Doopsgezinden of Mennonieten Remonstranten Hernhutters of Moravische Broeders Apostolischen Gereformeerden Christelijk Gereformeerden Roomsch-Katholieken Oud-Roomschen of van de Bisschoppelijke Klerezy Israëlieten Niet Genoemden Tot geen der genoemde gezindheden behoorende daarentegen verminderd door sterfte van 186 mannelijke en 18! vrouweliike personen, te zamen door vertrek uit de gemeente van 742 personen van bet mannelijk en 778 van het vrouwelijk geslacht, te zamon 1320 5 1601 404 7582 194 293 136 359 - 2485» In 1911 zijn 192 huwelijken gesloten. Het aantal onechte geboorten bedroeg 14. Kiezers voor de Tweede Kamer: 3331, voor de Provinciale Staten: 3322 en voor den Gemeenteraad: 2995.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 40