PLAATSELIJK BESTUUR. v BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Teleplioonnummer 210. Mantels, Ja pon.stoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. P. J. Kolijn 5 Juli 10 Juli 15 Juli 3° Juni 18 Juli 18 April 1906—1917 BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnniumer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 5 Juli 82 83 3e Kiesdistrict. 1913 GEMEENTERAAD. Ie Kiesdistrict. GEMEENTEWERKEN. 3e Kiesdistrict. L. D. Martens plaatsvervangende leden, 191I1917 J. Vergeer Dr. B. J. Broekhuizen P. D. Muylwijk W. Bokhoven C. P. W. Dessing 1906) 1914 I9O5) WU Aftreding September. 1906—1913 19091913 1895—1915 19061915 18781915 1894—1917 18981917 1901—1913 I9O5—I9I3 19011913 1907—1913 1903—1915 1896—1915 1905—1917 H. J. Nederhorst Sr. A. j. IJsselstijn Azn. J. L. van Eijk G. Prince N. A. van der Ree R. U. Jongenburger FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. J. H. van der Torren. J. de Jong Hz. J. van Galen H. Knuttel Dr. F. H. G. van Iterson F. Herman Fz. C. W. van de Velde Gekozen. 2 Febr. 19 Jan. 16 Juli 20 Juni 11 Jan. 22 Oct. 18 Jan. Jaar van aftreding. (1 Maart 1895) (5 Sept. 1905) 1911 14 Juli 11 April 19041917 12 Juni van de Torren, J. Vermeij werkdagen s morgens tusschen 10 en 12 uur. De Wethouder H. J. Nederhorst belast met de zaken betreffende de Fabricage en het Bouw- en Woningtoezicht, des Dinsdags ’s morgens tusschen 9 en 11,30 uur. De Wethouder C. W. van de Velde belast met de zaken betreffende den Burgerlijken Stand en de Bevolking des Woensdags ’s morgens tusschen 11 en 12 uur. De Wethouder J. van Galen belast met de zaken betreffende de Financiën, de Licht fabrieken, en het Armwezen, des Dinsdags ’s morgens tusschen 11 en 12 uur. Commissie van bystand. De Wethouder H. J. Nederhorst voorzitter, Dr. F. H. G. van Iterson, P. D. Muylwijk, W. Bokhoven, R. Moerkerk secretaris. Scheidsgerecht ingesteld ingevolge art. 31 van het Werklieden-Reglement voor de Gemeente Gouda. S. D. Boon voorzitter, W. A. Piets en W. B. F. Grevenstuk leden, J. de Bruijne, J. H. de Wilde en J. E. W. Harmsma secretaris. Gemeente-Bouwmeester. L. Koole Wz. Boekhouder-Opzichter by de Fabricage. C. J. P. Spruit. Inspectie van het Bouw- en Woningtoezicht. J. M. Bakker inspecteur, J. van der Velden bureelambtenaar, A. A. Signer concierge. Commissie van bystand in het beheer van het Gemeentepensioenfonds. R. L. Martens Burgemeester voorzitter, G. Prince, J. H. secretaris. Commissie belast met het ontwerpen en het herzien der Plaatselyke Ver ordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd. De Burgemeester voor zitter, C. P. W. Dessing, F. Herman Fz., N.A. van der Ree, A.J. IJsselstijn Azn. Commissaris vanwege de Gemeente bij de Goudsche Waterleiding Maat- schappy. R. L. Martens. Ambtenaren van den Burgerlyken Stand. R. L. Martens, H.J. Nederhorst Sr., J. van Galen, C. W. van de Velde, W. Kromhout, M. Gelijns. Zegel- en Legeskosten der Extracten uit de Registers van Geboorte of Overleden ongelegaliseerd 1.—Idem van Huwelijk en Echtscheiding, builen de kosten van Regis tratie of Legalisatie ƒ1.15. Aanvragen tot het doen van Huwelijksafkondigingen ƒ0.35. Bewezen van gedane Huwelijksafkondigingen ƒ0.35. Trouwen op Woensdag op buiten gewonen tijd ƒ15.— en op andere dagen voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand niet aangewezen voor kostelooze huwelijksvoltrekking 30.—. De bureaux van den Burgerlijken Stand zijn voor het publiek geopend Op werkdagen van ’s voormiddags half 10 tot ’s namiddags 2 uur, en voor het doen van huwelijksaangiften bovendien des Donderdags en Vrijdags van 3 tot 4 uur ’s na middags; en op Zondagen, de algemeene erkende Christelijke feestdagen en den Nieuw jaarsdag van 13 tot half 1 uur ’s namiddags. Secretarie. Mr. J. van Heusde secretaris, W. Kromhout en R. Moerkerk hoofd commiezen, M. Gelijns en J. E. W. Harmsma ie commiezen, J. van Eijk en L. Boer 2e commiezen, C. de Graaff en G. van Dort klerken, G. Landwehr bevolkingsagent. DAGELIJKSCH BESTUUR. R. L. Mariens, Burgemeester H. J. Nederhorst Sr., Wethouder i C. W. van de Velde, Wethouder (8 Mei J. van Galen, Wethouder (7 Nov De Burgemeester is in den regel voor hel publiek ten stadbuize te spreken op alle ■werkdagen s morgens tusschen 10 en 12 uur. De Wethouder H. J. Nederhorst belast met de zaken betreffende de Fabricage en het RnilW- Wuni nfrtnn’ïi/vhf doe lAincrinnrc ’c roArrrnnc fnoonhnn O zvrv 11 t>A nnr 25 Oct. 3 Sept. 1907—1915 J 'i 1909—1915

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 43