il BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMAAA Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210, Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 88 89 Ds. J. W. Berkelbach van der FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. Vischafslager. C. van Velzen. Gemeente-Vroed vrouwen. E. P. Benschop—Woerlee, S. A. Gorter. Waagmeester. D. L. Cats. ONDERWIJS. Hooger Onderwijs. Dr. C. J. Vinkesteijn, ’s Gravenhage inspecteur. Gymnasium. CuratorenMr. M. M. Schim van der Loeff voorzitter, Mr. K. N. Hengeveld Secretaris, Dr. P. J. A. Levedag en Sprenkel. Leeraren: Dr. A. van IJsendijk rector, leeraar in de oude talen en Romeinsche antiquiteiten, Dr. J. W. Ie Grom, conrector leeraar in de oude talen, leeraar in de geschiedenis, Dr. R. K. Boekmeijer leeraar in de oude talen, Dr. A. Rutgers leeraar in de oude talen, A. Ketellapper leeraar in het Hebreeuwschr J. H. van den Bosch leeraar in de Ned. taal en letterkunde, K. J. Riemens leeraar in de Fransche taal, M. van Westrienen leeraar in de Hoogduitsche taal, J. H. van der Voort leeraar in de Engelsche taal, A. F. Cremer leeraar in de aardrijkskunde, I. H. Nort leeraar in de wiskunde en de wis- en natuurkundige aardrijkskunde, S. J. Vroman leeraar in de natuurkunde en natuurkundige aardrijkskunde, Dr. J.L. Hoving leeraar in de scheikunde en (tijd.) natuurl. historie, Dr. G. J. de Groot leeraar natuurl. historie, J. Toen en W. C. Voorbrood amanuenses, J. P. Delchambre concierge. Middelbaar Onderwysinspecteur. Rijks Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cnrsus. Commissie van Toe zicht: A. H. Teepe voorzitter, Dr. A. Montagne Iz., Mr. F. H. Kranenburg, W. F. van Beek, C. J. C. Hoogendijk, P. A. de Ridder, W. G. Th. C. M. Gol secretaris. Leeraren: Dr. S. S. Hoogstra directeur, leeraar geschiedenis en Nederlandsche taal, K. J. Riemens leeraar in de Fransche taal en letterkunde, J. H. van Burkom tijd, leeraar in de plant- en dierkunde, A. F. Cremer leeraar in de aardrijkskunde, Dr. J. L. Hoving leeraar in de schei-, aard- en delfstofkunde. J. H. van der Voort leeraar in de Eng. taal en letterkunde, J. H. van den Bosch leeraar in de Neder landsche taal en letterkunde, G. W. Brons Middel leeraar in het handteekenen, W. Zuijdam leeraar in de Nederlandsche taal en letterkunde, M. van Westrienen leeraar in de Hoogduitsche taal en letterkunde, S. J. Vroman leeraar in de natuur kunde. D. van Duuren leeraar in de gymnastiek, S. van Heyningen tijdelijk leeraar in de Staatswetenschappen, K. Spoelstra leeraar in de wiskunde en boekhouden, J. A. W. Baart leeraar in de wis- en werktuigkunde en de cosmographie, F. Kramer leeraar in de Engelsche en Duitsche taal, Dr. J. Huges leeraar in de Nederlandsche taal en Geschiedenis, P. J. C. E. Douwes Dekker leeraar in de Fransche taal en letterkunde, W. A. Piets leeraar in de wiskunde en rechtl. teekenen, M. S. Both leeraar in het schoonschrijven. W. C. Voorbrood en J. Toen amanuenses, J. Simonis concierge. „De Ambachtsschool” (Vereeniging) voor Gouda en Omstreken, opgericht 9 November 1908, goedgekeurd bij Kon. Besluit van 5 Febr. 1909, No. 41. R. L. Martens voorzitter, P. D. Muylwijk vice-voorzitter, Dr. S. S. Hoogstra penning meester, H. J. Nederhorst Jr., W. G. Th. C. M. Gol, L. Koole Wz., A. Goede- waagen Az., W. A. Hoyng, P. J. C. Dessing, P. Bokhoven Wz. en D. Bremmer te Waddingsveen, C. J. M. Kroon secretaris, P. A. Schroot directeur, P. den Breeje leeraar lijn- en vakteekenen, J. F. Goddijn leeraar handteekenen, leeraar handteekenen, F. J. Swanenburg leeraar timmeren, J. van Ham leeraar smeden, C. J. Zeeman leeraar verven, W. Schrage leeraar machine-bankwerk en metaaldraaien, P. D. C. Hertog leeraar meubelmaken en A. J. de Jong leeraar pottendraaien. Doel: Bevorderen van de oprichting en instandhouding eener practi- sche Ambachtsschool. Avondschool voor Ambachtslieden. (Houtmansgracht). Leeraren: B. E. Spij ker Az. directeur, J. F. Goddijn leeraar handteekenen, perspectief, stijl- en ornament leer en boetseeren, A. Scherpenhuijsen Jr. leeraar handteekenen en boetseeren, W. Fetter leeraar hand- en lijnteekenen, B. E. Spijker Az. leeraar bouwkundig- en vakteekenen, kennis van bouwstoffen, maken van begrootingen, C. J. P. Spruit leeraar bouwkundig- en vakteekenen, J. van Leeuwen leeraar vakteekenen voor metaalbewerkers, J. Doets leeraar rechtlijnig-, projectie- en vakteekenen, J. A. W. Baart leeraar werktuig- en wiskunde, J. Slop, E. van Dantzig en G. D. Heij leeraren Nederl. taal en wiskunde, A. van Kersen leeraar Nederlandsche taal, rekenen en rondschrift, E. A. Zwaaneveld leeraar boekhouden, J. Lugthart assistent hand- en lijnteekenen, schilderen. Th. Jansen assistent hand- en vakteekenen, T. J. Lugthart assistent voor het hand- en lijnteekenen, J. van der Velden, assistent bouwkundig en vakteekenen. Beambten aan deze schoolJ. Toen amanuensis voor natuur- en werktuigkunde, H. Wortman concierge van het gebouw. Gemeentélyke Handelscursus. (In het gebouw der Ambachtsschool). Dr. S. S. Hoogstra directeur, leeraar in het Hoogduitsch en de handelscorrespondentie in die taal, P. M. Both leeraar in het Nederlandsch, M. S. Both leeraar in het rekenen en handelsaardrijkskunde, E. A. Zwaaneveld leeraar in het boek houden, het handelsrekenen en -recht, de stenographic en het machineschrijven, L. J. den Hartog leeraar in het Fransch en de handelscorrespondentie in die taal, W. den Hoed leeraar in het Engelsch en de handelscorrespondentie in die taal, C. J. de Ruwe leeraar in het Duitsch en Fransch. Lager Onderwijs. Tweede inspectie. De provinciën Zuid-Holland, Noord- Holland, Zeeland en Utrecht. inspecteur der 2de inspectie. District Gouda, de arrondissementen Gouda, Schoonhoven, Woerden en Alkemade. D. Boswijk te Utrecht (Oude Gracht w. z. Vollerbrug) Districts-Schoolopziener. Arrondissement Gouda. Gouda, Gouderak, Haastrecht, Hekendorp, Langeruigeweide, Moercapelle, Moordrecht, Oudewater, Papekop, Reeuwijk, Stolwijk, Vlist, Wad- dinxveen, Zegwaard, Zevenhuizen, Zoetermeer. J. Postma schoolopziener in het arrondissement Gouda te ’s Gravenhage. Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys. A. H. Teepe voorzitter, R. Moerkerk secretaris, Mej. P. J. Schelling, A. F. Cremer, J. J. A. Montijn, B. G. J. Evers, Dr. J. W. Ie Grom, C. A. van Berkel, Dr. A. Montagne Iz., L. W. C. G. van der Garden, A. W. Roes, Dr. S. S. Hoogstra, Mevr. C. M. van Reedt Dort- landvan Veen, Mej. J. C. Calkoen, Mevr. G. A. BoutersOgier en R. W. H. Pitlo. De gewone vergaderingen worden gehouden op den tweeden Woensdag van iedere maand in het Gebouw Arti-Legi, des avonds ten acht ure. Commissie tot wering van Schoolverzuim. J. W. Berkelbach van der Sprenkel voorzitter, Mej. J. C. Hoogendijk secretaresse, J. J. Cramer, J. van de Putte, L. A. H. J. M. Quant, Mej. P. J. Schelling, J. G. Kropman, M. Gelijns, G. N. Kruisheer. Normaallessen. Leeraren: R. Leopold directeur, Nederlandsche taal, lezen en schrijven, G. N. Kruisheer rekenen, meetkunde en algebra, J. G. Kropman Neder landsche taal, lezen, schrijven en aardrijkskunde, B. P. van Cittert Fransche taal, algebra en paedagogiek, M. den Oudsten kennis der natuur en gezondheidsleer,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 46