CDRHs. JOHRER ZOOM, PRIMA ROLPENS Rund- en Kalfsvleesch, Rookspieren. J. W. BRAKEL, GOUDfl. Kantoor en Monsterkamer Turfsingel 74. Telefoonnummer 73. HANDEL IN: Wit Binnen- Grof Aardewerk. Kruiken. Inmaakpotten. Bruin Aardewerk. VLEESCHHOUWER, Beveelt zich aan voor de levering van voorhanden van October tot en met Maart. BAHLMAO Co., MARKT t», GOUDA. Telephoonnnmmer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij Stoffeerderij. GOUWE 106. MAGAZIJN VAN: en Gedecoreerd Fijn Aardewerk. Kristal en Glaswerk. Waschstellen, Porselein. Tafelserviezen, wit en gedecoreerd. Lampen, Lampenkatoen, enz. Fabrikant uan Gnudsch ftardewErk, Blnem- pnttEn, WatEFÏiltErs, Enz. en Buitenlandsch 92 Schoollokaal (Gouwe 107). Personeel der schoolD. Bijlsma hoofd der school, P. Wesseling, J. van der Ploeg, J. in 't Veld en P. J. Maas onderwijzers, G. C. Maas, en J. P. Petersen onderwijzeressen. Christelijke Normaallessen (Keizerstraat 69). Th. van Straalen Directeur, P. M. Both Secretaris-Penningmeester. Leeraren Th. van Straalen, P. M. Both, D. Bijlsma, P. Wesseling te Gouda, J. de Vries te Waddingsveen, G. van Ginkel te Moercapelle, H. Nieuwenhuizen te Zegwaard en M. S. Kreft te Reeuwijk. R. K. Scholen. J. A. Küpers, Deken voorzitter, J. P. G. Tack, pastoor vice- voorzitter, G. Pouters penningmeester, C. A. B. Bantzinger, P. van der Pol, K. Spoelstra, C. J. H. Bisping, L. A. H. J. M. Quant secretaris. Meisjesschool bestuurd door Liefdezusters. Moederhuis te Oudenbosch (Westhaven 25). A. A. Adegeest hoofd der school, afdeeling A. voor M. U. L. O.: G. J. L. Peers, M. den Ronden, M. C. J. G. Dierick, M. M. Wolff, J. M. Löb- ker, M. C. L. Mermans en N. Allefs onderwijzeressen, afdeeling B. voor G. L. O.: C. C. M. Smits, Th. J. de Ruwe, Th. C. M. Krulder, A. M. Vergeer, M. Jansen en C. Bruikman onderwijzeressen. Bewaarschool (Gouwe 60). Personeel der school: P. M. Franken, W. C. Borst, M. Gabriels, M. C. A. van Veen en E. C. Kerkhaerth onderwijzeressen. R. K. Jongensschool (Spieringstraat). J. G. Kropman hoofd der school. Af deeling A. voor M. U. L. O.: J. de Jong, J. H. Carlier, Th. W. Diemel, A. Mul, P. Krom, P. P. A. Bertels onderwijzers, C. M. M. Bruynel onderwijzeres. Afdeeling B. voor G. L. O.: Th. Roelofzen, I. J. Doeleman, A. H. B. Lapoutre, M. Merkus J. H. H. Damoiseaux onderwijzers, J. G. Sinnige onderwijzeres. R. K. School voor G. L. O. (Lethmaetstraat). J. P. J. Ahsmann hoofd der school. J. Suyker, onderwijzer, H. M. W. Schellekens onderwijzeres. Bewaarschool (Leth maetstraat) M. C. van der Heijden, M. J. Peeters onderwijzeressen. ONDERWIJZERS IN SPECIALE VAKKEN. Muziekonderwijzers. J. H. B. Spaanderman, J. G. Arentz, W. Konincks, A. H. Beusekamp, W. K. van Zutphen, G. F. Kerper, N. Essebaggers, Mej. C. van Oudheusden, Mej. J. Ouweneel, Mej. Kerper. Gymnastiekonderwyzers. H. Ouderkerk, D. van Duuren. Teekenonderwyzers. G. W. Brons Middel, M. den Oudsten, W. Fetter Jr. J. F. Goddijn, A. Scherpenhuyzen Jr. en Mej. M. van Buuren. Onderwijzers in het Ital. Boekhouden. A. de Goederen, E. A. Zwaaneveld, A. Rabouw Jr., Tj. de Vries en Mej. J. E. M. Bruynel. R1JKSINSTELLINGEN ENZ. Belastingen. Directeur Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnsen te Utrecht College van Zetters der Directe Belastingen: De Burgemeester voorzitter, A. W. Roes, J. van Dantzig Az., P. W. Kamphuizen, A. Jaspers Lzn., R. U. Jongenburger en J. J. Duijm. Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnsen, Kantore Gouwe 190, F. P. Wethmar inspecteur, W. Boer rijksklerk inspectie, A. F. Derks ontvanger (Stad), D. van Wolferen en J. K. Begeer rijksklerken (kantoor Stad), T. A. Lambrechtsen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 48