BAULMAW Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 95 94 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. CENTRALE GEZONDHEIDSRAAD gevestigd te Utrecht. Dr. J. W. Jenny Weijerman te Utrecht secretaris, Hoofd inspecteur Dr. W. P. Ruijsch te ’s Gravenhage. Inspecteurs W. van Boven en Jhr. G. de Graeff (afdeeling Volkshuisvesting), M. L. Q. van Ledden Hulsebosch (afdeeling Artsenijbereidkunst en Levensmiddelen), Dr. Th. G. den Houter (afdeeling Besmettelijke ziekten en Hygiëne). Allen te 's Gravenhage. Gezondheïds-Commissie. Dr. P. J. A. Levedag voorzitter, A. H. Teepe, J. de Bruijne, C. J. C. Hoogendijk en Mr. F. H. Kranenburg lid en secretaris. GARNIZOEN. 4e Reg. Infanterie, 3e Bataljon. Staf: F. J. A. H. Hendriksz Luit.-Kolonel, L. L. Ph. Calkoen ie Luitenant-Adjudant. C. de Bas ie Luitenant-Kwartiermeester, H. W. G. Holland ie Luitenant voor speciale diensten. Kapiteins: J. Reijers, P. A. de Ridder, S. J. B. Maier en F. H. W. de Quartel. ie Luitenants: P. R. Kuipers, J. K. Lammerts, C. Ie Roy en J. F. de Ridder, ze Luitenants: C. A. J. Kroeze, W. L. van den Burg, A. J. van der Blom en M. L. J. Hofstee. Reserve ie Luitenants: Dr. G. J. de Groot, J. Smit, H. Haspers en M. Hillemans. Reserve 2e Luitenants: J. B. de Jongh en H. A. Holst. Militie ie Luitenant: H. Jansen Hutteman. Adjudant-Onderofficier: W. F. H. Guijken. Genie: W. Vrancken militaire wachter. Militair Hospitaal 3e klasseH. H. Pilger, off. van gez. ie klasse, chef, Garnizoens-Nachtleger en Kleeding-MagazijnA. M. Kools administrateur. LANDWEER. XXIXe LandweerdistrictLuitenant-Kolonel commandant, J. Hattinga Raven ie luitenant-kwartiermeester (woont te Rotterdam), B. V. Bekker adjudant-onderofficier. ie Compagnie van het 29e Bataljon. Gouda met de Gemeenten Haastrecht en Moordrecht. Commandantie luitenant L. A. Vogel (woont te ’s Gravenhage), 2e luitenant A. A. Jansen (woont te Rotterdam), sergeant majoor J. J. Heppener. 28 Compagnie Landweer Vesting-Artillerie. Gouda met omliggende Gemeenten. commandant, J. F. S. Borrie ie luitenant, A. Pieterse sergeant majoor (woont te Schoonhoven). van Ritthem ontvanger Gouda (buitengemeenten), C. J. Visser geagr. klerk. Ambte naren van den actieven dienst: G. de Groot ie klasse dienstgeleid. R. (Deurwaarder kantoor Gouda), H. Mulder kommies (ie klasse R. Deurwaarder kantoor Gouda, buitengemeenten). A. J. Vermeulen kommies 2e klasse scheepsmeter R., H. H. Prummel kommies 2e klasse assistent scheepsmeter R., F. van Eekelen kommies 2e klasse R., Deurwaarder Gouda B. G. en M. J. Augustijn kommies 2e kl. R., Deurwaarder Gouda B. G. en C. den Toom 2e klasse R. (R. Roeier der Dranken). Registratie en Domeinen, Vermogensbelasting en Zegel. (Directeur Zegel, Successie en Vermogensbelasting te ’s-Gravenhage). Kantore Zeugstraat 40. J. Zeper inspecteur 3e klasse,ontvanger, F. Tuinstra rijksklerk ie klasse, J. Olman rijksklerk 2e klasse, G. N. Verdoold rijksklerk 3e klasse. (Hypotheek en Kadaster te Rotterdam). Collecteur der Nederlandsche Staatsloterij. A. C. Cosijn. NATIONALE MILITIE. 3e District, Hoofdplaats Leiden. W. Pera te Leiden lid van de Provinciale Staten voorzitter, W. F. van Wijk T.Hzn. te Leiden lid van de Provinciale Staten plaatsvervangend voorzitter, J. P. J. Driessen te Leiden lid van den Gemeenteraad lid, Mr. P. E. Briët idem plaatsvervangend lid, A. J. J. S. de Rochemont te Leiden secretaris van den Militieraad, J. H. van Waveren te Leiden Militie-Commissaris. De militieraad vergadert in deze gemeente voorGouda, Barwoutswaarder, Bode graven, Boskoop, Capelle a/d IJsel, Hekendorp, Langeruigeweide, Moercapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJsel, Oudewater, Papekop, Reeuwijk, Rietveld, Waarder, Waddingsveen, Woerden, Zevenhuizen en Zwammerdam. ONGEVALLENWET 1901 is de wettelijke verzekering van werklieden tegen geldelijke gevolgen van onge vallen in bepaalde bedrijven. Ter uitvoering daarvan is te Amsterdam een rijks- instelling gevestigd, welke den naam draagt van Rijksverzekeringsbank. Bestuur der Rijksverzekeringsbank: Mr. R. Macalester Loup, Mr. H. P. Berdenis van Berlekom, K. F. Koning. De bureaux zyn gevestigd Pieter de Hoogstraat, terrein voormalige waskaarsenfabriek, Telef. No. 4433. Met het toezicht op de naleving der Ongevallenwet 1901 zyn belast de Agenten der R. V. B. waartoe bij Kon. Besluit van 17 Oct. 1908 Staatsblad 321 het rijk verdeeld is in 9 Agentschappen. In het agentschap ’s Gravenhage is de gemeente Gouda als standplaats aangewezen voor den agent der R. V. B.: B. A. Burger Jr. Als deskundigen die zich hebben bereid verklaard genees- of heelkundige hulp te ver- leenen zijn ingeschreven voor Gouda de Geneeskundigen: P. Beüers, P. de Boer, B. G. J. Evers, Dr. A. C. A. Hoffman, Dr. P. J. A. Levedag, Dr. A. Montagne Iz., Dr. J. H. Bakker Nieme’üer, Dr. J. G. Rups, M. Spruijt, H. J. de Voogt en Dr. B. J. Broekhuizen. Plaatselijke Commissie als bedoeld in art. 86 der Ongevallenwet 1901Dr. A. C. A. Hoffman voorzitter,plaatsvervangend voorzitter, C. P. W. Dessing, H. M. Dercksen, H. de Goeij, J. Bojawal secretaris. De werkzaamheid der Commissie strekt zich uit over de gemeenten Gouda, Waddingsveen, Boskoop, Reeuwtfk, Zevenhuizen, Gouderak, Moordrecht, Ouderkerk a/d IJsel, Nieuwerkerk a/d IJsel, Capelle a/d IJsel en Haastrecht. De Voorzitter is gewoonlijk te spreken Zater dagsavonds na 7 uur aan zjjne woning, Bleekerssingel 59 te Gouda. De Commissie ver gadert gewoonlijk des Donderdagsavonds van 8—10 uur om de 14 dagen in het Gebouw voor Bouw- en Woningtoezicht, Spieringstraat, Gouda. De Commissie heeft vooral tot taak de belangen der getroffenen te behartigen (renten, uitkeeringen, schadeloosstellingen, enz.). Haar bevoegdheid is bü de Wet en Kon. Besluit omschreven. De Commissie kan, zoo noodig, voor de verzekerden, die zich benadeeld achten in hooger beroep gaan bü den Raad van Beroep te Dordrecht en bü den Centralen Raad van Beroep te Utrecht. Centrale Commissie van advies aan de Regeering over de practijk der Onge vallenwet, Secretariaat te Gouda, Bleekerssingel 59Jhr. Mr. W. Ph. Gevers Dey- noot, voorzitter plaatselijke commissie ‘s Gravenhage, voorzitter, Dr. A. C. A. Hoffman, voorzitter plaatselijke commissie Gouda en omstreken, secretaris, Mr. C. van Dorp, voorzitter plaatselijke commissie Rotterdam 11e district. Tegen sommige beslissingen van het Bestuur der R. V. Bank bestaat gelegenheid van beroep waar voor ingesteld zijn Raden van Beroep en wel voor Gouda Raad van Beroep te Dordrecht, (Rechtsgebouw Steegoversloot): Mr. A. Sigmond voorzitter, Mr. J. van Drooge griffier. Centrale Raad van Beroep te Utrecht: Mr. E. Fokker voorzitter, Mr. W. H. M. Werker griffier. RECHTSWEZEN. Gemeenten: Gouda, Hekendorp, Langeruigeweide, Reeuwijk, Waddingsveen,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 49