BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Teleplioonnummer 310. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 310. Mantels, Japonstoffen, Tapgten. 98 99 L. A. H. J. M. Quant. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. P. J. Bertels organist. Bedienende geestelijken: J. P. G. „a en C. Notmeijer kapelaans. Kerkmeesters: A. Jaspers, M. Peeters, J. H. W. Naber en Beambten: B. Zegveld koster en W. Konincks organist. Oud Katholieke Kerk. H. Johannes den Dooper op de Gouwe. PastoorW. Gol. Bestuur: W. Gol, J. H. de Wilde en G. Smit. Beambte: G. Smit organist. Israëlietisch Kerkgenootschap. Kerkeraad: N. Mogendorff voorzitter, D. S. Leefsma vice-voorzitter, A. van Wijnbergen thesaurier, M. van Aalst, A. Horneman, S. M. Katz, A. H. van Gelder, J. Olman, N. S. Polak, L. Frank secretaris. Kerkbestuur: N. Mogendorff voorzitter, D. Leefsma, vice-voorzitter, A. van Wijn bergen thesaurier. Schoolcommissie: D. Davidson voorzitter, A. I. Gazan, S. Olman, secretaris penningmeester. Rabbijn: A. Ketellapper. Voorzanger: L. Frank. Custos: A. Ketellapper. Nederhorst Jr. J. L. van Eijk, Dr. S. S. Hoogstra. 1917. Dr. A. van IJsendijk, J. de Ven, A. van Reedt Dortland, W. de Mol, H. Knuttel. Commissie van Oppertoezicht: Aftreding 1915. Mr. D. N. Brouwer, H. C. Edauw, G. D. Heij, H. van Vlaardingen, S. D. Boon. 1915. C. van Krimpen, Dr. F. H. G. van Iterson, J. de Jong Hz., G. Prince, A. Goedewaagen. 1917. J. van Reedt Dortland, J. van der Meer, H. Braat, Ds. J. van Walsem PredikantenL. ten Bosch, J. W. Berkelbach van der Sprenkel, J. G. Deur, Joh. E. Bijl. Ouderlingen: P. Blazer, M. van der Burg, T. Binnendijk, G. J. Garretsen, C. J. de Groot, W. Blommendaal, D. Bijlsma. Diakenen: J. Amesz voorzitter, Joh. Vos secretaris, G. Haagsman, F. C. Bik, J. C. Sibbes, M. A. Vermeij, K. de Jong Jz. Beambten: S. F. Teeling penningmeester, J. H. B. Spaanderman organist, H. Kleijweg koster, J. Visser voorlezer en godsdienstonderwijzer, T. Lens glazenuitlegger. Kleine Kerk. J. C. de Koster voorlezer, L. Melkert koster, D. Hoogenboom en Mej. A. Scheltema organisten. Evangelisch-Luthersche Gemeente. Predikant: J. C. Geelhuysen. Ouderlingen, tevens KerkrentmeestersJ. Punselie en G. J. Goedewaagen. Diakenen: R. J. Montijn en L. J. Moleveld. Beambten: D. Schouten koster en J. T. Kerper organist. Remonstrantsche Gemeente. Predikant: H. van Assendelft. Bestuur: H. van Assendelft voorzitter, T. Crebas boekhouder, J. Koeman, C.J. C. Hoogendijk, A. H. Teepe, A. D. van Vreumingen, P. G. Overeijnder, P. Bok hoven Wz. en B. D. Grootendorst. Armenverzorging: C. J. C. Hoogendijk administrateur, A. H. Teepe, A. D. van Vreumingen en T. Crebas. BeambtenG. Boot koster en J. G. Arentz organist. Kleedingfonds: Mevr. J. van AssendelftHoos en Mevr. M. van der StraatenSpruijt. Remonstrantsche arbeidersvereeniging „de Broederschap”. P. J. B. van Hensen van Uningen voorzitter, J. Koppendraaier Pzn. secretaris, A. Punt penningmeester, A. Nonner en A. de Mooij commissarissen. Gereformeerde Kerk. Dienaren des Woords: Joh. S. Langen en T. Sap. Ouderlingen: G. Polet, P. de Jong, P. A. Lafeber, P. G. Kóoyman, secundus P. D. Muylwijk, W. C. van Oei, P. Ooms, B. Rietveld, C. van Wingerden en H. Pieffers. Diakenen: E. Estié, G. J. Grendel, E. C. van der Kleij, J. Vuijk.J. Dercksen HMz,, D. Hamerslag, S. Vingerling, W. van Wijk, L. van Wingerden en B. de Jong. Beambten B. Rietveld, W. C. van Oei voorlezers primi, P. D. Muylwijk, P. A. Lafeber secundi, G. J. Grendel administrateur, P. J. van der Wolf organist kerk gebouw Turfmarkt en C. J. van der Putte organist kerkgebouw Kattensingel, Wiltenburg koster kerkgebouw Turfmarkt en J. W. de Roon koster kerkgebouw Kattensingel. Roomsch Katholieke Kerk. H. Maria Hemelvaart, aan den Kleiweg. Be dienende geestelijken: J. A. Küpers deken en pastoors, B. P. M. de Jong en P. J. M. van der Burg kapelaans. Kerkmeesters: J. C. L. F. Busch, P. J. Huibers, C. P. W. Dessing en Dr. A. C. A. Hoffman. Beambten: C. Zwanenburg koster en Kerk van den H. Joseph op de Gouwe. T Tack pastoor, F. P. van Hemert, P. A. H. Potten VEREENIGINGEN EN GENOOTSCHAPPEN. Aannemersbond (Nederlandsche), afdeeling Gouda. Bestuur: C. J. C. Hoo gendijk voorzitter, H. J. Nederhorst Sr. vice-voorzitter, P. Bokhoven Wz. secretaris, J. H. de Wilde 2e secretaris, J. J. Duijm penningmeester. Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken (Nederlandsche Vereeniging tot). Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 4 April 1908. Afdeeling Gouda. Bestuur: P. M. A. van der Paauw, voorzitter, Mej. J. SouffreéHageman, secretaresse, C. Heij 2e Secretaris, A. van Vliet, penningmeester, A. H. Hornis, algemeen bestuurslid. De Vereeniging als zoodanig heeft geen godsdienstige noch staatkundige richting. Lid der vereeniging kan zjjn, ieder die minstens 18 jaar oud is, zich onthoudt van het drinken en het aanbieden van alcoholhoudende dranken. Adspirant-lid kan zijn ieder die minstens 15 jaar oud is, en voldoet aan wat overigens bepaald is bjj bet vorige lid. Voorstanders (donateurs) betalen een contributie van minstens f 1 per jaar. Aan deze Vereeniging is tevens verbonden het Geheelonthouders kinderzangkoor „Neen nooit”. M. Mallon voorzitter, J. C. P. Scholten en P. van Weelde. „Arbeid Adelt,” afdeeling Gouda. Mevrouw van ItersonGraafland presidente, Mevrouw Knuttelvan Gelder vice-presidente, Mevrouw Van de VeldeSmits secretaresse, Mevrouw IJssel de Schepperde Ridder penningmeesteresse, Mevrouw Koemande Winkel (Haastrecht), Mevrouw Roes—Driessen, Mevrouw van der Gar denBoüvy en Mevrouw KroonKikkert. Arbeidsrecht (Bureau voor). Kantoor Coöperatieve Broodbakkerij Raam. Zit- tingavondZaterdagavond 810 uur. Verstrekt advies en schriftelijke hulp op het gebied van verschillende rechtskwesties. Rechtskundige hulp en medewerking wordt welwillend verleend door Mr. A. van der Spek, advocaat en procureur te Rotterdam. Armbestuur (Burgerlyk). J. A. P. Montijn voorzitter, H. J. de Voogt secretaris, G. Prince penningmeester, A. H. Spruijt en C. van Veen, J. J. Heppener amanuensis. Armbestuur (Israëlitisch), tevens Regenten van het Israëlitisch Oude Mannen en Vrouwenhuis. Ph. Cats voorzitter, A. Horneman Thesaurier, Jac. Mogendorff, N. S. Polak. Armbestuur (Roomsch-Katholiek) C. A. van Berkel voorzitter, C. A. B. Bant- zinger secretaris, Th. de Graaf penningmeester, H. Boumans, G. Bouters en Th. W. J. Peeters.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 51