BAHLMA.XN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLM AO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. IOO IOI FIRMA B DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47 Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. p. w. Dantzig, L. A. H. J. M. en L. J. Boegheim; S. van den Eng en dragers, A. van der Neut grafmaker. Bertelmanfonds. „Armenzorg” (Vereeniging). Bestuur: J. W. Berkelbach van der Sprenkel voorzitter, J. van Walsem secretaris, W. G. T. C. M. Gol secretaris onderstands- commissie, R. Moerkerk penningmeester^ C. Luger, G. J. Goedewaagen, Kamphuizen, H. van Assendelft, C.J. C. Hoogendijk, J.van p—T A Quant en J. van der Jagt. Barbiers- en Kappersbond (Nederl.) afdeeling Gouda. J. M. de Weger ie voorzitter, B. A. de Jong 2e voorzitter, M. W. van Rossum ie secretaris, D. Furrer 2e secretaris, M. M. Heerkens penningmeester. Begraafplaats (Roomsch-Katholieke). Het bestuur bestaat uit de Zeer Eerw. Heeren Pastoors en Heeren Kerkmeesters der beide Parochiën. Dagelijksch Be stuur: J. A. Küpers deken en pastoor, L. A. H. J. M. Quant penningmeester, P. J. Huibers secretaris. Directeur: A. J.van der Sanden. Aansprekers: G. H. Laker- veld, J. P. van Beuzekom, B. van Rooselaar en P. H. Jansen noodh.-aanspreker. J. v. Rijswijk, A. I. de Mink, W. Roepers secretaris. Commissie van toezicht: Joh. Mulder, Ed. van Dantzig, A. Willers, H. v. d. Graaff, H. Verbruggen. 2038 leden. DoelAan de leden brood en bij voldoende deelname ook andere levensbe hoeften van de beste qualiteit tegen de minst mogelijke prijzen te verschaffen. Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging „Ons Belang” (R.K.). J. van der Post voorzitter, M. van Helden secretaris, J. Bosman penningmeester. Coöperatieve Middenstands-Credietbank voor Gouda en Omstreken. Raad van toezicht: I. IJssel de Schepper, Mr. M. M. Schim van der Loeff, R. U. Jon genburger. Bestuur: T. Crebas, A. D. van Vreumingen, B. D. Grootendors’. Plaats vervangende Bestuursleden: L. van der Beek en Joh. Mulder. Boekhouder: A. van Reedt Dortland, Kantoor Westhaven 21. De bank verschaft haren leden crediet, neemt gelden a deposito en opent Rekening-courant. Cricket- en Football-Club „Olympia.”. Opgericht 1 Juni 1886 en goedgekeurd bij Kon. Besl. van 22 Dec. 1906 No. 46. Terrein Graaf Florisweg. I. IJssel de Schepper, Beschermheer, M. C. Samsom voorzitter, F. H. G. van Iterson Jr. vice- voorzitter, B. Sibbes, Hoogstraat 7, secretaris, D. IJsselstijn, vice-secretaris, C. de Graaff, penningmeester, H. Egeter, commissaris van het materieel, C. Steensma commissaris. Damclub „Gouda”. J. Zielstra voorzitter, A. Muller secretaris, P. Broer pen ningmeester, P. Rond Pz. en J. Roelofs commissarissen. Speelavond Dinsdag 8 uur in café Vredebest. Dames-Vereeniging. Opgericht Februari 1878. Doel: de St. Elizabeths-Vereeni ging (zie aldaar) bij te staan door het verrichten van naaiwerk. M. de Graaf, presidente. M. T. Bertels, secretaresse. St. Dorothea-Vereeniging. Doel: Het bewerken van Kerkgoederen. Bescherm heer J. A. Küpers Deken en pastoor,pres., Mej. C. M. Korte, Mej. A. H. Schuttelaer, Mej. E. van der Pol en Mej. Th. Schrave. St. Elizabeth-Vereeniging. Tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen. Mevr. Wed. W. AdamsGorissen presidente, Mevr. Wed. B. J. WesselsPalms vice-presidente, Mevr. C. M. DessingWennekers secretaresse, Mevr. I. Kropman Tack penningmeesteresse, Mevr. J. Peetersvan der Harg, Mevr. A. van Rooijen van der Meer, Mevr. P. BruynelGrendel. Fabrieksvereeniging „Nieuw Leven”. L. van Kersbergen voorzitter, C. van Ardenne secretaris. Geheelonthouders-Vereeniging (Nationale Christen-). Afdeeling Gouda. L. C. Lafeber voorzitter, F. Rietveld secretaris, R. v. d. Brug 2e secretaris, A. C. de Kroon penningmeester, B. Vergunst, 2e penningmeester. Het doel der Vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christe lijke Gemeente, den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei der Gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt. Als middel hiertoe achten de leden noodig geheel onthouding van alle bedwelmende dranken. Geneeskunde (Ned. Maatschappij tot bevordering der). Afdeeling Gouda en Omstreken, 25 leden. H. J. de Voogt voorzitter, P. W. Mari te Moordrecht vice- voorzitter, B. G. J Evers secretaris, Dr. A. Montagne Iz. penningmeester, Dr. T. Beekenkamp te Gouderak vice-secretaris en -penningmeester. van benoodigdheden bij Voogt lid van het Bur- Onderwijs, B. E. Spijker directeur der Avondschool voor Ambachtslieden. Bescherming van Dieren te ’s Gravenhage (Vereeniging tot), afdeeling Gouda en Omstreken.. Beschermvrouwe: H. M. de Koningin-Moeder. Dr. S. S. Hoogstra voorzitter. Mej. J. C. Calkoen Penningmeesteresse, B. P. van Cittert, A. Bertheux, Mej. N. J. Schelling secretaresse. „Bethel” (Het Gesticht) te Zetten. Mej. N. J. Schelling, correspondente. Het doel is om verwaarloosde meisjes boven de 16 jaren tot dienstboden te bekwamen of op eenige andere wijze in staat te stellen in eigen onderhoud te voorzien, tegen betaling van f104,’sjaars en f 10,bij aankomst. Biljartclub „Ter Gouw”. H. Eyssen voorzitter, H. E. van der Roer secretaris, H. H. van Heuveln penningmeester, J. Horneman en D. de Jong. Bijbelgenootschap (Nederlandsch) afdeeling Gouda. L. ten Bosch voorzitter, J. W. Berkelbach van der Sprenkel secretaris, P. W. Kamphuizen thes., J. Pun- selie, W. van Vliet. „Calvyn” (Vereeniging), opgericht ter verbreiding der Gereformeerde begin selen onder de leden der Nederlandsche Hervormde Kerk te Gouda. J. G. Deur voorzitter, R. U. Jongenburger secretaris, C. J. Revet penningmeester, P. Vink, J. P. Göbel, Coöperatieve Bouwvereeniging „Ons Tehuis”. Bestuurders: M. J. Hageman voorzitter, C. W. Souffree 2e voorzitter, J. C. Blok secretaris, J. Lexmond 2e sec retaris, D. Reijken penningmeester, G. J. de Rotte 2e penningmeester, W. Roepers commissaris. Coöperatieve Broodbakkerij cn Verbruiksvereeniging „Ons Voordeel”. N. J. Montagne voorz., W. B. F. Grevenstuk 2e voorz., D. L. Soer penningm., H. Bosman, A. Engelbregt, A. de Hoog, M. Hoogensteeger. D. v. d. Vooren, Tot ondersteuning van behoeftige, veelbelovende leerlingen der Avondschool voor Ambachtslieden ter aanschaffing het vakteekenonderwijs. Commissie van Beheer: H. J. de gerlijk Armbestuur. J. J. A. Montijn lid der commissie van Toezicht op het Lager veld, J. P. van Beuzekom, B. van Rooselaar LijkdragersP. H. Jansen, W. Boekraad, C. Verheul. G. H. Kroeders, C. Boer W. L. J. van Kersbergen noodhulp-lijk-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 52