S. S. unn DflHTZIG Kousen, Sokken, Antiseptische Haarmiddelen van JUSTMAN JACOB. Hofkapper van H. M. de Koningin. Hemden, Boorden, Dassen, Bretelles en Sportriemen. 3® Handschoenen van Laimböck, Hatuuru/allen Ondergoederen. AGENTSCHAP Markt 43, naast Gaïé De Beurs, BOllDfi. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. TIROL. Chemische Wasscherij en Stoomververij Qebr. PALTHE, Almelo. Tricot- En REÏormgoEdErEn voor Dames, Heeren en Kinderen. van JANSEN en TILANUS, Vriezenveen. 102 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. Viermaal in de week verzendingen van en naar dlmelo. Gepensionneerde Militairen (zie Weduwenzorg). Gepensionneerde Onderofficieren en minderen van het Nederl. Leger (Koninklijke Vereeniging van). (Onderstand aan militairen, gepensionneerd vóór de wet van 1877, en hunne weduwen). Afdeeling Gouda. L. W. C. G. van der Garden eere-voorzitter, C. C. van den Bergh voorzitter en secretaris-penningmeester. Beschermer is men door eene bijdrage van f 10,per jaar of minstens f 25, ineens. Donateur van f 0,50 tot beneden f 10, Gewapenden dienst in de Nederlanden (Fonds tot ondersteuning en aan moediging van den). Afdeeling Gouda. A. van Reedt Dortland, H. Knuttel en J. H. Schouten. Gezondheids-Koloniën (Vereeniging voor). R. L. Martens, eere-voorzitter, I. IJssel de Schepper, ie voorzitter, Mevr. J. P. van de VeldeSmits, 2e voorzitter, Dr. A. Montagne Iz. ie secretaris, Mej. H. H. Kortenoever 2e secretaris, J. H. Schouten ie penningmeester, Mevr. L. E. H. PrinceSchim van der Loeff, 2e pen ningmeester, Mej. M. B. Burgersdijk, Administratie „Zonneheuvel,” Mevr. G. Cosijn Van Eijk, Mej. S. de Vooijs, Mej. J. Emeis, Mej. C. IJsselstijn, Mej. A. Bouters, C. J. M. Kroon, I. van Dantzig, R. U. Jongenburger, J. H. B. Spaanderman, R. Triezenberg. Propaganda-clubMej. G. T. IJsselstijn presidente, Mej. A. H. G. Gabrij secre taresse, Mej. E. A. van Aalst penningmeesteresse, Mej. N. L. E. Beszelzen, Mej. M. Bouters, Mej. S. Bokhoven, Mej. R. Gabrij. „Gouda Vooruit”. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 9 Juni 1908, No. 64» Mr. M. M. Schim van der Loeff voorzitter, J. van Kranenburg onder-voorzitter» P. C. de Vooys secretaris, G. Bouters penningmeester, M. J. Oosterling, J. G. C« Kamphuizen, W. B. F. Grevenstuk, W. J. van Zanen, E. van der Werf, H. J- Nederhorst Jr., H. H. van Heuveln, I. van Dantzig. De vereeniging stelt zich ten doel bevordering van de belangen der gemeente Gouda in het algemeen en die van hare ingezetenen in het bijzonder. De minimum contributie bedraagt f 0,50 per jaar. Het Groene Kruis (Zuid-Hollandsche Vereeniging), afdeeling Gouda. Dr. P J. A. Levedag voorzitter, H. J. de Voogt vice-voorzitter, P. J. Kolijn penning meester, I. van Dantzig, P. Maree, B. G. J. Evers, C. J. M. Kroon secretaris. Doel: Samenwerking tot het bevorderen der ziekenverpleging en der algemeene gezondheidsbelangen. Magazijn van verplegingsartikelen voor de leden, Achter de Kerk. Magazijn meester K. Akkerman concierge Muziekschool. Lidmaatschap der afdeeling f 1, per jaar. Gustaaf-Adolf-Vereeniging. Afdeeling Gouda. L. ten Bosch voorzitter, H. van Assendelft secretaris-penningmeester,P. W. Kamphuizen en Mr. D. N. Brouwer. Gymnastiek Vereeniging „Gouda”. J. de Mol voorzitter, K. Weil secretaris Punt 1, D. den Hoed penningmeester, H. den Boer en AL Steensma Jr. bestuurs leden. D. van Duuren Directeur. Oefeningsavonden Maandag en Woensdag van 8!/2 uur tot x/< uur voor 10 ‘n het lokaal der R. H. B. S. Gymnastiek Vereeniging „Excelsior”. C. Snoey voorzitter, A. de Groot secretaris Naaierstraat 16, P. van der Zwaluw 2e secretaris, A. W. Melkert penning-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 53