BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telepboonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoflen, Tapijten. IO5 104 4' Kiesvereeniging FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. 20 Oct. 1893, No. 21, Staatscourant No. 283. M. A. Doornik voorzitter, H. Boe- kamp secretaris, L. J. Moleveld penningmeester, D. A. de Ruiter bibliothecaris. Vergadert eiken Zondagavond van 810 uur, op de bovenzaal van het lokaal „Tot Heil des Volks”. Bibliotheek van 1000 nummers, die gratis ter lezing ge geven worden. Jongenspatronaat „St. Aloysius” (R. K.), in de St. Theodorus-Stichting, West- haven. J. A. Küpers, Deken en Pastoor en J. P. G. Tack, Pastoor, eere-voorzitters, P. A. H. Potten president directeur, A. J. J. Vos vice-president, Th. de Graaf penningmeester, J. j. Bantzinger ie secretaris, J. D. van den Bergh 2e secretaris, Afdeeling Onderwijs. Schoolcommissie: P. A. H. Potten voorzitter, A. J. J. Vos secretaris, C. P. W. Dessing lid, J. G. Kropman directeur, J. Peeters, N. Peeters, J. P. J. Ahsman, P. Krom en J. Roelofsen onderwijzers. Afdeeling Gymnastiek J. Verkerk, Instructeur. Afdeeling Muziek: W. H. Baghuis directeur. Afdeeling Kleermakerscursus H. L. Klingen. W. J. Borst concierge. Kaashandelaren (Nederlandsche Vereeniging van). J. F. W. S. Middelbeek voorzitter, Joh. G. Heil vice-voorzitter, A. J. Schilt, L. Schwerzel, A. Grijpink, B. Batelaan. W. Laming, J. L. van Eijk, Mr. M. M. Schim van der Loeff sec retaris, Westhaven 19. Kegelclub (De Goudsche), (in de kegelbaan der Sociëteit „de Reunie”) H. J. L. Kamsteeg voorzitter, J. H. Oostingh secretaris, Dr. B. W. van Eldik Thieme penningmeester. Kegelclub „Anti-poedel”. C. G. Spit president, J. G. Hupkes Cz. secretaris, M. Cats penningmeester. 14 leden. Speelavond iederen Vrijdag in Hotel „De Romein”. Kennis en Geloof (R. K. Apologische vereeniging). Pater C. Notmeijer, Moderator, Pastoor J. P. G. Tack president, G. C. J. D. Kropman secretaris, G. Bouters penningmeester, J. Kasbergen, G. van Gent, P. Dessing en B. Natzijl. Burgerplicht” (Vrijzinnige). Voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en voor de Provinciale Staten. Mr. M. M. Schim van der Loeff voorzitter, P. Bokhoven Wz. secretaris, H. J. Nederhorst Sr. penningmeester, Dr. A. van IJsendijk, C. Witte van de Velde, J. Vergeer, C. G. Spit. Kiesvereeniging „Gouda” (Vrijzinnige). Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 30 Juni 1897, Ns. 169. Voor den Gemeenteraad. H. Knuttel voorzitter, Mr. E. M. B. Kortenoever vice-voorzitter, I van der Want secretaris, H. J. Nederhorst Jr. pen ningmeester, C. J. C. Hoogendijk, J. van der Jagt, H. A. C. Brinkman, J. Vergeer, C. C. Krom. De vereeniging stelt zich ten doel: a. Het aanbevelen voor het lidmaatschap van den Gemeenteraad van personen die door hunne kunde, rechtschapenheid en zelfstandigheid geacht kunnen worden tot den bloei en de welvaart van de gemeente te zullen medewerken; b. Het bespreken van Gemeente-belangen (art. 3 statuten). Voor het lidmaatschap kunnen zich bij het Bestuur aanmelden zoowel kiezers voor den Gemeenteraad als niet-kiezers boven 23 jaar, mits zij de vrijzinnige beginselen toegedaan en niet lid z(jn van een andere Kiesvereeniging voor den Gemeenteraad (art. 4 statuten). Ieder lid is verplicht de statuten en het huishoudelijk reglement te teekenen, en de contributie te voldoen. Deze bedraagt minstens 10 cent per jaar en wordt vooruit be taald. Het staat den leden vrij, zich voor de betaling van eene hoogere contributie te verbinden (art. 1 huishoudelijk reglement). meester, J. Blaazer, 2e Penningmeester, J. Wannet en N. Both commissarissen, J. P. Boot directeur. Oefenlokaal School No. 4 Prins Hendrikstraat. Gymnastiek Vereeniging „Krachtsport”. P. M. A. van der Paauw voorzitter- directeur, M. de Wit voorzitter, T. de Wit secretaris, Prins Hendrikstraat 79, B. Meijer vice-secretaris, Th. van Steijn penningmeester, G. den Edel vice-penning- meester, G. den Houdijker en G. Zijleman commissarissen van orde, D. van den Broek commissaris van toezicht. Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius” (Nationale Bond van). (Goed gekeurd bij Kon. Besluit van Maart 1908, No. 45). Afdeeling Gouda, M. Esser voorzitter, R. Triezenberg 2e voorzitter. W. Veerman ie secretaris, G. H. Gorissen 2e secretaris, C. A. Wagenaar penningmeester, G. van Schenderen commissaris. Contributie f 5,00 per jaar waaronder f 0,50 verplichte bijdrage in het onder steuningsfonds. Instellingen van den Bond: Ondersteuningsfonds, Werkloozenfonds, Bureel tot Plaatsing, Bureau Arbeidsrecht. Instellingen der Afdeeling: Een Biblio theek bevattende wetenschappelijke werken hoofdzakelijk op handelsgebied betrek king hebbende, Plaatselijke Ondersteuningsfonds en Bureel tot Plaatsing. Cursussen in het Boekhouden. Correspondent A. Boogaerdt, Krugerlaan 45. Harmonie Vereeniging „Juliana” bestaande uit het personeel der „Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda” J. L. Nobel directeur, W. C. van der Hulst voorzitter, J. Hendriksman 2e voorzitter, A. de Jong, secretaris, A. Schoonder- woerd, 2e secretaris, G. van Hest, penningmeester, J. Wassing, 2e penningmeester, F. Zandijk, muziekcommissaris. Heil des Volks” (Vereeniging „Tot), afdeeling Gouda. H. A. Toen voorzitter* G. Prince vice-voorzitter, B. Punselie secretaris, A. Revet vice-secretaris, B. Belonje penningmeester, G. J. Goedewaagen vice-penningmeester, J.J. Bik locaal-commissa- ris. Contributie f 2,50 per jaar, Pl.m. 20 leden. Gedurende de wintermaanden kindervoeding in het lokaal Wilhelminastraat van ’s avonds half 6 tot 7 uur. Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede. Mevrouw A. Wernink—van Ravesteijn eere-presidente, Mevrouw J. P. vau de Velde—Smits presidente, Me vrouw M. Spruijtvan der Torren vice-presidente, Mevrouw A. J. Hoogendijk van Capellenvan Houweningen secretaresse, Mevrouw Molijnvan Effen vice-secre- taresse, Mevrouw L. PrinceSchim van der Loeff penningmeesteresse, Mevrouw E. van IJsendijkPost vice-penningmeesterresse, Mevrouw van Haansbergenvan Effen, Mevrouw van Rijn van AlkemadeDijxhoorn, Mevrouw Lambrechtsen van RitthemVerschoor van Nisse, Mevrouw Bakker NiemeijerDupper en Mevrouw EyssenSnoeck. Het doel is om door het verschaffen van werk aan behoeftige huismoeders eenigen zedelijken invloed op de gezinnen te kunnen uitoefenen. Huizenfonds” („Het). Fonds tot onderlinge waarborg voor kosten van ge rechtelijke vervolgingen tegen wanbetalers. Alleen voor woningen die bij de week verhuurd worden. C. Jonker voorzitter,J. van Galen secretaris penningmeester. Israëlitisch Verbond (Algemeen). (Aliance Israëlieti Universal). A. J. van Dantzig voorzitter, A. Ketellapper secretaris, Jac. Mogendorff penningmeester. Jongedochters-Vereeniging „Dorcas” (Christelijke). G. van Waarde voor zitster, M. de Jong secretaresse, A. Bik penningmeesteresse. Jongelings-Vereeniging „Daniël” (Chr.). Goedgekeurd bij Kon. Besluit van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 54