11 BAHLSIAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnmmer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAI1LHAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnmmer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOODA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. io6 107 de Ven secretaris-penningmeester. Leesvereeniging (R.K.), Westhaven 28. J. G. Kropman voorzitter, H. H. Weck secretaris, M. J. Oosterling penningmeester, A. J. J. Vos en C. P. W. Dessing. „Leger des Hei Is”, Vergaderlokaal St. Anthoniestraat. Evangelische samen komsten op Zondag 7 en 10 uur voorm. 3 en 7I/2 uur namiddag. Maandags en Donderdags Openbare Samenkomsten. Kapiteins Stolwerk bevelvoerende officieren, A. van Maaren penningmeester, H. Hamerslag Sergt. Maj. Jongeliedenwerk. Liefdadigheids-Vereeniging (R.K.) St. Liduina. Koninklijk goedgekeurd. C?JX_m „_1XmXmm A mmXmmTV /f Jz. r mmmm:mzzmmz.z.mXmmmz C. L. Canevascini, J. G. Sinnige zich onledig met het vervaardigen Kiesvereeniging (Vrijzinnig Democratische) J. L. Belonje voorzitter, J. Bo- C. Geitel penningmeester, P. C. de Vooys en J. H. Schouten. Doel der vereeniging Het laten circuleeren van geïllustreerde tijdschriften, boek- en plaatwerken, die uit een oogpunt van kunst belangrijk zijn. Contributie f 12, Kunstnijverheid en Volkskunst (Zuid-Hollandsche Vereeniging tot bevor dering van). W. G. T. C. M. Gol, voorzitter, Mevr. J. M. van ItersonGraafland secretaresse, Mej. N. Goedewaagen penningmeesteresse, Mevr. C. IJssel de Schepper de Ridder, A. Goedewaagen Jr., J. F. Goddijn, Dr. J. Huges, P. C. de Vooys. Landbouw (Hollandsche Maatschappij van). Afdeeling Gouda en Omstreken. H. N. Valckenier de Greeve voorzitter, L. de Vries Jz. onder-voorzitter, B. Roos, secretaris-penningmeester, F. van Vliet Stolwijkersluis, W. Dogterom Haastrecht, A. Moons Mz. Waddingsveen, J. G. W. Naber Waddingsveen, M. Verdoold Cz. Stolwijk en M. C. de Jong AJz. Berkenwoude. Contributie f 3,Elk lid ontvangt gratis het Landbouw-weekblad. Lawn-Tennisclnb (Goudsche). Opgericht 1886. J. H. Schouten president, Mej. C. L. J. Overbosch secretaresse, Mej. J. A. Hoogendijk van Cappellen penning meesteresse, P. R. Kuipers en J. K. Lammerts. Lawn-Tennisclub „Be Quick”. J. de Ven voorzitter, G. Dekker secretaris, Krugerlaan, Mej. T. Glavimans penningmeesteresse, K. Slop commissaris van het materieel, Mej. S. Beszelzen. Lawn-Tennisclub T.I.O.D. (Goudsche). Joh. Montijn voorzitter, M.J.C. Büchli secretaris, F. Hoogendijk penningmeester, F. Geitel commissaris van het materieel. Leesgezelschap „Gouda”. Dr. A. van IJsendijk voorzitter, N. F. Cambier van Nooten secretaris, Mevr. A. G. Douwes DekkerPost van Leggeloo penning meesteresse. Leesvereeniging (Goudsche). H. E. van der Roer voorzitter, W. Liefdadigheids-Vereeniging (R.K.) St. Liduina. Koninklijk goedgekeurd. E. Sandmann voorzitster, A. Kabel secretaresse, M. de Graaf penningmeesteresse, en P. de Jong. Deze dames-vereeniging houdt en uitdeden van onderkleeding aan R.K. armen, waarvoor zij éénmaal per jaar bij gegoede Katholieken een gift komt vragen. Metselaars-Vereeniging „Onderl. Hulpbetoon”. A. J. de Jong voorzitter, A. Grendel vice-voorzitter, A. H. Kulik Jr. secretaris, H. Rabouw penningmeester, C. Verschut, J. van der Klis, H. J. Verblauw en J. W. M. Kulik commissarissen. Het doel is gelijk aan dat der vereeniging voor timmerlieden. Mettray (Nederlandsch). G. Prince penningmeester. Middenstandsvereeniging (R.K.) „De Hanze”. J. A. Donker voorzitter, H. S. H. van Pelt, secretaris, W. C. Werning penningmeester, B. de Jong geestel. adviseur. Hoogendijk secretaresse-penningmeesteresse, Mej. M. Schuytbest, Mej. 1.1. W. Ik A" Z. «TM A ff .1.1tz.mX Ik X ZIT.M A If *rr n Mi —i1 M M C? Xmm M X mm C? Mi mm a. X A. DemmersStraver. Kleermakers-Vereeniging „Onderl. Hulpbetoon”. Opgericht Februari 1859. Hub. L. Klingen voorzitter, T. Lens vice-voorzitter, W. L. van der Steen secre taris, Kleiwegstraat 17, A. J. v. d. Sanden penningmeester, J. de Mol, J. Moerman, K. Schuling en G. Boot commissarissen. Het doel is onderlinge geldelijke bijstand in geval van ziekte; bovendien een geldelijke uitkeering bij overlijden. Kruisverbond „St. Bernardus”. R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alco holisme. Opgericht 2 September 1900. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 11 Maart 1901, No. 10. kap. W. J. Slenders geestelijk adviseur, G. C.J. D. Kropman voorzitter, J. Stolwijk vice-voorzitter,ie secretaris, P. Krom 2e secre taris, Th. Steen winkel ie penningmeester, J. van der Wouden 2e penningmeester, C. J. v. Straaten commissaris. Kunstkring. J. H. van der Voort voorzitter, R. W. H. Pitlo secretaris, Dr. A. jawal secretaris, H. j. van Weelde penningmeester, C. van Ardenne, Kiesvereeniging „Nederland en Oranje” (Centrale Anti-Revolutionnaire). (Voor het Hoofdkiesdistrict Gouda van de Tweede Kamer der Staten-Generaal) R. U. Jongenburger voorzitter, P. D. Muylwijk vice-zoorzitter, W. A. Piets secre taris, P. A. Vingerling penningmeester, H. M. Dercksen, A. Vingerling (modera- men), N. R. van den Berg te Stolwijk, P. van der Spek te Moercappelle. C. Hogeweg te Nieuwerkerk a/d IJsel, A. Hoogendijk te Ouderkerk a/d IJsel, J. Berg huis te Waddingsveen, A. de Jong Az. te Krimpen a/d IJsel, J. Vermeulen Cz. te Krimpen a/d IJsel, T. van Duyvendijk te Lekkerkerk, D. Tom te Gouderak, J. Guldemond te Boskoop, J. Tom te Moordrecht, A. Vuijk te Cappelle a/d IJsel. Kiesvereeniging „Vreest God, eert den Koning” (Plaatselijke Anti-Revo lutionnaire). P. J. Kolijn voorzitter, J. H. van der Waal secretaris, J. P. Kasteleijn Penningmeester, H. M. Dercksen, N. van Vliet, A. R. van de Putte, P. D. Muylwijk, Th. van Straalen en P. Blazer. Kiesvereenigingen (R. K.). Afdeeling Tweede Kamer, Centrale R. K. Kies vereeniging. Eerelid: H. H. Weck, Dr. A. C. A. Hoffman voorzitter, secretaris, C. B. Lünneman te Boskoop penningmeester. Afdeeling Provinciale Staten, Centrale R. K. Kiesvereening. Dr. A. C. A. Hoffman, ie voorzitter, Th. Jansen te Haastrecht 2e voorzitter,secretaris, C. B. van Baeren te Schoonhoven, 2e secretaris, P. J. C. Ruijs penningmeester te Oudewater. Afdeeling Gemeenteraad. Plaatselijke R. K. Kiesvereeniging. C. H. Koemans ie voorzitter, Dr. A. C. A. Hoffman 2e voorzitter, J. P. J. Ahsmann ie secretaris, N. Koch 2e secretaris, C. Luger penningmeester, C. P. W. Dessing, H. A. Leeflang, L. J. Jaspers en J. A. Donker. Kiesvereeniging „Kerkelijk Beheer”. H. J. Nederhorst voorzitter, J. A. P. Montijn waarnemend voorzitter, W. Kromhout secretaris, A. van Reedt Dortland penningmeester, W. Kromhout, C. van Veen Az., A. Goedewaagen Sr., C. van Krimpen. Kinderbewaarplaats. Mej. J. C. Ie Rütte presidente, Mevr. K. A. Braat Hoogendijk secretaresse-penningmeesteresse, Mej. M. Schuytbest, Mej. E. C. de Bakker, Mevr. M. KroonKikkert, Mevr. M. van der Straaten—Spruijt en Mevr.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 55