n. QUflHT, Lederwaren, Reis-flrtikelen. LOTEHDEB1ET. J. T. SÜJflRTSEHBURB, Algemeene Boek=t Muziek= en Kantoorboekhandel. BDUDfi. KLEIWEB 7, o Hoffers cn Luxe ffriikelEn. =u Advertentiebureau. Leesbibliotheek. Magazijn van Kantoor-, School-eh TEEkenbEhoEften. BAHLMAAN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnmmer S10. Mantels, Ja pons tollen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij Stoffeerderij. W V Leeshirichting van Binnen- en Buitenlandsche Tijdschriften. Magazijn voor Photo-Artikelen voor Amateur-Photografen. KLEIWEG 39. GOUDA. KLEIWEG 39. io8 O O Middenstands Credietbank (Coöp. Centrale) te Delft afd. Gouda. H. S. H. van Pelt administrateur. Kantoor R. K. Leesvereeniging Westhaven. Kantooruren Maandag, Donderdag en Zaterdag 912 en 24 uur. Militairen (Tehuis voor) Peperstraat 54. R. U. Jongerburger president.. L. F. Duymar van Twist secretaris-penningmeester, P. W. Kamphuizen, J. van Galen, J. de Raadt, K. Wessels en Ds. J. C. Bijl. D. Meiboom, huisvader. Militairen-Vereeniging (R. K.) in de St. Theodorus-Stichting, Westhaven. C. P. W. Dessing voorzitter, L. A. A. van der Sanden secretaris, P. H. J. van Wankum penningmeester, P. J. M. van der Burg R. K. Pr. directeur. Moederlijke Liefdadigheid (Genootschap van). De vereeniging beoogt ver- leenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen. Mevr. A. J. MontijnSchelling presidente, Mevr. J. P. van de VeldeSmits, secr.-penningm. Mevr. L. Prince Schim van der Loeff, Mevr. Cambier van NootenFeith, Mevr. Hoogendijk van Capellenvan Houwinge, Mevr, van der TorrenOosthoek, Mevr. Martens Huijgens, Mevr, van Haansbergenvan Effen, Muziekcorps (Vereeniging tot instandhouding van het Goudsch). A. van Reedt Dortland voorzitter, C. van Veen Az., D. Hoogendijk, B. H. van de Werve, W. Kettler secretaris-penningm. Muziekvereeniging „De Baanbreker”. Onderafd. van de afd. Gouda der Nat. Chr. Geh. Onth. vereeniging. L. N. Poldervaart voorzitter, J. van Leeuwen secre taris, M. de Jong penningmeester, P. Berlijn directeur. Nederlandsch Verbond (Algemeen). Afdeeling Gouda, J. H. van der Voort voorzitter, J. G. Kropman secretaris, H. M. Dercksen penningmeester, N. F. Cambier van Nooten, H. Knuttel, B. A. Burger, G. Bouters. Doel: Verhooging van de zedelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen stam en handhaving en ver breiding van de Nederlandsche Taal. Nut van ’t Algemeen (Maatschappij tot). Departement Gouda. A. H. Teepe voorzitter, C. J. M. Kroon secretaris, T. Crebas penningmeester, A. Goedewaagen, H. J. de Voogt, B. P. van Cittert en H. Knuttel. Nijverheid (Maatschappij van). Departement Gouda. Dr. A. C. Geitel voor zitter, P. C. de Vooys secretaris, L. Koole Wz. penningmeester, M. A. J. Korten oever en Dr. B. W. van Eldik Thieme. Contributie f 5,25 per jaar, waarvoor men tevens het Tijdschrift van Nijverheid in eigendom ontvangt. Onder-officieren-Vereeniging (Nationale Christen). Goedgekeurd bij Kon. Besluit d.d. 14 Juli 1902 no 64. Afdeeling Gouda. G. Korenhof voorzitter, W. Meilof secretaris, H. van Vliet, penningmeester. Onderwijzers (Bond van Ned.). Afdeeling Gouda en Omstreken. C. H. N. de Nooijer voorzitter, G. Rensink 2e voorzitter, P. de Vos secretaris, Krugerlaan 81t H. Meijer 2e secretaris, J. A. Broere penningmeester. Onderwjjzers-Genootschap (Ned.). Afdeeling Gouda. J. Slop voorzitter, G. D. Heij vice-voorzitter, J. Scheygrond secretaris, C. J. de Ruwe vise-secretaris, J. Zuijdam penningmeester. Commissie voor het Ondersteuningsfonds de heeren: B. P. van Cittert, G. N. Kruisheer en G. D. Heij. Bestuurders der Spaarbank de heeren G. N. Kruis heer, B. P. van Cittert (corresp.) en G. D. Heij. Commissarissen der Spaarbank

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 56