BAIILMAW Co., MARKT 9, GOUDA Telephoonnummer S10. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. Ill no J. Slop. Correspondent voor de Levensverzekering-maat- i „Ons Belang” (Coöperatieve Vereeniging tot Ex- van Rijmenam voorzitter, Joh. Mulder secretaris, N. S. vice-voorzitterP. J. Bellaart Jr. secretaris, A. van der Kroef en C. A. M. Spruijt commissarissen. Politiehonden Dresseerclub (Goudsche). F. J. A. H. Hendriksz, eere-voorzitter, H. J. Nederhorst Jr. eerelid, C. P. J. Boer voorzitter, J. van der Straaten secretaris, J. W. A. Roos penningmeester, H. Akkerman, T. Woudenberg. Postduiven-Vereeniging „de Postduif”. Goedgekeurd bij Kon. Besl. van 27 Febr. 1905, Stsbl. No. 76. C. Steensma voorzitter, C. A. M. Spruijt secretaris penningmeester, L. W. Veen commissaris. Postduivententoonstellingsclub „de Vereenigde Goudsche Postduivenlief hebbers”. Opgericht 26 Januari 1908. C. P. J. Boer voorzitter, A. J. van Werk- hooven vice-voorzitter, P. M. van Waas secretaris, P. M. van Leeuwen vice-secretaris, C. A. M. Spruijt penningmeester, A. Jansen vice-penningmeester, C. W. Blok en J. G. Jongeneel. Pottenbakkers-Vereeniging. A. Goedewaagen Sr. voorzitter, A. Jonker Cz. secretaris, A. Goedewaagen Jr. penningmeester. Propaganda- en Studieclub. (Zie Studieclub). Protestantenbond (Nederlandsche). Afdeeling Gouda en Omstreken. H. van Assendelft voorzitter, T. Crebas secretaris, D. Hoogendijk penningmeester, P. G. Overeijnder en C. J. C. Hoogendijk. „Providentia” (Vereeniging). Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 20 Maart 1893, Stct. No. 127. W. B. F. Grevenstuk voorzitter, H. v. d. Graaff 2e voorzitter, E.J. Nijkamp secretaris-boekhouder, M. van Heijningen 2e secretaris, W. Roepers pen ningmeester, A. Engelbrecht 2e penningmeester, A. Verbruggen bestuurder, C. San ders, H. Bosman, J. Glasbeek, D. van der Tooren en J. van der Laan commissarissen van toezicht, H. F. C. Gerritsen bode. Donateurs-Commissie: W. de Mol, N. A. van der Ree. Contributie voor gehuwden 13 cents en voor ongehuwden 11 cents per week. Uitkeering bü ziekte, 16 weken per jaar, 15,— per week; bü overlijden van een gehuwd lid f 50,—. Gehuwden genieten bü de bevalling hunner vrouw eene uilkeering in eens van f 5,—. 40 donateurs en 426 leden. Aan zieken die langer dan 16 weken ziek zün, wordt uit de reservekas nog 16 weken ondersteuning verstrekt en wel ten hoogste f 2,50 per week. Pypeneering binnen Gouda, (Vereeniging). Goedgekeurd bij Kon. Besl. van 7 Oct. 1911, No. 251. O. A. van der Want voorzitter, I. van der Want secretaris, A. Goedewaagen Sr. penningmeester. Rechtsbureau voor Arbeiders (R.K.) Instelling van het plaatsel. comité van de Kath. Soc. Actie. J. Kasbergen Kuiperstraat 2, secretaris, Mr. E. J. J. van der Heijden, Rechtskundig Adviseur. Houdt zitting alle Vrijdagavonden van 81/29V2 uur in het Bondsgebouw, Westhaven 47. Redding van Drenkelingen (Maatschappij tot). Opgericht in 1867 te Am sterdam. Afdeeling Gouda. B. G. J. Evers correspondent. Restauratie-Commissie der St. Janskerk. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 20 Februari 1903, No. 56. R. L. Martens voorzitter, A. Dortland, J. H. van Eeghen Amsterdam, P. W. Kamphuizen, Jhr. B. W. F. van Riemsdijk Amsterdam, Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers, Olst, Ds. A. Wartena Scheveningen, Dr. A. van IJsendijk, de heeren R. Leopold en schappij de heer J. Slop. Onroerende Goederen ploitatie van). W. I. D. Polak penningmeester, A. de Goederen en L. van der Beek commissarissen. Ooglyders (Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende) te Utrecht. G. Prince correspondent. Openbare Feesten (Commissie voor). R. L. Martens eere-voorzitter, H. N. Valckenier de Greeve voorzitter, A. van Reedt Dortland vice-voorzitter, B. P. van van Cittert secretaris, H. J. Nederhorst Jr. penningmeester, A. J.J. Vos, bestuurslid, J. J. Bantzinger, H. J. Bitter, P. Bokhoven Wz., H. A. C. Brinkman, B. A. Burger, P. H. van Cittert, I. van Dantzig,J. L. van Eijk, C. G. van Gent, A. Goedewaagen Jr,, Th. de Graaf, A. A. M. Groos, B. D. Grootendorst, F. J. A. H. Hendriksz, H. W. G. Holland, H. H. van Heuvelen, W. A. Hoyng, W. M. van Hulzen, L. J. Jaspers, C. J. M. Kroon, J. B. van der Maden, R. Moerkerk, A. Mul, H.J. Nederhorst Sr., H. Ouderkerk, P. van der Pol, L. A. H. J. M. Quant, P. A. de Ridder, B. Sibbes, C. G. Spit, A. H. Teepe. Oude Mannenhuis. Regenten: Mr. D. N. Brouwer, G. Prince, N. F. Cambier van Nooten, J. A. P. Montijn. Regentessen: Mevr. J. P. van de VeldeSmits, Mevr. J. M. van ItersonGraafland, Mej. P. E. Holtius. Huismeester en huis- meesteres: J. W. Vermeulen en Echtgenoote. Oude Mannen- en Vrouwenhuis (Centraal Israëlitisch). (Zie Armbestuur, Isr.) Oud-Onderofficieren (Koninkl. Nederl. Bond van). Afdeeling Gouda. Th. J. Droste voorzitter, J. C. L. Blotkamp secretaris, J. van Leeuwen penningmeester, J. B. van der Maden ie commissaris, L. Edelkoort 2e commissaris, J. D. van Buuren sergeant Majoor 4e Reg. Inf., mil. adviseur. Correspondent voor de stoffelijke belangen, de le Commissaris. Het doel van den bond is: Toewijding aan Vorstin en Vaderland, en de behartiging van de stoffelyke belangen zijner leden in het Maatschappelük leven met bepaalde uitsluiting van alle politieke en godsdienstige belangen. Passanten Vereeniging „Hochnasath Orachiem” (Voor hulpbehoevende doorreizigers). A. Ketellapper eere-voorzitter, D. Leefsma voorzitter, S. M. Katz secretaris-thesaurier, A. Sanders bode. „Patrimonium” (Nederl. Werklieden-Verbond). P. J. Kolijn ie voorzitter, A. W. van der Graaff 2e voorzitter, N. van Vliet ie secretaris, D. Hamerslag 2e secretaris, E. C. van der Kley ie penningmeester, J. P. Wegenwijs 2e penning meester, G. Rietveld Algemeen Adjunct. Commissie van Advies, f. van Galen, G Krook, Patroons-Vereeniging voor Patroons in de Bouw- en aanverwante vakken. W. A. Verbruggen voorzitter, H. C. van Staveren vice-voorzitter, P. Bokhoven Wz. secretaris, H. Smit vice-secretaris, P. Maree penningmeester,D. de Jong, W. J. M. van Leeuwen, H. de Jong, Th. van Dijk en C. Sanders. Pieuse Vereeniging Gemieloes Gasodiem. D. Leefsma voorzitter S. M. Katz vice-voorzitter, D. Davidson thesaurier. A. Ketellapper predikant. Pluimveehouderij in Nederland (Vereeniging tot bevordering der). Onder- Afdeeling Gouda en Omstreken. J. H. van der Torren Kz. voorzitter, P. Kersbergen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 57