BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telepboonnammer 2i0. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMANA' Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnuninier £10. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. ii4 «5 Eijk, G. Bouters. R. U. Jongenburger, C.J. M. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stofïeerderij. I i FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. Financieele commissie. J. L. van Kroon, I. IJssel de Schepper. Perscommissie. H. Knuttel, P. de Boer, I. van Dantzig, J. G. C. Kamphuizen, Mr. F. H. Kranenburg. Feestcommissie. I. IJssel de Schepper, J. L. van Eijk, C. van Veen Az. A.J.J. Kranenburg, J. A. Donker, L. W. C. G. van der Studie en Propagandaclub (Vrijzinnige). Opgericht 22 Nov. 1911. Goedgekeurd bij Kon Besl. van 24 Aug. 1912. No. 33. I. van der Want voorzitter, Mr. E. M. B. Kortenoever vice-voorzitter, F. Tieter secretaris, A. Mogendorff penningmeester, L. v. d. Beek, E. J. Vonk en P. Schoonderwoerd. Leden kunnen zijn alle jonge lieden van 16 jaar, de vrijzinnige beginselen toegedaan en woonachtig in het kies district Gouda. Donateurs kunnen zijn alle personen, onverschillig waar woonachtig tegen een bijdrage van minstens f 1,per jaar. „De Stuers” (Nederlandsche Vereeniging). Afdeeling Gouda, 22 leden. Dr. A. Montagne Iz. correspondent. Het doel der vereeniging is om aan behoeftige ver minkten kunstledematen te verstrekken. Contributie f 2,50 per jaar. Stichtelijke Blaadjes (Vereeniging tot verspreiding van). Afdeeling Gouda. H. van Assendelft voorzitter, J. de Ven secretaris, T. Crebas penningmeester. Lidmaatschap f2,50 per jaar. Begunstigers f0,50 als minimum. Aan de leden worden blaadjes verstrekt ter verspreiding. Tabitha. Mevr. Berkelbach van der Sprenkel’t Hooft, voorzitster, Mej. N. J. Schelling thesaurierster, Mevr. GeelhuysenAdriani en Mej. A. J. W. P. Montijn. Het doel dezer vereeniging is aan minvermogenden kleedingstukken naarmate van derzelver behoeften te verschaffen. 4 werkende en 46 contribueerende leden. „Tentoonstelling 1913” (Comité). Dagelijksch bestuur R. L. Martens voorzitter» J. van Kranenburg secretaris, J. L. van Eijk penningmeester, Dr. A. C. Geitel» I. IJssel de Schepper, H. Knuttel, P. de Boer, G. Bouters, I. van Dantzig, J. A* Donker, L. W. C. G. van der Garden, A. Goedewaagen Jr., W. A. Hoyng, R. U* Jongenburger, J. G. C. Kamphuizen, L. Koole, M. A. J. Kortenoever, Mr. F. H- Kranenburg, C. J. M. Kroon, P. A. van der Pol, P. A. Schroot, A. Steensma, F.J- Swartwout de Hoog, H. N. Valckenier de Greeve, C. van Veen Az., J. Vergeer, P. C. de Vooys, A. J. J, Vos, A. D. van Vreumingen, A. J. IJsselstijn Az., W. J- van Zanen. Onderafdeelingen Centrale Commissie. R. L. Martens, Dr. A. C. Geitel, J. L. van Eijk, H. Knuttel, I. IJssel de Schepper, J. van Kranenburg. Gebouwen en Terrein-Commissie. R. L. Martens, L. Koole, A. Steensma, F. J. Swartwout de Hoog, H. N. Valckenier de Greeve. Inzenders-Gommissie. Dr. A. C. Geitel, M. A. J. Kortenoever, J. Vergeer, P. C. de Vooys, A. D. van Vreumingen. Versieringscommissie. R. L. Martens, A. Goedewaagen Jr., W. A. Hoyng, P. A. Schroot, W. J. van Zanen. Spaar- en Hulpbank. Commissarissen: Mr. D. N. Brouwer voorzitter, D. Hoo- gendijk, C. D. Julius, H. Braat, Dr. A. van IJsendijk, JE. Steensma, H. Knuttel, A. C. Cosijn, J. H. Teeling, A. H. Spruijt, C. J. M. Kroon, N. F. Cambier van Nooten, A. Goedewaagen Jr., A. van Reedt Dortland boekhouder-secretaris. Steenkolen Vereeniging „De Volharding”. M. J. Hageman voorzitter, L. van Kersbergen secretaris, Bockenbergstraat 64. Steenkolen Vereeniging „Winterzorg”. M. Mallon voorzitter, P. Schoonder woerd 2e voorzitter, D. Hamerslag secretaris-penningm., A. Mulder, 2e secretaris penningmeester, H. Molenaar, Th. Broer en W. M. Elshout commissarissen. Boden: H. van Maaren, H. F. C. Gerritsen. Vos, A. J. IJsselstijn Az. Transportcommissie. J. van Garden, P. van der Pol. „Tesselschade” (Alg. Ned. Vrouwen-Vereeniging). Afdeeling Gouda. Mevr. L. PrinceSchim van der Loeff presidente en directrice van het bemiddelings bureau, Mevrouw M. van Rijn van AlkemadeDijxhoorn secr.-penn., Mevrouw A. MontijnMolenaar directrice van het voorlichtingsbureau, Mevrouw A. Cambier van NootenFeith en Theologisch Genootschap „Resjit Chokma”. A. Ketellapper eere-voorzitter en leeraar, D. Leefsma voorzitter, S. Katz secretaris-penningmeester, A. Sanders bode. Timmerliedenvereeniging. Onder de zinspreuk„Zorg voor de Toekomst”. A. Koot Jr. voorzitter, Th. Revet secretaris, A. Klopper penningmeester, J. Klop per en W. van Hoorn commissarissen. Het doel isonderlinge geldelijke bijstand in geval van ziekte of overlijden. Contributie 12 ets. per week, 110 leden. In ge val van ziek zijn ontvangt men f 6.per week. Tooneelclub „de Goudsbloem”. Opgericht 14 Mei 1905. M. Esser voorzitter, B. D. Grootendorst secretaris, J. H. van den Bosch penningmeester, J. D. de Bock en Mej. T. W. de Bock commissarissen, H. A. Westbroek regisseur. Tooneelvereeniging „Nut en Genoegen”. Opgericht 23 Mei 1892. J. W. Woerlee te ’sGravenhage en A. J. H. van Deurzen te Rotterdam eere-leden. F. Janssen president, H. Kuijten secretaris, A. L. Bouwmeester vice-secretaris, B. S. Groeneveld penningmeester, W. J. Sirre vice-penningmeester, A. L. Bouw meester Regisseur. Tooneelvereeniging „T. A. V. E. N. U”. B. Weeldenburg voorzitter, A. M. P. van Raay Ketelstraat 65 secretaris, C. van Buuren penningmeester, G. J. Agten en A. de Korte commissarissen, B. Natzijl regisseur. Tooneelvereeniging „Harmonie” opgericht 4 Maart 1906. G. de Jong voor zitter, Chr. de Rek secretaris Raam 344, J. Verkaaik ie. penningmeester, J. van Loon 2e. penningmeester, J. Smient regisseur. Tuberculose (Vereeniging tot bestrijding der), voor Gouda en omstreken. Dr. P. J. A. Levedag, arts voorzitter, Dr. K. Büchli, rijksveearts 2e voorzitter, P. Beijers, arts ie secretaris, Dr. A. C. A. Hoffman, arts 2e secretaris, W. A. Hoyng penningmeester, Mevrouw Bruns, Mevrouw Hoyng, B. G. J. Evers arts, Joh. Mulder, W. M. Elshout en N. A. van der Ree leden. Mej. S. P. Ouweleen enquetrice. Typografenbond (Alg. Ned.). Afdeeling Gouda. A. Faber, voorzitter, W. J. de Rotte Jz. secretaris Houtmansgracht 8, M. Gardenier penningmeester, R. W. Roersma, W. Sanders, F. Bastink. „Vergunning” (Nederlandsche Bond). Afdeeling Gouda. J. Woudenberg ie voorzitter, E. H. van Mild 2e voorzitter, C. van Vliet ie secretaris,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 59