B1HLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210 Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLliON Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. n6 117 B. J. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behanger ij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. secre- der ie commissaris, 2e secretaris, J. P. Schneijder penningmeester, F. Christensen Th. W. J. Peeters 2e commissaris. Verzekering-Maatschappyen en Ziekenfondsen (Vereeniging van Vertegen woordigers van) „Ons VerzekeringsbelangP. J. v. d. Wolf voorzitter, C. A. Schotborgh secretaris, G. J. Flux penningmeester, A. Bijl en B. van Rooselaar, commissarissen. St. Vincentius Vereeniging O. L. V. Hemelvaart. Goedgek. bij Kon. Besl. A. A. M. Groos voorzitter, H. M. G. de Moree vice-voorzitter, A. A. Janssen secretaris, R. van Haeren penningmeester, H. Duijnstee magazijnmeester, N. C. M. Koch bibliothecaris. Voetbalclub „Olympia” (Zie op Cricket). Voetbalclub „Gouda”, opgericht 5 September 1906. P. Sanders voorzitter, C. Verstoep secretaris Bogen 63, B. S. Groene veld penningmeester, W. Tamse en J. Borst commissarissen. Voetbalclub T. O. P. Opgericht 9 April 1908. Terrein Winterdijk. H. J. Neder- horst Jr. beschermheer, H. Bouters voorzitter, P. Begeer 2e voorzitter, A. Schulmg secretaris Groenendaal 50, P. Zwart 2e secretaris, Joh. Overeijnder penningmeester, B. Kapteijn commissaris van het materieel, A. van der Sanden ie captain. Voetbalvereeniging „Volksweerbaarheid Gouda”. A. Brinkman voorzitter, C. W. Streefland secretaris, A. de Reus penningmeester, N. Faay commissaris van het materieel, D. Vis en J. Looyaard, bestuursleden. Volksbibliotheek der Maatschappij tot Nut van’t Algemeen. Departement Gouda. (In ’t gebouw der Spaarbank). De Bibliotheek is geopend in de winter maanden des Vrijdagsavonds van 810 uur. Leesgeld per boek en per week 2 cents. Kosten van inschrijving 5 cents. Commissaris B. P. van Cittert voorzitter, H. A. C. Brinkman secretaris-penningmeester, W. de Ven, N. A. van der Ree, J. P. van den Bosch, J. van der Jagt, J. L. Belonje, A. W. v. d. Kleyn en B. D. Grootendorst. Volksbond (Afdeeling Gouda van den) W. Gol voorzitter, H. C. German secretaris, T. Crebas penningmeester, W. M. Elshout, C. J, C. Hoogendijk en J. C. L. Blotkamp. Volksbond (Ned. Roomsch Katholieke). Bondsgebouw Westhaven 67. Opge richt 22 Maart 1893. Kon. goedgekeurd 25 Juli 1904, No. 43. Afdeeling Gouda. De met een geteekende vereenigingen zijn onderafdeelingen. J. A. Küpers deken en pastoor, beschermheer. Eereleden: Mgr. H. Konings pastoor te Amsterdam, D. F. G. Pichot pastoor te Hellevoetsluis, J. P. G. Tack pastoor St. Jozef Parochie, N. van Hassel kap. o. p. te Nijmegen, H. Ermann Wijnhaven te Rotterdam, A. J. J. te Winkel r. k. p. te Brussel, H. M. Reuzer kapelaan te Amsterdam, J. G. Kropman hoofd der R. K. Bijzondere School te Gouda. Leden van verdiensteH. D. Brink te Amsterdam, A. J. van Vliet te 's Gra- venhage, J. van Blokland te Vlaardingen, Dr. A. C. A. Hoftman te Gouda, D. L. Brouwer te Hilversum. Bestuur. C. van Kooten ie voorzitter, G. J. Agten 2e voorzitter, J. Smits ie secretaris, B. Lakerveld 2e secretaris, M. Kastelein ie penningmeester A. Heer- kens 2e penningmeester, C. de Korte, M. Boere en J. Lorjé commissarissen, B. P. M. de Jong geestelijk adviseur. Leden van den Centralen Raad: J. Th. Imholz, H. Spruijt en B. J. van Raay *Comité „Hulp in Nood”. L. A. Vermeij voorzitter, W. A. Prinsenberg secre- taris, A. A. van Setten penningmeester, J. Spoel en C. Bakker commissarissen- DoelOndersteuning bij werkeloosheid en ziekte. *Commissie van Onderzoek. C. Houdijk voorzitter, F. K. J. Kagie secretaris, B. van Rooselaar, ,C Verkleij commissarissen. *Kalk- en Steenbewerkersvereeniging. J. Nieuwenhuizen voorzitter, M. van Leeuwen secretaris. *Winterprovisie. M. Kasteleijn voorzitter, L. J. Boegheim secretaris, M. J. de Jong penningmeester. *Spaarkas St. Antonius van Padua. H. J. A. van Rooyen voorzitter, H. Spruijt secretaris-boekhouder. *Tabaksbewerkers-Afdeeling „Franciscus Xaverius”. R. ter Horst voorzitter, A. Geul, secretaris. *Vaandelwacht. G. van Putten voorzitter, H. Wijnhof, A. A. van Setten. ^Apologetische cursus. A. de Mol voorzitter, A. Mul secretaris. *Propaganda-Club „Mgr. Schaepman”. C. Schenk Jr. voorzitter, C. Verkleij taris-penningmeester, J. C. Rietveld 2e secretaris-penningmeester, Jac. van Kind alg. plaatsverv., C. Houdijk commissaris. ^Commissie „Eerbied in Gods huis’’. J. Nieuwenhuizen secretaris. *Timmerlieden en Houtbewerkersvereeniging „St. Joseph1’. Nic. de Korte voor zitter, N. Rijs secretaris, C. de Korte penningmeester. ^Metaalbewerkers „St. Eloy”. G. J. Agten, Bothstraat, correspondent. ^„Moderato”. J. Daudt voorzitter, A. van Berkel secretaris. *Typografenafdeeling „Pius X”. M. Boere voorzitter, J. Straver secretaris, J. Klaverveld penningmeester. *Spoor- en Tramwegpersoneel „St Johannes’’. J. Leerintveld voorzitter, A. den Riet Moordrecht, secretaris. Volks- en Schoolbaden (Goudsche Vereeniging voor). Dr. P. J. A. Levedag voorzitter, Mr. F. H. Kranenburg secretaris, C. J. M. Kroon penningmeester, Mevr. PrinceSchim van der Loeff, G. N. Kruisheer, J. L. Belonje. P. J. Kolijn, L. Koole Wzn. B. G. J. Evers, I. van Dantzig en Volkssanatoria. Subcommissie voor „Gouda en Omstreken”, van de Vereeniging tot oprichting en exploitatie van Volkssanatoria voor Borstlijders in Nederland. P. W. Mari te Moordrecht voorzitter, Dr. P. J. A. Levedag secretaris, J. A. P. Montijn penningmeester. Volksweerbaarheid. Afdeeling Gouda 200 leden. H. A. C. Brinkman voor zitter, J. Olman secretaris, J. L. Hulleman, N. Uitendaal, N. D. Gravesteijn, J. Koppendraaier, W. Gijzenij, J. Rem. Aangesloten vereenigingen. I. Schietvereeniging „Volksweerbaarheid Gouda”, goedgekeurd bij Kon. Besluit van 17 December 1900, No. 24. Commissaris van wapenen en munitie J. L. Hulleman. II. Marsch- en Velddienstafdeeling. J. L. Hulleman commandant, A. J. Ver meulen voorzitter, N. Uitendaal secretaris, W. Bouwer penningmeester, N. van Asch commissaris, N. van As, bode. Vrouwenkiesrecht (Nederl. Bond voor). Afdeeling Gouda en Omstreken. Mej. N. Bonte voorzitster, Dr. P. J. A. Levedag 2e voorzitter, Mej. N. Brouwer secre-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 60