<5 P. VERMIJ, Anthraciet VERMIJ’s BRANDSTOFFENHANDEL ANTHRACIET. GEVESTIGD SINDS 1864. Adres voor het leveren van Anthraciet, Cokes, Bruinkool Steenkolen, Briketten, Houtskool Briketten, Houtvuur- Friesche Turf, makers, Hollandsche en BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnnimer 310. Hantels, Japonstoffen, Tapijten. en verder alle soorten van BRANDSTOFFEN tegen billijken prijs. uit de Staatsmijn WILHELMINA, verkrijgbaar bij Groeneweg 61 Gouda. Bevordert de NATIONALE MIJNINDUSTRIE en STOOKT de alom gunstig bekend staande n8 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoff eer der ij Levering ook per wagon. taresse, J. L. Belonje 2e secretaris, A. van Dantzig penningmeester, Mevr. F. C. Imminkde Lange 2e penningmeesteres, Mej. C. van Reedt Dortland. Vrfte Universiteit (De). J. S. Langen correspondent. 2 leden en 22 begunstigers. Vrijzinnige Propaganda- en Studieclub. (Zie Propaganda). Weerbaarheids-Vereeniging „Burgerplicht”. Opgericht 10 Mei 1867. Erkend bij Z. M. besluit van 28 Juli 1867 No. 12. Staatscourant No. 180. H. Gij zenij voor zitter, M. Lakerveld secretaris-penningmeester, J. P. Mul, A. den Boer, W. Guyken, A. P. de Goede. De Leden betalen eene jaarlijksche contributie vaft drie gulden, desverkiezende te voldoen in maandelijksche termijnen van 25 cent, doch steeds bij vooruitbetaling. Zij, die zonder lid der vereeniging te zijn minstens drie gulden per jaar contri- bueeren, worden aangemerkt als donateur. Weeshuis (St. Joseph-). Regenten: C. A. B. Bantzinger president, B. G.J. Evers secretaris, H. J. A. van Rooyen penningmeester, M. Moons Az., Th. de Graaf en A. J. J. Vos. Weldadigheid (Maatschappy van). Afdeeling Gouda. G. Prince voorzitter, N. F. Cambier van Nooten secretaris,penningmeester. Contributie f 2,60 per jaar. Werkinrichting tot wering der Bedelary. Het lidmaatschap wordt verkregen door de betaling van een of meer centen daags of giften. Bestuurders. Jaar van aftreding. C. A. B. Bantzinger J. L. van Eijk. 1912. F. Herman Fz. onder-voorzitter B. H. v. d. Werve secretaris 1913. G. C. de Vooijs H. J. Nederhorst Sr. voorzitter 1914- G. Prince C. van Veen Az. 1915. A. Jonker Cz. 1916. Commissarissen: Jaar van aftreding 1913. C. van Veen, Mr. D. N. Brouwer, A. van Reedt Dortland, G. Bouters, Dr. A. C. Geitel. Jaar van aftreding 1914. J. C. L. F. Busch, R. L. Martens, H. Knuttel, Dr. A. van IJsendijk. Jaar van aftreding 1915. A. D. van Vreumingen, I. IJssel de Schepper, N. F. Cambier van Nooten, M. A. J. Kortenoever. Jaar van aftreding 1916. C. A. van Berkel, Dr. F. H. G. van Iterson, M. Peeters, L. C. Becking, Ph. Cats. Jaar van aftreding 1917. H. J. de Voogt, A. Dortland, J. H. van der Torren, B. G. J. Evers, I. A. van Rijn van Alkemade. Werkmansbond (Christelijk Nationale). Afdeeling Gouda. Ds. J. W. Berkel- bach v. d. Sprenkel Eere-Voorzitter, J. G. van Hofwegen ie voorzitter, K. Wessels 2e voorzitter, C.J. de Groot ie secretaris, L. C. Lafeber 2e secretaris, P.J. Spee ie penningmeester, H. de Heide 2e penningmeester, J. van Elk en A. I. de Mink Az. commissarissen. „Werkverschaffing” (Vereeniging). R. L. Martens, eere-voorzitter J. G. van Hofwegen voorzitter, G. Th. Steenland 2e voorzitter, J. N. de Groot secretaris, J. L. Belonje 2e secretaris,penningmeester, D. Hamerslag 2e penning meester, C. H. Koemans, F. K. J. Kagie, L. Reparon, E. C. van der Kleij, A. de Weger, A. W. van der Graaff, J. van Elk, C. de Korte en A. Hendriksen com missarissen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 61