I'. U i RA1ILMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonuumnier 210. Mantels, Japonstofien, Tapijten. BAIILMAAA Co., MARKT 9, GOUDA. Telepliooiininniuer 210 Mantels, Japonstofien, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOODA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. 120 121 secretaris, J. h ,Laat de L. ten Zangvereeniging „Hosanna” (Chr.). Directeur H. D. Baank te ’s Gravenhage, J. H. van de Waal voorzitter,secretaris, A. Vingerling Az. pen ningmeester, G. Bos muziekcommissaris. Zangvereeniging „Zang en Vriendschap” (Mannenkoor), met onderafdee- ling Gemengd koor. W. J. Zeltenrijch voorzitter, P. F. de Jong secretaris, Derde Kade 54e, J. Radix penningmeester, C. Luijnenburg muziek-commissaris, J. van den Berg bestuurslid. Zendelinggenootschap (Nederlandsch). Afdeeling Gouda L, ten Bosch secre- taris-penningmeester, tijd, voorzitter. Zendingsvereeniging (Nederlandsche), Afdeeling Gouda. H. A. Toen secretaris en penningmeester. Kinderzending. Avondschool der afdeeling met p.m. 150 kinderen. Eens per maand. Donderdag, in het Lokaal „tot Heil des Volks’’. Stuivers-Collectie. Onder bestuur van H. A. Toen, bij wien inlichtingen en „Zendingblaadjes” verkrijgbaar zijn, bovendien het orgaan. Zendingszaak (Vereeniging ter bevordering der). L. ten Bosch voorzitter, J. Visser secretaris, J. Vos penningmeester,}. Punselie, J. de Jong Hz. en F. C. Bik Sr. Ziekenzorg (Vereeniging) verbonden aan de Koninklijke Stearine Kaarsen fabriek Gouda. Leden zijn alle arbeiders (mannelijke en vrouwelijke) der fabriek W. G. Flux voorzitter, B. A. Zegers secretaris, M. H. G. Amsingh penningmeester. Doel: Geldelijke uitkeering bij ziekte, ongeval, bevalling en overlijden. Zondagsrust (Vereeniging). P. W. Kamphuizen voorzitter, G.J. Goedewaagen secretaris, J. van Elk penningmeester, M. P. Oosterbeek en F. Rietveld. 80 leden. Contributie f 0,50. Zondagsschool der Ned. Hervormde Kerk. Onder de zinspreuk: Kinderkens tot mij komen”. Gehouden in de St. Jans- en de Kleine Kerk. Bosch voorzitter, W. B. Blommendaal secretaris, M. van der Burg penningmeester, J. W. Berkelbach van der Sprenkel, P. W. Kamphuizen, J. Visser en F. Rietveld. Onderwijzend personeel 28. Aantal kinderen 700. Door Ds. J. Berkelbach v. d. Sprenkel wordt gehouden een cursus voor het onderwijzend personeel. Zondagsschool Jozef”. Gehouden in de Bijzondere school voor Chr. Nat. Onderwijs, Lange Groenendaal. 450 kinderen. A. A. C. van Asch voorzitter, T. A. van Eijk secretaris, G. Rietveld penningmeester. Zondagsschool (Protestantsche) Opgericht door de afdeeling Gouda van den Nederlankschen Protestantenbond gehouden in de Remonstrantsche Kerk en het gebouw van de Loge. H. van Assendelft voorzitter, Mej. P. Goedewaagen secre taresse, C. J. C. Hoogendijk penningm. Zondagsscholen der Afdeeling Gouda der Vereen. Tot Heil des Volks in de lokalen Peperstraat, Wilhelminastraat en Heerenstraat, te zamen 600 kinderen. B. Punselie voorzitter, H. A. Toen vice-voorzitter, B. Belonje secretaris, J. van Leeuwen vice-secretaris, G.J. van der Togt penningmeester, J.J. Bik vice-penning- meester, A. Boerma, G. Prince en J. E. van Dongen Bolding commissarissen. Zwemclub (Goudsche). J. Samsom voorzitter, N. Schilt, E. Hoogendijk van Cappellen secretaris, J. C. den Boer penningmeester, S. Smit commissaris. Aantal werkende leden pl.m. 65, werkende Damesleden pl.m.20,contribueerende leden 70. Winkeliers Vereeniging (Goudsche). A. D. van Vreumingen ie voorzitter, I. van Dantzig 2e voorzitter, T. Crebas ie secretaris, B. D. Grootendorst 2e secretaris, C. C. Krom ie penningmeester, J. van der Jagt, 2e penningmeester, Henri Duyn- stee commissaris. Afdeeling „Bureau Invordering”. J. G. C. Kamphuizen voorzitter, B. D. Grooten dorst secretaris, L. van der Beek penningmeester, K. de Jong Jz. J. J. Bik secre- taris-boekhouder. Bureau gevestigd Spieringstraat 83. Tot aanbieding van kwitan ties, en informaties geopend Maandag en Zaterdag 36 uur. Wijkverpleging der Ned. Herv. Gemeente. J. W. Berkelbach van der Spren kel voorzitter, J. E. Bijl secretaris, L. ten Bosch, J. G. Deur, F. C. Bik, G. Haags- man, P. Blazer, W. Blommendaal. Ijsclub „Gouda”. Mr. F. H. Kranenburg voorzitter, JE. Steensma vice-voor zitter, G. F. Witte van de Velde ie secretaris, A. Goedewaagen Jr. 2e secretaris, ie penningmeester, H. J. Nederhorst Jr. 2e penningmeester, A. J. Schilt, J. de Bruijne, W. van Vliet, Dr. J. W. Ie Grom. IJsvereeniging. (Zuid-Hollandsche) Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 13 Oct. 1897. No. 41. Hoofdbestuur: W. F. Margadant vooizitter, Mr. E. E. Kiersmavice- voorzitter, J. D. Looyen secretaris, H. van der Slooten penningmeester. District 10. (Moordrecht, Haastrecht, Waddingsveen, Reeuwijk, Gouda en Bode graven). Dr. S. S. Hoogstra, Gouda, districts-commissaris. Afdeeling Gouda en Omstreken. Opgericht 13 Febr. 1908. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 13 April 1908. No. 55. Beschermheer: R. L. Martens, Burgemeester van Gouda. Dr. S. S. Hoogstra voorzitter, J. A. W. Baart secretaris, H. Eyssen penningmeester, H. H. van Heuveln, A. W. van der Kleijn, L. Koole Wz., J. Ver geer, J. H. de Wilde, M. Sytsma. Lidmaatschap f 1. Zangvereeniging “Arnold Spoel” (Dames). Directeur J. H. B. Spaanderman, G. van Spengen president, W. den Hoed vice-president, Mej. A. Slob secretaresse Mej. M. de Bruijne penningmeesteresse, Mevr, van HeuvelnPelgrim, S. E. de Jongh, Mej. C. van Reedt Dortland bibliothecarisse. Zangvereeniging „Arti et Religioni” (R.K) Opgericht 1 Juni 1900. Directeur W. A. Hoyng voorzitter, G. de Groot vice-voorzitter, M. J. C. P. de Keijzer ie secretaris, Mej. J. Tholens 2e secretaresse, A. van Velzen, ie. penningmeester, Mevr. J. BertelsRijnaarts 2e penningmeesteresse, W. H. Baghuis en J. van der Sanden commissarissen, A. van Xanten en Mej. C. Schuttelaar, bi bliothecarissen. Zangvereeniging „Cresendo” voor gemengd koor (Christelijke). Onderafd. van den Chr. Nat. Werkmansbond. Directeur E. J. Nijkamp, eerelid, A. I. de Mink Az. ie voorzitter, D. W. van der Kemp, 2e voorzitter, M. van Heijningen Prins- Hendrikstraat 74, secretaris, J. Kelder, ie penningmeester, A. de Kroon, 2e pen ningmeester, P. Danens, muziek-commissaris. Repetitiën worden gehouden eiken Woensdagavond van 8I/210 uur °P de bovenzaal van de Melksalon „Hollandia” Markt. Zangvereeniging „Gouda”. (Gemengde) bestaande uit het personeel der „Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda”, I. IJssel de Schepper beschermheer, Dr. A. C. Geitel eere-voorzitter, P. Zanen directeur, L. van Kersbergen voor zitter, J. J. Schneider vice-voorzitter, C. J. IJsselstein secretaris, W. Bakker vice- secretaris, P. Danens penningmeester, J. J. W. IJsselstein vice-penningmeester C. van Ardenne muziekcommissaris.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 62