BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoflen, Tapijten. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telepboonnummer 210. Mantels, Japonstoflen, Tapijten. 123 122 >T» FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47 Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. Agenten van Verzekeringmaatschappyen, enz. J. B. BIEZEN AAR Jz., Correspondent der Brandwaarborgmaatscbappü »de Jong Co.” te Amsterdam. Hoofdagent der Binnenlandsche Vaartrisico-societeit te Amsterdam. Agent ZIEKENFONDSEN, VERZEKERING- EN WAARBORG MAATSCHAPPIJEN. Nieuw Algemeen Ziekenfonds voor Gouda. I. van der Want voorzitter, Dr. P. J. A. Levedag onder-voorzitter, A. H. Teepe secretaris, D. J. Hordijk penning meester, B. G. J. Evers, E. Grendel, E. J. Nijkamp, A. IJsselstein en J. L. Lafeber leden. Aan deze vereeniging zijn verbonden de Heeren Doctoren: Dr. J. H. Bakker Niemeijer, H. J. de Voogt, Dr. P. J. A. Levedag, M. Spruijt, P. de Boer, Dr. A. Montagne Iz. en B. G. J. Evers. Specialiteiten: J. J. Cramer tandarts, Dr. W. Schilperoort neus-, keel- en oor- arts, Dr. R. Reddingius oogarts en J. Haddérus Oostingh tandarts. Apothekers: E. Grendel, A. H. Teepe, P. Weijer, C. Luger, F. A Dee Jr. en Mej. N. Bonte. M. Gelijns boekh.-adm. Boden: G. J. Flux, C. A. Schotborgh en H. van Maaren. De Goudsche Coöperatieve Vereeniging voor Genees-, Heel- en Verlos kundige Hulp. Joh. Mulder voorzitter, J. N. de Groot secretaris, A. van Hertum penningmeester. Eigen Apotheek, Westhaven 31. A. Latenstein apotheker. Aan deze vereeniging zijn verbonden en kunnen de leden naar verkiezing laten ontbieden de heeren: P. Beijers, Dr. J. G. Rups, Dr. B. J. Broekhuizen en Dr. A. C. A. Hoffman Homoeopatisch arts. Als Specialiteiten kunnen worden ontboden: J. J. Cramer tandarts, Dr. R. Red dingius oogarts, Dr. W. Schilperoort neus-, keel- en oorarts. Boden: C. Plomp, H. F. C. Gerretsen, J. Janmaat en J. Bijl. Aan de leden wordt voor kliniekkosten 70°/o vergoed. De vereeniging heeft voor de leden een eigen afdeeling ziekenverplegingsartikelen. Maatschappij van verzekering tegen de risico van Ouderlingen Waarborg Naamlooze Vennootschap gevestigd te Gouda, J. A. P. Montijn, Directeur. Nederlandsche Brandwaarborg-Maatschappy, enkel van Landbouwers en Veehouders onderling. Opgericht in den jare 1850, gevestigd te Gouda. Directie Montijn. Onderlinge Brandverzekering-Maatschappy „Gouda”. Uitsluitend voor de Gemeente Gouda. Mr. M. M. Schim van der Loeff voorzitter, H.J. Nederhorst Sr. Om als werkend lid te worden aangenomen, moet men een contributie betalen van f 1 50 en een entrée van f 0,25. Donateurs als minimum jaarlijksche contributie fl,— Ieder, die lid der vereeniging wenscbt te worden, moet ztfn voornaam, naam en woon plaats door een lid schriftelijk aan den Secretaris doen opgeven, terwijl het bestuur over de aanneming der candidaten, als lid, beslist. Zwemschool. Commissie van toezicht: Dr. P. J. A. Levedag voorzitter, Dr. R. K. Boekmeijer, A. C. Cosijn, J. van Kranenburg, A. D. van Vreumingen secretaris. Zouavenbond (Algemeene Nederlandsche). (Onder patronaat van den H. Petrus) Opgericht 13 November 1892. Afdeeling Gouda. De met gemerkte ver eeniging is een onderafdeeling. C. Bredie voorzitter, L. J. Boegheim 2e voorzitter, C. Verkleij Jr. ie secretaris, J. van Ginneken 2e secretaris, J. F. Bredie ie pen ningmeester, S. J. Hornes 2e penningmeester. J. Rynhout commissaris. *Commissie van Onderzoek: L. J. Boegheim voorzitter, J, Rijnhout secretaris, J. F. Bredie commissaris. onder-voorzitter, A. van Reedt Dortland secretaris-penningmeester, W. Bokhoven, J. Breebaart Lz. A. Jonker Cz. en I. IJssel de Schepper. Onderl. Glasverzekering-Maatschappy „de Unie” C. G. van der Post, direc teur, Th. Schmidt secretaris, M.J. Oosterling penningmeester, C. P. W. Dessing Pz. commissaris. Onderstandskas voor zieke en gewonde Werklieden. Onder de zinspreuk „Draagt elkanders Lasten” F. van der Ploeg voorzitter, G. Rietveld secretaris, H. Leeuwenhoek en D. Verbeek commissarissen, T. A. van Eijk boekhouder-pen- ningmeester, D. van der Vooren eere-lid. Algemeene Onderlinge Verzekeringsbank gevestigd te Gouda. Commis sarissen: H. M. Dercksen voorzitter, P. J. Kolijn, J. v. d. Meulen te Nieuwerkerk a/d IJsel, L. Vermeulen te Waddingsveen, Mr. G. van Baren, te Schiedam secretaris. Medisch Adviseur: Dr. B. J. Broekhuizen. Rechtskundig AdviseurMr. G. van Baren, te Schiedam. Accountant: E. A. Zwaaneveld. Directeur: J. P. Kasteleijn. Zuid-Hollandsche Maatschappij van Verzekering op het Leven en by Ziekte te ’s Gravenhage. Directie: Mr. J. W. Koning. Commissarissen: Mr. M.M. Schim van der Loeff president, W. B. van Liefland te s’ Gravenhage, Dr. A. E. den Oever te Haarlem, Mr. A. S Miedema te Haarlem, A. M. v. Embden te ’s Gravenhage, Dr. P. H. J. Berends te ’s Gravenhage, Mr. J. W. de Kanter te ’s Gravenhage secretaris. Te Gouda vertegenwoordigd: HoofdagentJ. P. Kasteleijn, Karnemelksloot 32. Agenten: J. A. J. Mastink, Raam 169, A. A. Signer, Spieringstraat 113, N. van Vliet, IJssellaan 79 en W. J. Zeltenrijch, Bogen 50. Levensverzekering-Maatschappy R. V. S. Hoofdkantoor: Westerstraat 35, Rotterdam en Rotterdamsch Ziekenfonds. Opgericht 1840. Directeuren: K. J. Wijlacker en T. Wijlacker. Agent: J. C. den Hoed, Fluweelensingel No. 104. Daaraan zijn verbonden: M. Spruijt voor heelkunde, H. J. de Voogt, Dr. P. J. A. Levedag, P. de Boer, Dr. J. H. Bakker Niemeijer, B. G. J. Evers en Dr. A. Montagne Iz. voor genees- en heelkunde, J. Cramer tandarts. Apothekers: Firma H. G. Hoefhamer, E. Grendel, P. Weijer, F. A. Dee Jr. en C. Luger. Levensverzekering-Maatschappy „Utrecht”. Opgericht te Utrecht 6 Augustus 1883. Onderscheidt zich door hare gunstige voorwaarden. Verzekerd 84 millioen gulden. Reserve-kapitaal i8ï/2 millioen gulden. W. P. Ingenegeren Sr., W. P. In- genegeren Jr., Mr. J. W. Verloop directeuren en A. A. Nengerman adj.-directeur te Utrecht J. A. M. L. Struijcken wisk. adv., G. A. van Driem inspecteur, C. A. Schotborgh, H. van Maaren, H. F. C. Gerretsen, J. A. Kuster en A. Bijl agenten. Prospectussen verkrijgbaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 63