POSTERIJEN en TELEGRAPHIE. BA 11 LM A AA Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnununer 2ÏO. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. RAIILMAAA Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 13° 13I 2. Op Zon- en Feestdagen Aanvang der bestellingen FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met éigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. boven 300 tot en met 1000 gram f 0,20 1000 1500 0,25 1500 2000 0,30 NIEUWSBLADEN. (Gedrukte stukken, welke ten minste eenmaal per maand verschijnen als courant of tijdschrift). Tot 33 gram y2 cent boven 55 tot en met 150 1 boven 150 gram voor elke 50 gram V- cent meer AANTEEKENING VAN BRIEVEN. Het recht voor aangeteekende brieven bedraagt, behalve het gewone port 10 cents, waarvoor men bjj verlies van het aangeteekende stuk eene schadeloosstelling van hoogstens f 25,— kan bekomen. Voor Brieven met aangegeven Geldswaarde, wordt betaald, beha) ve het gewone frankeerings- port125 cents tot en met een bedrag van 500,— en vervolgens voor iedere ƒ100, meer, 25 cent. De kosten voor aanteekening zün in dit tarief begrepen. In geval van verlies wordt alsdan de aangegeven som geheel vergoed, mits de daartoe strekkende aanvrage binnen één jaar wordt Ingediend. Aangeteekende brieven met aanj.egeven geldswaarde tot een hooger bedrag dan ƒ12000,— worden niet ter verzending toegelaten. Ook kunnen brieven met gewone sluiting (dus zonder lakken) worden aangeteekend, doch alleen ingeval de waarde niet is aangegeven. VOOR EXPRES-BESTELLING van brieven (gewone en aangeteekende), briefkaarten, gedrukte stukken, monsters van koopwaren, postwissels, brieven en pakketten is, behalve het gewone port, 15 cent ver schuldigd wanneer de geadresseerde woont binnen den bestellingskring van een postkantoor; woont de geadresseerde daarbuiten, voor eiken afstand van i/4 uur 15 cent. Onkosten voor veergelden enz. niet medegerekend. Op de adressen enz. het woord Expres-Bestelling te plaatsen. Portvrije dienstbrieven kunnen mede bjj expresse besteld worden. BRIEFKAARTEN VOOR HET BINNENLANDSCH VERKEER. Eene briefkaart voor dit verkeer kost 3 cent, t. w. 25 cent voor het port en V2cent voor de kaart. Briefkaarten met betaald antwoord kosten 6 cent per stuk. Briefkaarten te bestellen binnen den kring van het kantoor, waar deze ter post zijn bezorgd, kosten V/a cent i/2 cent, antwoord betaald 3 1 cent. Ongefrankeerde briefkaarten worden boven het port belast met 2>/2 cent, ontoereikend gefrankeerde, evenzoo doch met aftrek der gebezigde postzegels. PORT VAN GEWONE DRUKWERKEN BINNENLANDSCH VERKEER. Onder gewone drukwerken zjjn begrepen alle op papier, perkament of andere soortgelijke stoffen door middel van boek-, steen- of plaatdruk, photographic of door middel vanauto- graphie, den hedograaf (minstens 20 Exemplaren tegelijk te bezorgen) en Edison’s electrische drukmachine vermenigvuldigde stukken, uitgezonderd die, welke door de copieer-of schrijf machine zjjn verkregen. Op deze gedrukte stukken is het navolgende port van toepassing: één cent per 50gram of gedeelte van 50 gram tot en met 500 gram. boven 500 tot en met 750 gram 121/» cent 750 1000 15 en voorts voor elk gewicht van 1000 grammen of gedeelte daarvan een port van 2>/»cent daarboven, tot een maximum van 3 kilo Naam- of visitekaartjes (bedrukt of beschreven) kunnen verzonden worden als drukwerk, hetzjj onder kruisband, of in enveloppe of los met bet adres op de keerzijde. Deze mogen van de letters p. f. of p. c. voorzien en bij open verzending, niet kleiner dan6 bij Oen niet grooter dan 13 bij 18 cM. zijn. Ambtenaren. J. J. M. Hermans, directeur. J. B. van Voorst, commies der telegraphic, leklasse. Mej. Z. A. Weide en J. H. van Erckelens, commiezen til. der post- en telegraphic. W. B. F. A. Fruijt van Hertog, J. H. van der Waal, P. C. de Mol, L. Barreveld, N. C. M. Koch, B. Blommendaal en J. A. Broer, klerken der post- en telegraphic ie klasse. H. de Lint, klerk post, en telegraphic ze klasse. Mej. L. C. Bouman, hulptelefoniste. A. M. J. Bruijnel, P. H. Koemans, P. A. Signer en H. F. Roos, tijdelijke kantoorbedienden. 1. Openstelling van het kantoor Op werkdagenPostkantoor’s morgens 8.00 tot 's avonds 9 30 uur. Telegraafkantoor 's morgens8.00 tot’s avonds 10 00 uur. Post- en Telegraafkantoor ’s morgens 8.00 tot 9.00, ’s middags 1.00 tot 2.00 uur Voor de pakketpost op werkdagen ’s morgens 8.00 tot ’s avonds 9,30 ure. Op Zondag gesloten. Voor de storting en uitbetaling van postwissels en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werk dagen van 8,30 uur ’s morgens tot 3,30 uur ’s avonds. Voor den dienst der Rijksposlspaarbank op werkdagen ’s morgens 9,00 uur tot ’s avonds 9,00 uur. Op Zon- en Feesldagen ’s morgens 8,00—9,00 uur. Op werkdagen 7,30 en 10,35 uur’s morgens, 1,40,7,10 en 9,— uur ‘s avonds. Op Zondagen en op Alg Christel. Feestdagen, niet vallende op Zondag 8,20 uur ’s mor gens. Rijks-OepOthouders voor den verkoop van postzegels, briefkaarten enz. J.T. Swartsen- burg, Kleiweg, Wed. C. Bitter, Crabethstraat en B. J. Boer, Heerenstraat. Nota. De aangeteekende brieven en postpakketten moeten om in de eerstvolgende post te worden begrepen, minstens 15 minuten en gedrukte stukken, dienstbrieven enz. in groole hoeveelheden tegelijk, minstens 30 minuten voor de buslicbting bezorgd zijn. BINNENLAND. Het verschuldigde port voor Brieven door geheel Nederland bedraagt: tot en met 20 gram 0,05 - boven 20 200 0,10 200 500 0,15 Indien echter een brief niet zwaarder dan 200 gram, bestemd is voor iemand wonende binnen den kring van het post- of hulpkantoor, waar de brief ter post is bezorgd, bedraagt het port van een gefrankeerden brief van niet meer dan 20 gram 3 cent, boven 20 tot en met 200 gram5 Ongefrankeerde brieven worden, onverschillig hun gewicht, 5 cents hooger belast dan gefrankeerde. Bij ontoereikende frankeering is hft port der ongefrankeerde brieven van toepassing, na aftrek van de waarde der gebezigde zegels. Boven het gewicht van 2000 grammen worden geene pakketten met brieven of papieren ter verzending toegelaten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 67