BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 310 Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAIILMAAA Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnmmer 210, Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. 132 133 PAKKETPOST. 50, f 25,— boven f 75,— tot en BUITENLAND. 25 cent per 50 gram of min der gewicht. Monsters sta!e? van koopwaren mogen het gewicht van 350 en dé bescheiden en Voor eike afzonderlijke verzending van papieren’en bescheiden is minstens 12V» cent, tot en met PORT VAN MONSTERS OF STALEN VAN KOOPWAREN EN MODELLEN IN ’T BINNENLANDSCH VERKEER. Het port van monsters of stalen van koopwaren en modellen, geene eigenlijke handels waarde bezittende, bedraagt 25 cent voor elke 75 gram ot gedeelte van 75 gram. Dit port wordt bjj vooruitbetaling door postzegels voldaan. Monsters mogen niet zwaarder zjjn dan 350 grammen. Grootste afmeting 30 Centimeters in lengte, 20 c.M. breedte en 10 c.M. hoogte. Bjj monsters of stalen mag geene mededeeling gevoegd worden, behalve het adres, den naam des afzenders, handelsmerken, notnmers of prijzen. Bjj ontoereikende frankeering worden deze stalen of monsters bezwaard meteen port van tweemaal de frankeeringskosten met aftrek der gebezigde postzegels. 37,50 21/» cent 10 15 20 INVORDERING VAN GELDEN. De postkantoren belasten zich met het invorderen van kwitantiën tot een bedrag van f 500,—. Daarvoor moet betaald worden 5 cent voor elke kwitantie. Kwitantiën hooger dan f 10,— van een plakzegel te voorzien. De kwitantiën mogen niet grooter en kleiner zijn dan in de lengte 14—30 c.M. en in de breedte 8—14 c.M. De hiertoe benoodigde gedrukte formulieren zijn aan elk postkantoor verkrijgbaar a Ve cent. Bij de afrekening is van het ingevorderde bedrag een recht verschuldigd als voor een postwissel van hetzelfde bedrag. POSTSPAARBANK. Alle postkantoren, de bijkantoren in plaatsen waar postkantoren gevestigd zijn en de hulpkantoren zijn belast met het aannemen van gelden ter belegging in de Rjjkspost- spaarbank en met het doen van terugbetalingen. Genoemde kantoren zjjn daartoe dagelijks, gedurende den ganschen diensttijd van den dag geopend doch niet vóór 9,00 uur ’s morgens en niet na 9,00 uur 's avonds. In plaatsen waar geen dezer kantoren gevestigd zjjn, kunnen inlagen en terugbetalingen geschieden door tusschenkomst der postboden. Elke inlage moet minstens 25 cent bedragen doch formulieren, die bij de kantoren en depothouders kosteloos verkrijgbaar zjjn, geven gelegenheid tot het ter zijde leggen van kleinere bedragen. Het spaarbankboekje wordt kosteloos verstrekt bij de eerste inlage en behoeft niet vernieuwd of verwisseld te worden, wanneer de inlegger zich op eene andere plaats vestigt. Voor brieven aan het adres van den Directeur der Rijks-postspaarbank te Amsterdam is geen port verschuldigd. Inleggers, die tijdelijk of voor goed naar België verhuizen, kunnen hunne ingelegde gelden op de Belgische Spaarkas doen overschrjjven of daar terugbetaling op hun boekje bekomen. Inleggers in de Rijkspostspaarbank kunnen voor hun te goed of een gedeelte daarvan inschrijvingen op een te hunnen name gesteld Staatsschuldboekje verkrijgen. Op Staatsschuldboekjes worden slechts bedragen van vijftig of veelvouden van vijftig gulden ingeschreven of afgeschreven tot een maximum van ƒ6000,—. Voor de Inschrijving van elke ƒ30,— op een Staatsschuldboekje wordt door hen, ten wiens tname het is gesteld, behalve een commissieloon van i/s pCt. betaald eene som ge lijkstaande met de waarde van eene inschrijving in het Grootboek der 3 pCt. Nationale Schuld ten bedrage van ƒ30,— nominaal, welke waarde wordt berekend naar den midden koers van de certificaten van inschrijvingen op dat Grootboek op de Beurs van Amsterdam, op den dag waarop de in-of afschrijving op het Staatsschuldboekje plaats beeft, vermeerderd met Vs pCt. Pakketten van goederen, het gewicht van 5 kilogram niet te boven gaande niet langer, breeder of hooger dan 100 centimeter en waarvan de inhoud niet meer bedraagt dan 25 dM3 en behoorlijk ingepakt, worden aan alle Post- en Hulp-Postkantoren (binnen het Rijk) verzonden a 15 cents tot een gewicht van 1 kilogram. 20 boven 1 tot 3 kilogram. 23 3 5 Men kan de waarde van het pakket verzekeren tot ten hoogste 300,— tegen een af zonderlijk recht van 10 cent per ƒ100,— of gedeelte daarvan. Bü het verloren gaan van gewone pakketten wordt de werkelijk geleden schade vergoed, doch In geen geval meer dan ƒ2,30 voor elk kilogram of gedeelte van een kilogram, tenzij de waarde is aangegeven, in w’elk geval het volle bedrag der aangegeven waarde aan den afzender wordt vergoed. Levende dieren uitgezonderd visch en schelpdieren, mits goed ingepakt worden niet ter verzending toegelaten Evenmin voorwerpen of zelfstandigheden aan ontploffing of ontbranding onderhevig. Geen gesloten brieven mogen in de pakketten worden verzonden, en samenvoeging van pakketten aan verschillende adressen tot één pakket is niet geoorloofd. De postbeambten hebben des noodig, het recht den inhoud na te zien. De pakking moet behoorlijk hebben plaats gehad, vooral van goederen aan breken en andere ongevallen onderhevig. Elk pakket moet-behoorlijk worden geadresseerd en vergezeld gaan van eene adreskaart volgens model, ingevuld volgens de daarop voorkomende aanwijzing. 5,- 12,50 25,— 37,50 50,— 75,— 25 van Het port voor brieven, briefkaarten, monsters en gedrukte stukken naar de Europeesche en eenige andere Staten (behalve België, waarvoor het port van gefrankeerde brieven 10 cent en ongefrankeerde 20 cent bedraagt), die tot het algemeen postverkeer zjjn toege treden, beloopt Voor gefrankeerde brieven12t/2 cent per 20 gram of minder gewicht. Voor ongefrankoerde brieven 23 cent per 20 gram of minder gewicht. Voor elk volgend gewicht van 20 gram 71/» cent gefrankeerd en 13 cent ongefrankeerd. Voor briefkaarten: 51/» cent. Voor papieren en bescheiden, die niet het karakter van briefwisseling hebben Voor monsters of stalen van koopwaren Voor gedrukte stukken en dergelijken gedrukte stukken dat van 2000 gram niet té boven gaan. van monsters of stalen'minstens 5 cent verschuldigd. Het bü vooruitbetaling verschuldigde recht bedraagt voor een bedrag: boven 5,— 12,50 25.— POSTWISSELS. Voor de verzending van geld zjjn aan alle postkantoren postwissels te bekomen tegen betaling van >/2 cent. IIaI 1,1, a a 11. I/v „f'zi liI/I i ml li (rf- -VTPIZVT* nzsrv Lnli’nn en voorts 5 cent voor elke som van 25,— of gedeelte met 500,—. Boven dit bedrag is voor elke 100,— of gedeelte van f 100,— een recht van 10 cent te heffen. Voor telegraphische postwissels welke tot een bedrag van hoogstens ƒ500,— worden aangenomen te verzenden naar postkantoren in plaatsen waar ook rijkstelegrafen zjjn gevestigd, moeten nevens de bovenvermelde kosten die van het telegrafisch bericht voldaan worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 68